LIFE gebėjimų
stiprinimas
Lietuvoje
Projekto tikslai:
Ugdyti Lietuvos gebėjimus pateikti kokybiškas paraiškas pagal LIFE programos Aplinkos ir Klimato politikos paprogrames
Projekto tikslai:
Geriau išnaudoti LIFE programą remiant vykstančius ir baigtus projektus ir užtikrinti, kad sėkmingai įgyvendintų LIFE projektų rezultatai būtų skleidžiami ir plačiai naudojami

APIE PROJEKTUS

img
LIFE17 IPC/FI/000002

LIFE-IP CANEMURE-FINLAND – Suomijos kelias anglies dioksido neutralumo link

Projekto LIFE-IP CANEMURE-FINLAND tikslas svariai prisidėti įgyvendinant Suomijos klimato kaitos politiką, kaip išdėstyta NECP ir Suomijos vidutinės trukmės klimato kaitos politikos plane 2018–2024. Planuojami projekto rezultatai: sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, sutelkiant dėmesį į pajėgumų stiprinimą, infrastruktūrą, technologinius sprendimus ir elgesio modelius.

Daugiau