Trijų nykstančių paukščių rūšių (juodojo gandro, mažojo bei didžiojo erelių rėksnių) apsauga Estijoje

LIFE04 NAT/EE/000072

Šis Estijoje 2004–2009 m. vykdytas projektas pateko tarp 18 geriausių Europos Sąjungos LIFE gamtos projektų 2010-ais metais. Projektas, kurio biudžetas buvo 846 618 €, skyrė dėmesį trims prioritetinėms paukščių rūšims, vienoms labiausiai nykstančių Europoje: juodajam gandrui, mažajam ereliui rėksniui ir didžiajam ereliui rėksniui.

Estija susiduria su įvairiomis problemomis, susijusiomis su šiomis paukščių rūšimis, tokiomis kaip mažėjantis galimų perimviečių kiekis (šie paukščiai perėti renkasi senus didelius medžius bei atviras pievas maitintis), didelė dalis perimviečių nėra žinomos ir taip lieka neapsaugotos bei mažas visuomenės informuotumas. Šių trijų paukščių rūšių nykimas Estijoje prieš pradedant projektą buvo akivaizdus: didžiųjų erelių rėksnių Estijoje buvo sumažėję iki mažiau nei 30 porų, mažojo erelio rėksnio randama 500–600 porų, o perinčių juodųjų gandrų skaičius buvo sumažėjęs per pusę per pastaruosius 20 metų.

Projektu buvo siekiama garantuoti šių rūšių išlikimą ir pagerinti populiacijos Estijoje  būklę. Tuo tikslu buvo nuspręsta saugoti ir atkurti šiems paukščiams svarbias buveines bendradarbiaujant su žemių savininkais bei skleidžiant informaciją visuomenei.

Projekto metu buvo registruota daugiau nei 230 naujų perimviečių, surinkta nauja informacija apie šių paukščių perėjimą, mitybą bei migraciją, įkurta 5 500 ha mikro-rezervatų aplink perimvietes, kurios iki tol nepriklausė saugomoms teritorijoms, buvo atkurta daugiau nei 2 850 ha užliejamų pievų. Be to, buvo sukurti veiksmų planai ir 2009–2013 metams. Taip pat buvo naudojami GPS palydovai bei perėjimo vietose įmontuotos kameros, kurių pagalba stebėti tai, kas vyksta lizduose, galėjo visuomenė. Tai sulaukė didelio pasisekimo – šia galimybe buvo pasinaudota net 8,3 mln. kartų.

Projekto sėkmė buvo įvertinta tarptautiniu mastu 2010 metais, kai remiantis įvairiais kriterijais (rūšių populiacijų, buveinių teigiami pokyčiai, mobilizuota ES parama, regioninis/nacionalinis/tarptautinis projekto poveikis) šis projektas buvo pripažintas vienu geriausiu Europos Sąjungoje.

LIFE16 CCA/IT/000011
LIFE DESERT-ADAPT – kovai su dykumėjimu

Italijos LIFE projektas LIFE Desert-Adapt siekia pademonstruoti teigiamą integruotą ekosistemų metodo poveikį, kuriuo siekiama suderinti klimato kaitos švelninimo, prisitaikymo prie jo tikslus su socio-ekonominio vystymosi galimybėmis. Projekte bus pademostruotos naujoviškos prisitaikymo prie klimato kaitos technologijos.

Plačiau
LIFE05 NAT/D/000152
LIFE-BALTCOAST - Baltijos jūros lagūnų gamtinių buveinių kompleksų atkūrimui

2005 – 2012 m. vykdytas LIFE projektas LIFE – BALTCOAST siekė pagerinti Baltijos pajūrio lagūnų ir jas supančių buveinių bei joms būdingų rūšių apsaugos būklę. Vokietijos koordinuotame projekte dalyvavo penkios Baltijos jūros regiono šalys: Lietuva, Estija, Švedija, Danija ir Vokietija. Lietuvoje projekto metu buvo atkurta 90 ha pamario pievų Nemuno deltoje jas ganant bei šienaujant aplinkai nekenkiančiu būdu.

Plačiau
LIFE09 NAT/GR/000333
LIFE ARCTOS/KASTORIA – sumažinti tragiškų susidūrimų tarp žmogaus ir rudosios meškos

Siekiant sumažinti tragiškų susidūrimų skaičių ir neigiamą visuomenės požiūrį buvo pradėtas vykdyti Graikijos LIFE projektas LIFE ARCTOS/KASTORIA. Vykdant genetinę lokių apskaitą naudojant kailio mėginius, nustatyta, kad teritorijoje gyvena bent 75 individai. 10 meškų buvo pažymėtos ir radiolokacijos būdu identifikuotos šešios kelių kirtimo vietos, kur lokiai buvo labiausiai linkę nukentėti. Atsižvelgiant į šią informaciją, buvo pastatyta 36 km kelio atitvarų, 22 perspėjami kelio ženklai, 5 400 reflektoriai. Šios priemonės sumažino tragiškų susidūrimų beveik 100 %.

Plačiau