Futurescapes - ekologiškos infrastruktūros plėtra 34 prioritetinėse Jungtinės Karalystės srityse

LIFE10 INF/UK/000189

Nepaisant to, kad yra sukurtas „Natura 2000“ tinklas, visoje Europoje nuolat nyksta biologinė įvairovė. Taip pat prastėja kraštovaizdžio būklė už saugomų teritorijų ribų. Todėl vis labiau reikia užtikrinti, kad kraštovaizdžiai, esantys aplink saugomas teritorijas, būtų kuo ekologiškesni. Ataskaitoje „Europos ekologiškos infrastruktūros kūrimas“ (angl. LIFE building up Europe’s green infrastructure) buvo nagrinėjama, ką reiktų keisti visoje Europoje. Tuo tarpu projektas konkrečiai nagrinėjo, ką reiktų keisti Jungtinėje Karalystėje siekiant išsaugoti kraštovaizdį. Jungtinė Karalystė yra tankiai apgyvendinta ir gerai išvystyta, todėl yra nukentėjusios natūralios buveinės. Būtina suderinti įstatymus ir reglamentus, susijusius su planavimu ir biologine įvairove, bei sutelkti visuomenę kraštovaizdžio išsaugojimui. Kraštovaizdžio išsaugojimas veiksmingai plečia esamą saugomų teritorijų tinklą ir siekia padidinti jo tarpusavio ryšius. Dabartinis išsaugojimo veiklos erdvinis mastas yra nepakankamas, kad būtų sustabdytas biologinės įvairovės nykimas, o kraštovaizdžio metodai taptų vis reikšmingesni, keičiantis klimatui.

Pagrindinis projekto „Futurescapes“ tikslas buvo paskatinti kraštovaizdžio apsaugos iniciatyvų kūrimą ir įgyvendinimą 38 prioritetinėse srityse visoje Jungtinėje Karalystėje. Šios „Futurescape“ teritorijos apima daugiau kaip 2,2 mln. ha plotą, o tai liečia apie 3,8 mln. gyventojų. Šios sritys buvo pasirinktos siekiant užtikrinti gerą geografinę apimtį ir atspindėti tiek jų poreikius, tiek potencialą. Papildomi tikslai buvo šviesti visuomenę siekiant skatinti saugoti kraštovaizdį ir skleisti informaciją atitinkamoms suinteresuotosioms šalims. Svarbiausia žinia buvo ta, kad kraštovaizdžio išsaugojimas gali duoti didelės naudos vietos bendruomenėms ir laukinei gamtai.

„Futurescapes“ projektas labai prisidėjo prie kraštovaizdžio išsaugojimo Jungtinėje Karalystėje. Tai buvo padaryta skatinant gerus kraštovaizdžio išsaugojimo ir žaliosios infrastruktūros planavimo principus remiant „Natura 2000“ tinklą. Projektas viršijo laukiamus rezultatus, prisidėdamas prie 144 partnerių apjungimo, rengiant 198 projektus, įtraukiant 310 000 visuomenės narių (60% suaugusiųjų, 40% vaikų) ir vykdant praktinio išsaugojimo darbus 108 500 ha teritorijoje. Projekto išsaugojimo veiksmai apėmė 134 „Natura 2000“ teritorijas (apie 2 059 538 ha), daug veiklų, padedančių apsaugoti „Natura 2000“ teritorijas ir pagerinti jų ryšį.

Projektas paskatino kraštovaizdžio apsaugos iniciatyvų kūrimą ir įgyvendinimą 38 „Futurescapes“ vietovėse visoje Jungtinėje Karalystėje, apimančias įvairius buveinių tipus. Projekto sėkmę lėmė geras bendradarbiavimas su kitomis kraštovaizdžio kūrimo iniciatyvomis, pavyzdžiui, „Wildlife Trust“ - tai kraštovaizdžio partnerystės programos, finansuojamos Jungtinės Karalystės paveldo fondo.

Darbo tęstinumą ateityje užtikrins glaudžių partnerystės santykių užmezgimas ir kraštovaizdžio apsaugos padalinio įsteigimas Sandy mieste, Bedfordšyre, kuriame dirbs keturi regioniniai „Futurescapes“ pareigūnai, kurie toliau plėtos projektus ir užmegs naujas partnerystes.

Didelė projekto sėkmė - ankstyvas NVO žemės savininkų įtraukimas į platformą, užtikrinančią geresnį kraštovaizdžio išsaugojimą. „Futurescapes“ projektas atliko svarbų vaidmenį dirbant su Jungtinės Karalystės vyriausybinėmis organizacijomis, kurios po projekto palaiko kraštovaizdžio apsaugos metodą.

„Futurescapes“ projekto metu atlikti bandymai leido sudaryti žemėlapius. Galutinėje ataskaitoje buvo pateikta projekto metodų santrauka ir gerosios patirties metodika, pvz., biologinės įvairovės galimybių žemėlapių sudarymas.

„Futurescapes“ projekto metu kartografavimo darbe ir planuojant bendruomenės dalyvavimo programas buvo naudojama socialinė ir ekonominė informacija. Kiekvienoje srityje surašymo duomenys buvo naudojami norint suprasti vietos bendruomenių ir kraštovaizdžio naudojimą. Išskyrus pagrindinį projektą, buvo atlikti keli ekosistemų paslaugų tyrimai tiriant kraštovaizdį, įskaitant Šiaurės Airijos gamtos apsaugos naudą sveikatai ir bendruomeninių mokėjimų už ekosistemų paslaugas Šiaurės ežeruose rinką.

Šis projektas 2016 m. išrinktas geriausiu LIFE informaciniu projektu.

Projekto aprašas

LIFE13 ENV/ES/000665
LIFE AGROintegra - Tvarių ir alternatyvių cheminių produktų Europos augalų apsaugai demonstravimas

Projekto LIFEAGROINTEGRA tikslas buvo skatinti inovatyviausias integruotojo kenkėjų valdymo (IPM) priemones žemės ūkio sektoriuje, kaip perspektyvią cheminių pesticidų naudojimo alternatyvą. Šiuo tikslu projekto tikslas buvo parodyti esamų žemos rizikos fitosanitarinių alternatyvų veiksmingumą ir naudą aplinkai bei sukurti praktines priemones, kurios padėtų ūkininkams pereiti prie IPM.

Plačiau
LIFE17 IPC/SI/000007
LIFE IP CARE4CLIMATE - Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo skatinimas

Projektas „LIFE IP CARE4CLIMATE“ remia Slovėnijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų veiklos plano ir 2014–2020 m. Nacionalinio energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano įgyvendinimą. Projektas padės pašalinti įgyvendinimo spragas ir kliūtis, kad būtų galima greičiau ir kaip įmanoma ekonomiškiau įgyvendinti 2030 m. planuose numatytus tikslus.

Plačiau
LIFE12 NAT/IT/000807
WOLF IN THE ALPS - koordinuotas vilkų apsaugos įgyvendinimas

Projekto tikslas buvo įgyvendinti ir koordinuoti tarpvalstybinius vilkų išsaugojimo veiksmus Alpėse (Italijoje ir Slovėnijoje). Taip pat sumažinti vilkų apsinuodijimo galimybę, padidinti apsaugą nuo brakonierių bei apsaugoti gyvulius nuo neigiamo vilkų poveikio, padidinti medžiotojų, piemenų, vietos bendruomenių, studentų ir piliečių žinias apie vilkų išsaugojimą, kontroliuoti reprodukcinių vietų skaičių ir nustatyti galimą hibridizaciją su šunimis, pasiekti ilgalaikį vilkų genetinį gyvybingumą.

Plačiau