LifeCiP (LCiP) – gyvenimo ciklo analizė

LIFE12 ENV/FR/001113

Vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos tikslų - integruoti aplinkosaugos tvarumą ir ekonomikos augimą bei gerovę siekiant padaryti daugiau išnaudojant mažiau resursų. Gyvenimo ciklo analizė (angl. Lifecycle analysis – LCA) yra priemonė, kuri gali padėti siekti efektyvaus išteklių naudojimo.

Norint sumažinti produkcijos ekologinį pėdsaką reiktų sutelkti dėmesį į išteklių ir energijos efektyvų naudojimą. Tam reikia keisti požiūrį į pirkimus, medžiagų gamybą, vartotojų elgseną, produkto komponentų, tokių kaip produktas ir pakuotė, tarpusavio ryšius, naudojimą ir eksploatavimo pabaigą. Tam pasiekti reikia apmokyti tiekėjus, pardavėjus ir vartotojus. Dedant pastangas įmanoma pagerinti išteklių ir energijos suvartojimo efektyvumą statybų ir rekonstrukcijos sektoriuje (sunaudoja daugiau kaip 50 proc. Europos gamtinių išteklių, bet sukuria tik 10 proc. BVP), energijos tiekimo sektoriuje (išmeta 31,9 proc. Europos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų) ir atliekų tvarkymo sektoriuje.

Pagrindinis projekto LCiP tikslas padėti Prancūzijos, Belgijos, Portugalijos, Ispanijos mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) sumažinti gaminių ir paslaugų poveikį aplinkai statybų, energijos tiekimo ir atliekų tvarkymo sektoriuose, panaudojant LCA priemonę, ekodizainą ir ekologinį ženklinimą. Tai padidintų išteklių naudojimo efektyvumą ir sumažintų su produktais ir paslaugomis susijusius teršalų išmetimus į aplinką (t.y. žaliavų išgavimas ir apdorojimas, produkto ar paslaugos gamyba, paskirstymas ir naudojimas bei sunaikinimas, įskaitant visas tarpines transportavimo stadijas).

Projekto konkretūs tikslai: Parodyti LCA metodo taikymo aplinkai ir verslui naudą, praktiškai pritaikant 32 įmonėse; gebėjimų, susijusių su LCA metodo įgyvendinimu, stiprinimas paruošiant mokymo medžiagą, apmokant lektorius ir peržiūrint mokymo medžiagą atrinktose 32 MVĮ.

LCiP projekto tikslas buvo plėtoti LCA priemonės įtraukimą į MVĮ verslo sprendimus, siekiant padėti sumažinti jų gaminių ir paslaugų poveikį aplinkai trijuose sektoriuose: statybos, energetikos tiekimas ir atliekų tvarkymas. Kaip ir buvo numatyta, projekte dalyvavo skirtingi partneriai, tiek pelno nesiekiančios, tiek viešojo ir privačiojo sektoriaus įmonės. Rezultatai buvo pasiekti tiriant ir pritaikant esamas priemones, teikiant lengvai prieinamus ir veiksmingus išteklius (tiek internetu, tiek tiesiogiai), taip pat apmokant MVĮ ir kitus dalyvius.

Projekto aprašas