LIFE EcosystemServices – kaip galime išmatuoti ekosistemų teikiamą naudą?

LIFE13 ENV/LV/000839

Ekosistemų suvokimas šiais laikais gerokai skiriasi nuo ankstesnio: dabar – tai ne tik organizmai tam tikroje buveinėje, bet ir natūralūs gamtos ištekliai, teikiantys naudą, kurią galima įvertinti ir finansine išraiška.

Ekosistemų teikiama nauda yra trejopa: aprūpinimo (vanduo, maisto medžiagos, gydomosios medžiagos, natūralūs ištekliai – biokuras, mediena), reguliavimo (oro kokybė, gamtos stichijų reguliacija, žemės derlingumas, gyvenamoji aplinka gyvūnams bei augalams) ir kultūrinės (turizmas ir rekreacija, gyvenimo kokybė, fizinė bei psichologinė sveikata) paslaugos.

Europos Sąjungos šalyse, ekosistemų ir jų paslaugų vertinimas yra plačiai taikomas ir naudojamas priimant sprendimus. Ekosistemų naudos piniginė išraiška padeda geriau paaiškinti natūraliųjų išteklių svarbą visuomenei, verslininkams ir sprendimus priimantiems asmenims. Latvijoje, tuo tarpu, tokia praktika iki projekto pradžios dar nebuvo taikoma.

2014 - 2018 m. Latvijos Gamtos apsaugos agentūros vykdomu LIFE EcosystemServices projektu siekiama inovatyviai pažvelgti į gamtos vertybių išsaugojimą, kuriant pusiausvyrą tarp jų ir socialinių bei ekonominių aplinkybių. Projekto rezultatai leis pasirinkti skirtingų Latvijos regionų vystymo scenarijus.  

Šiuo, 753 290 EUR vertės Latvijos projektu, norima panaudojant tarptautinę patirtį sukurti aiškią ir visapusišką ekosistemų vertinimo sistemą, išbandyti šią vertinimo sistemą dvejose pasirinktose Latvijos vietose - Jaunķemeri ir Saulkrasti. Bus sukurti šių teritorijų ekosistemų žemėlapiai su jų teikiamomis paslaugomis bei ekonominis vertinimas tam, kad būtų nustatyta jų esama situacija. Be to, planuojama pateikti strategines rekomendacijas, kaip galima pritaikyti šią ekosistemų vertinimo sistemą Latvijos pakrančių savivaldybių sprendimų priėmimo bei erdvinio planavimo procesuose, šių regionų vystymui. Svarbi projekto veikla yra ir visuomenės informavimas, kuris apibrėžus ekosistemines paslaugas ir įvertinus naudą, tampa gerokai efektyvesnis ir produktyvesnis.   

Projekto informacinis video

Projekto aprašas

LIFE16 CCA/IT/000011
LIFE DESERT-ADAPT – kovai su dykumėjimu

Italijos LIFE projektas LIFE Desert-Adapt siekia pademonstruoti teigiamą integruotą ekosistemų metodo poveikį, kuriuo siekiama suderinti klimato kaitos švelninimo, prisitaikymo prie jo tikslus su socio-ekonominio vystymosi galimybėmis. Projekte bus pademostruotos naujoviškos prisitaikymo prie klimato kaitos technologijos.

Plačiau
LIFE05 NAT/D/000152
LIFE-BALTCOAST - Baltijos jūros lagūnų gamtinių buveinių kompleksų atkūrimui

2005 – 2012 m. vykdytas LIFE projektas LIFE – BALTCOAST siekė pagerinti Baltijos pajūrio lagūnų ir jas supančių buveinių bei joms būdingų rūšių apsaugos būklę. Vokietijos koordinuotame projekte dalyvavo penkios Baltijos jūros regiono šalys: Lietuva, Estija, Švedija, Danija ir Vokietija. Lietuvoje projekto metu buvo atkurta 90 ha pamario pievų Nemuno deltoje jas ganant bei šienaujant aplinkai nekenkiančiu būdu.

Plačiau
LIFE09 NAT/GR/000333
LIFE ARCTOS/KASTORIA – sumažinti tragiškų susidūrimų tarp žmogaus ir rudosios meškos

Siekiant sumažinti tragiškų susidūrimų skaičių ir neigiamą visuomenės požiūrį buvo pradėtas vykdyti Graikijos LIFE projektas LIFE ARCTOS/KASTORIA. Vykdant genetinę lokių apskaitą naudojant kailio mėginius, nustatyta, kad teritorijoje gyvena bent 75 individai. 10 meškų buvo pažymėtos ir radiolokacijos būdu identifikuotos šešios kelių kirtimo vietos, kur lokiai buvo labiausiai linkę nukentėti. Atsižvelgiant į šią informaciją, buvo pastatyta 36 km kelio atitvarų, 22 perspėjami kelio ženklai, 5 400 reflektoriai. Šios priemonės sumažino tragiškų susidūrimų beveik 100 %.

Plačiau