WETLIFE 2 – Hidrologinio režimo atkūrimas Amalvos ir Kamanų aukštapelkėse

LIFE13 NAT/LT/000084

Projekto „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ grupė birželio 26 d. lankėsi Žuvinto biosferos rezervate, kur aplankė dviejų tebevykstančių LIFE projektų vietas – WETLIFE 2 (LIFE13 NAT/LT/000084) ir LIFEMagniDucatusAcrola (LIFE15 NAT/LT/001024).

Amalvos ir Kamanų pelkės - nacionaliniu bei tarptautiniu mastu saugomos pelkės, kurių vertingose gamtinėse buveinėse randama didelė įvairovė retų ir nykstančių rūšių. Deja, nuo XIX a. jos buvo sausinamos teritoriją ruošiant miškininkystei ir žemės ūkiui. Dėl pakeistos hidrologijos susilpnėjo ar buvo prarastos durpynų ekosistemų funkcijos skirtingose pelkių vietose. Tai neigiamai paveikė klimatą, vandens kokybę bei biologinę įvairovę.

Šiais metais pasibaigsiantis VšĮ „Gamtos paveldo fondas“ koordinuojamas Lietuvos LIFE projektas WETLIFE 2 “Hidrologinio režimo atkūrimas Amalvos ir Kamanų aukštapelkėse“ siekia atkurti pelkių buveines ir atstatyti pelkių hidrologinį režimą.

Projekto teritorijoje įrengti pylimai (ir net kelias - pylimas), tvenkiamas ir sulaikomas į sausinimo kanalus subėgantis vanduo – tokiomis priemonėmis padedamas palaikyti aukštas vandens lygis. Užliejamas pievas projekto teritorijoje taip pat padeda prižiūrėti ir Aberdynų angusų veislės mėsiniai galvijai. Su vietos ūkininku sudaryta bendradarbiavimo sutartis leidžia vykdyti paukščiams vertingų pievų priežiūrą. Projekto lėšomis valstybei buvo išpirkti žemės sklypai, kuriuose, įgyvendinus Amalvos pelkės hidrologinio režimo atkūrimo priemones, sąlygos ūkininkavimui nebebus tinkamos dėl užmirkimo ar užliejimo.

Be to, projekto grupė buvo supažindinta su atkuriama aukštapelkės teritorija, kur buvo išbandyti skirtingi medžių šalinimo būdai, siekiant, kad ateityje ši buveinė vėl neapaugtų medžiais. Medžių šalinimas turėtų sumažinti vandens išgarinimą, o taip pat paspartinti būdingos aukštapelkių augalijos ir gyvūnijos atsikūrimą. 

Projekto aprašas

LIFE14 ENV/ES/000427
LIFE In-BRIEF - Integruotas verslo modelis biomasės ir nuotekų dumblo pavertimui atsinaujinančia energija ir žemės ūkio trąšomis

„LIFE In-BRIEF“ projekto tikslas - sukurti ir įgyvendinti naują verslo modelį, skirtą efektyviai valdyti tam tikras biologiškai skaidomas atliekas, didinant jų naudojimą bioenergijai ir bioproduktams. Tai bus daroma taikant integruotą valdymo modelį, skirtą perdirbti įvairias žemės ūkio maisto produktų įmonėse susidarančias biologines atliekas, ir nuotekų dumblą, susidariusį iš miesto nuotekų valymo, paverčiant jį atsinaujinančia energija ir aukštos kokybės trąšomis.

Plačiau
LIFE16 ENV/ES/000169
Projektas „LIFE CLEAN UP“ - pažangaus oksidacijos metodo naudojimas valant nuotekas

LIFE CLEAN UP tikslas yra sukurti naujovišką, veiksmingą ir aplinką tausojančią patogenų iš nuotekų šalinančią sistemą. Projekto metu bus ištirti įvairūs polimerai, siekiant sukurti optimizuotą adsorbcijos sistemą, kuria siekiama sulaikyti didelės koncentracijos skirtingus teršalus.

Plačiau
LIFE15 GIE/PL/000959
Projektu „Trees Green Infra LIFE“ bus tobulinamas Europos medžių ekologinės infrastruktūros valdymas

Projekto metu Trees Green Infra LIFE bus vykdoma darni ir įvairialypė švietimo bei informavimo kampanija, skirta medžių išsaugojimui ir ekologiškos infrastruktūros plėtrai remti. Daugiausiai dėmesio bus skiriama medžių priežiūros standartų ir geros praktikos kūrimui bei sklaidai vietiniams planavimo departamentams (tiek miesto, tiek kaimo) ir kraštovaizdžio architektams.

Plačiau