LIFE DEMOWAVE - bangų energijos efektyvumo demonstravimas

LIFE14 CCM/ES/001209

Siekdama sušvelninti neigiamą klimato kaitos poveikį, Europos Komisija 2006 m. išleido Europos tausios, konkurencingos ir saugios energetikos strategiją. Be to, atsinaujinančių energijos išteklių direktyvoje (2009/28/EB) nustatyta, kad iki 2020 m. 20 proc. energijos suvartojamos Europos Sąjungoje turi būti pagaminta iš atsinaujinančių šaltinių. Pagal Eurostato ataskaitą 2012 m. ES buvo suvartojama 14 proc. energijos gautos iš atsinaujinančių šaltinių. Tuo tarpu 2014 m. komunikate „Mėlynoji energija“ (angl. blue energy) buvo paskelbtas Europos Sąjungos (ES) veiksmų planas dėl jūrų ir vandenynų, kaip švarios energijos šaltinių, potencialo išnaudojimo. Jame minima Potvynių ir atoslūgių energija - hidroenergijos forma, kuri keičia potvynių ir atoslūgių jėgą į naudingas energijos formas, dažniausiai elektrą. Viena iš tinkamiausių vietų visame pasaulyje tokios energijos gamybai yra Galicija Ispanijoje.

Pagrindinis LIFE DEMOWAVE projekto tikslas - parodyti, kad panaudojant bangų jėgą elektros gamybai, galima sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Demonstravimo tikslais Galicijos pakrantėje bus įrengti du bangų energijos gamybos prototipai, kurių kiekvienas bus 25 kW, kuris galėtų būti pritaikytas pramonėje.

Projektu taip pat bus siekiama įvertinti anglies pėdsaką ir kitus teršalus viso ciklo metu, lyginant su kitomis technologijomis, ir nustatant ir mažinant jų neigiamą poveikį biologinei įvairovei.

Projekto aprašas