LIFE Fit for REACH - pavojingų cheminių medžiagų pakeitimas įmonėse

LIFE14 ENV/LV/000174

Kai kurios pavojingos medžiagos, naudojamos įmonių veikloje ir išmetamos į aplinką pasilieka aplinkoje labai ilgą laiką ir turi ilgalaikį neigiamą poveikį tiek aplinkai, tiek gyvajai gamtai, tiek žmogaus sveikatai. Net mažos kai kurių šių pavojingų medžiagų koncentracijos aplinkoje sutrikdo natūralius apykaitos ciklus, turi įtakos vandens kokybei, žmonių ir gyvūnų sveikatai.

Efektyviausias būdas išvengti šių pavojingų medžiagų patekimo į aplinką yra išvengti teršimo šiomis medžiagomis, vengti tokių medžiagų naudojimo ir rasti jas galinčių pakeisti medžiagų. Pagrindinė šių medžiagų mažinimo priemonė yra alternatyvių medžiagų naudojimas ar technologijų pakeitimas. Taip ne tik sumažinami įmonės ištekliai teršalų valymui, bet ir pateikiamas saugesnis produktas vartotojui.

2015 – 2020 m. vykdomas Latvijos Baltijos aplinkos forumo koordinuojamas LIFE projektas „Fit for REACH“ siekia mažoms ir vidutinėms įmonėms suteikti pilną „cheminių medžiagų valdymo paketą“, padėti įmonėms susigaudyti cheminių medžiagų valdymo reguliavime bei pasirengti būsimiems apribojimams. Šis valdymo paketas padės įmonėms suprasti medžiagų mišinių saugos duomenų lapus, suprasti naudojamų medžiagų klasifikavimą ir reikšmę, išsiaiškinti, ar jų įmonėje naudojamos didelį susirūpinimą keliančios medžiagos (SVHC), pavojingas chemines medžiagas pakeisti alternatyviomis bei sumažinti įmonės poveikį aplinkai tuo pačiu sužinant kaip efektyviau naudoti išteklius.

Pavojingų cheminių medžiagų pakeitimas ar efektyvaus išteklių naudojimo pritaikymas yra ir bus toliau įgyvendinamas įvairiose Lietuvos, Latvijos ir Estijos įmonėse, tarp jų AB „Vakarų laivų gamykla“, UAB „Biovela GROUP“ ir UAB „Marijampolės pieno konservai“.

Projekto aprašas

LIFE16 CCA/IT/000011
LIFE DESERT-ADAPT – kovai su dykumėjimu

Italijos LIFE projektas LIFE Desert-Adapt siekia pademonstruoti teigiamą integruotą ekosistemų metodo poveikį, kuriuo siekiama suderinti klimato kaitos švelninimo, prisitaikymo prie jo tikslus su socio-ekonominio vystymosi galimybėmis. Projekte bus pademostruotos naujoviškos prisitaikymo prie klimato kaitos technologijos.

Plačiau
LIFE05 NAT/D/000152
LIFE-BALTCOAST - Baltijos jūros lagūnų gamtinių buveinių kompleksų atkūrimui

2005 – 2012 m. vykdytas LIFE projektas LIFE – BALTCOAST siekė pagerinti Baltijos pajūrio lagūnų ir jas supančių buveinių bei joms būdingų rūšių apsaugos būklę. Vokietijos koordinuotame projekte dalyvavo penkios Baltijos jūros regiono šalys: Lietuva, Estija, Švedija, Danija ir Vokietija. Lietuvoje projekto metu buvo atkurta 90 ha pamario pievų Nemuno deltoje jas ganant bei šienaujant aplinkai nekenkiančiu būdu.

Plačiau
LIFE09 NAT/GR/000333
LIFE ARCTOS/KASTORIA – sumažinti tragiškų susidūrimų tarp žmogaus ir rudosios meškos

Siekiant sumažinti tragiškų susidūrimų skaičių ir neigiamą visuomenės požiūrį buvo pradėtas vykdyti Graikijos LIFE projektas LIFE ARCTOS/KASTORIA. Vykdant genetinę lokių apskaitą naudojant kailio mėginius, nustatyta, kad teritorijoje gyvena bent 75 individai. 10 meškų buvo pažymėtos ir radiolokacijos būdu identifikuotos šešios kelių kirtimo vietos, kur lokiai buvo labiausiai linkę nukentėti. Atsižvelgiant į šią informaciją, buvo pastatyta 36 km kelio atitvarų, 22 perspėjami kelio ženklai, 5 400 reflektoriai. Šios priemonės sumažino tragiškų susidūrimų beveik 100 %.

Plačiau