Małopolska Region - Oro kokybės plano įgyvendinimas Małopolska regionui

LIFE14 IPE/PL/000021

Małopolska provincijoje oro kokybė labai prasta, ypač žiemos sezono metu. Kartu su Silezija ir netoliese esančiais Slovakijos ir Čekijos regionais tai yra vienas iš labiausiai užterštų ES regionų. Kietųjų dalelių (PM10 ir PM2,5) ir benzopireno koncentracijos visame regione yra labai didelės. Didžiausias oro taršos šaltinis Małopolskoje yra mažo kamino emisija (kieto kuro deginimas pasenusiuose buitiniuose katiluose), kurie išmeta 72 % PM10, 73 % KD2,5 ir 86 % benzopireno. Małopolska oro kokybės planas (toliau - MAQP) reikalauja panaikinti pasenusius kieto kuro katilus apie 155000 namų. Taip pat pastebimas nepanaudotas potencialas mažinti išmetamųjų teršalų kiekį, didinant pastatų energinį naudingumą (apie 70 proc. namų yra nepakankamai sandarūs).

Nacionaliniu lygiu 2015 m. spalio mėn. priimtas kovos su smogu įstatymas leidžia vietos valdžios institucijoms priimti savo vietines oro kokybės taisykles ir nustatyti krosnių, kurias leidžiama naudoti tam tikrose vietovėse, ir naudojamų degalų (įskaitant anglis) parametrus. Pagrindinė kliūtis, trukdanti veiksmingai įgyvendinti MAQP, yra žmogiškųjų išteklių trūkumas, organizaciniai gebėjimai ir praktinės patirties trūkumas savivaldybių institucijose. Kita svarbi kliūtis - visuomenės, vietos sprendimų priėmėjų ir administratorių žinių apie oro taršą trūkumas. Skirtingi vietos planavimo dokumentai yra žemos kokybės ir sunkiai įgyvendinami (pvz., energijos tiekimo planai, mažai anglies dioksido į aplinką išskiriantys planai, išmetamų teršalų mažinimo planai ir tvarios energijos veiksmų planai). Tai dar viena kliūtis, kurią reikia spręsti.

Regioninio lygmens kliūtys, užkertančios kelią veiksmingam MAQP įgyvendinimui, apima nepakankamus finansinius išteklius, skirtus mažų kaminų išmetimui atskiruose namuose pašalinti ir pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimui. Tačiau naujame 2014–2020 m. periode Małopolska regionas pasinaudos Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ištekliais, kad padėtų finansuoti vietines mažos taršos mažinimo programas (100 mln. EUR). Regioninę programą valdys biuras, atsakingas ir už MAQP įgyvendinimą. Oro apsaugos užduotys taip pat bus finansuojamos iš nacionalinių ir regioninių aplinkos apsaugos fondų ir 2014–2020 m. veiklos programos srities Infrastruktūra ir aplinka. Oro kokybės modeliavimui pietų Lenkijos, Čekijos ir Slovakijos regione reikia bendradarbiauti ir sukurti bendras oro kokybės modeliavimo platformas, kad visos oro kokybės planus įgyvendinančios institucijos naudotų vienodus įvesties duomenis. Šiame regione vis dar trūksta išsamaus aukštos rezoliucijos regioninio tarpvalstybinio oro teršalų inventoriaus, taip pat kompetencijos ir priemonių analizuoti įvairius oro kokybės scenarijus ir sukurti mažai teršiančias zonas bei dūmų kontrolės zonas.

Pagrindinis LIFE-IP MAŁOPOLSKA projekto tikslas yra įgyvendinti Małopolska oro kokybės planą (MAQP), kurį 2013 m. rugsėjo mėn. priėmė regioninis parlamentas. Dauguma LIFE IP veiksmų bus sutelkti į Małopolska provincijos teritoriją. Tačiau projekto požiūris ir rezultatai bus tiesiogiai susiję su visomis oro kokybės užtikrinimo institucijomis visame oro kokybės karšto tarško (angl. hotspot) regione (pietinėje Lenkijoje, šiaurinėje Čekijos Respublikoje ir Slovakijoje).

Konkretūs projekto tikslai: sukuriant ekologinių vadybininkų tinklą pašalinti kliūtis, kurias sukelia labai mažas institucinis pajėgumas ir nepakankamas oro kokybės veiksmų įgyvendinimas savivaldybių lygmeniu. Didėjantis Małopolska savivaldybių institucijų dalyvavimas MAQP įgyvendinime ir vėlesni MAQP atnaujinimai (nuo 2016 m.), didėjantis oro kokybės valdymo svarbos pripažinimas vietos sprendimų priėmėjams Małopolskoje ir kituose regionuose. Taip pat projektas rengs viešojo švietimo kampanijas Małopolska regione siekdamas panaikinti kliūtis, kylančias dėl mažo informuotumo apie oro kokybės gerinimo poreikius. Małopolska regiono gyventojų skatinimas kreiptis dėl finansinės schemos (pvz., dotacijos ar lengvatinės paskolos) pasenusiems kieto kuro katilams pakeisti ir šilumos modernizavimui. Pašalinti kliūtis, atsirandančias dėl silpnos savivaldybės lygio planavimo integracijos energetikos valdymo ir oro kokybės srityje; Didinti visų Małopolska ir kitų regionų vietos valdžios institucijų žinias ir kompetenciją; Griežtesnis bendradarbiavimas karštajame taške (angl. hotspot) (Pietų Lenkija, Slovakija ir Slovakija, Čekijos Respublika) vykdant bendrą veiklą, susijusią su išmetamųjų teršalų inventorizavimu ir modeliavimu, taip pat keitimuisi patirtimi oro kokybės gerinimo srityje; ir efektyvus mažo kamino išmetimo mažinimo programos įgyvendinimas Krokuvoje, pirmojoje Lenkijos savivaldybėje, kuri įvedė tvirtą draudimą naudoti degalus namų ūkių šildymo sektoriuje.

Be paties IP biudžeto, projektas panaudos 798 mln. EUR papildomą finansavimą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), ERPF, nacionalinio ir regioninio fondo, Aplinkos apsaugos ir vandens tvarkymo, taip pat nacionalinio ir privataus fondo.

Projekto aprašas