LIFE BrennerLEC - išmetamųjų teršalų mažinimas Brenerio transporto koridoriuje

LIFE15 ENV/IT/000281

Kelių transportas išmeta daug šiltnamio efektą sukeliančių dujų - maždaug 60% NOx. Tuo tarpu eismas Italijos A22 greitkelio regioninėje dalyje sukelia 41% NOx teršalų.

ES aplinkos oro kokybės direktyvoje buvo numatyta parengti planus, kad būtų apriboti NOx išmetimai iki 2015 m. Tvaraus mobilumo uždavinys - įgyvendinti įvairius komponentus, kurie yra būtini norint pasiekti oro kokybės standartus, pavyzdžiui, sukurti mažai teršalų išmetančias zonas (toliau - LEZ). Naujos didelio poveikio LEZ koncepcijos yra ne tik konkretus atsakymas į vietos oro kokybės klausimus, bet ir gali prisidėti prie klimato kaitos švelninimo.

Dviejų konkrečių priemonių rinkiniai (dinaminis kelio pralaidumas ir integruotas eismo valdymas) yra skirti optimizuoti eismo srautą greitkelyje ir net kituose kaimyniniuose kelių tinkluose, siekiant sumažinti susijusį energijos suvartojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. Tikslas yra pasiekti naują bendrą pusiausvyrą kelių transporto sistemoje, kuri galėtų užtikrinti tą patį judumo laisvės lygį, tačiau turint žymiai mažesnį anglies pėdsaką.

Ilgalaikis projekto „LIFE BrennerLEC“ tikslas yra holistinės „mažai teršalų išmetančio koridoriaus“ (LEC) koncepcijos taikymas A22 greitkeliui. Projektu siekiama įgyvendinti ir patvirtinti priemonių rinkinį, kad būtų užtikrinta akivaizdi nauda aplinkai, atsižvelgiant į oro taršos mažinimą, siekiant padėti įgyvendinti Oro kokybės direktyvą, sumažinti triukšmo taršą bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus. Projekto metu bus sukurtos bendros Europos transporto erdvės gairės, kurios padės judėti link konkurencingos ir efektyviai išteklius naudojančios transporto sistemos.

Projekto metu bus vykdoma stebėsena, siekiant konsoliduoti žinių bazę ir kurti aplinkos politiką bei teisės aktus greitkelių aplinkoje. Sukūrus bandomąjį „Brenner LEC“ modelį, projekto komanda nustatys greičio apribojimus rajone, remdamiesi iniciatyviu metodu, sumažindami greičio apribojimus, pagrįstus teršalų koncentracijos ir transporto srautų prognozėmis.

Teršalų koncentracijos bus prognozuojamos pagal novatorišką meteorologinį ir teršalų sklaidos modelį, o transporto srautų prognozės pagal transporto srauto modelius. Tikslas yra pasiekti, kad nenukentėtų paslaugų kokybė (įskaitant kelių saugumą), būtų jaučiama nauda aplinkai ir gautas vartotojų sutikimas laikytis iniciatyvių metodų. Konkretūs projekto tikslai: dinaminis greičio apribojimų valdymas, kuris turi būti taikomas lengvoms transporto priemonėms atsižvelgiant į esamas ir numatomas oro kokybės sąlygas. Dinamiškas kelio pralaidumo valdymas, kai laikinai leidžiama judėti ir trečia eismo juosta esant dideliems kamščiams. Dinamiškas integruotas srauto valdymas, pagrįstas esamomis ir numatomomis sąlygomis.

Pagrindiniai numatomi projekto rezultatai: Dinaminių greičio apribojimų valdymo priemonių priėmimas: NOx išmetimų sumažinimas apie 20%, CO2 išmetimų sumažinimas apie 10%; vidutinis NO2 koncentracijos sumažinimas apie 5%; triukšmo lygio sumažinimas maždaug 1-2 dB; esamų priemonių šiuolaikinio efektyvumo gerinimas; Dinaminių kelių pajėgumo valdymo priemonių priėmimas: oro taršos ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas sumažinimas iki 40 proc. lengvoms transporto priemonėms ir 60 proc. sunkiasvorėms transporto priemonėms; Dinaminių integruotų eismo valdymo priemonių priėmimas: jei kartu vertinama miesto pusiausvyra, tikimasi, kad išmetamųjų teršalų sumažinimas bus tokio pat masto, koks numatytas dinaminio kelio pralaidumo valdymo priemonėmis.

Projekto aprašas