Projektu „Trees Green Infra LIFE“ bus tobulinamas Europos medžių ekologinės infrastruktūros valdymas

LIFE15 GIE/PL/000959

Medžiai yra svarbi ekologinės infrastruktūros miesto ir kaimo vietovėse dalis. Jie padeda išlaikyti gyvenimo kokybę, išsaugo biologinę įvairovę ir yra svarbus prisitaikymo prie klimato kaitos veiksnys. Tačiau daugelyje Europos šalių medžiai prižiūrimi netinkamai: ypač pavieniai medžiai ir medžių alėjos miestuose ir kaimuose, medžiai išilgai vandens takų. Norint tai pakeisti būtina sukurti tinkamus medžių priežiūros standartus bei įtikinti atsakingas už ekologiškos infrastruktūros valdymą institucijas juos priimti.

Projekto metu Trees Green Infra LIFE bus vykdoma darni ir įvairialypė švietimo bei informavimo kampanija, skirta medžių išsaugojimui ir ekologiškos infrastruktūros plėtrai remti. Daugiausiai dėmesio bus skiriama medžių priežiūros standartų ir geros praktikos kūrimui bei sklaidai vietiniams planavimo departamentams (tiek miesto, tiek kaimo) ir kraštovaizdžio architektams. Tai pagerins teisinių reikalavimų, susijusių su medžių išsaugojimu ir ekologiškos infrastruktūros valdymu, įgyvendinimą, taip pat nurodys, kur įmanomas geresnis reglamentavimas. Projekto metu bus sukurtas savanorių tinklas „Medžių draugai“ (angl. „Friends of the Trees“). Šie savanoriai dalyvaus planuojant susitikimus, siekiant užtikrinti, kad medžių svarba būtų pripažįstama vietiniuose plėtros sprendimuose. Projektas taip pat skleis informaciją apie medžių svarbą tarp privačių žemės savininkų, tiek miesto, tiek kaimo vietovėse. Be to, projekto metu bus dalinamasi geriausia medžių priežiūros praktika su tarptautiniais partneriais, kuriami tinklai visoje ES.

Projekto metu bus siekiama parengti medžių priežiūros standartus ir sukurti gerąją praktiką, kuri yra svarbiausia ekologinės infrastruktūros dalis penkiose prioritetinėse srityse. Prieš skleidžiant šiuos pasiūlymus tikslinei auditorijai, jie bus peržiūrėti suinteresuotųjų šalių atstovų. Taip pat bus siekiama skatinti, kad ne mažiau kaip 20 Lenkijos institucijų įgyvendintų IT valdymo priemones medžių priežiūrai. Planuojama suorganizuoti ne mažiau kaip 100 žiniasklaidos renginių. Taip pat bus stengiamasi užtikrinti, kad ne mažiau kaip 10 nacionalinių / Europos reglamentų ar strateginių dokumentų pripažintų arba sustiprintų medžių svarbą ekologinei infrastruktūrai.

Projekto aprašas

LIFE14 ENV/ES/000427
LIFE In-BRIEF - Integruotas verslo modelis biomasės ir nuotekų dumblo pavertimui atsinaujinančia energija ir žemės ūkio trąšomis

„LIFE In-BRIEF“ projekto tikslas - sukurti ir įgyvendinti naują verslo modelį, skirtą efektyviai valdyti tam tikras biologiškai skaidomas atliekas, didinant jų naudojimą bioenergijai ir bioproduktams. Tai bus daroma taikant integruotą valdymo modelį, skirtą perdirbti įvairias žemės ūkio maisto produktų įmonėse susidarančias biologines atliekas, ir nuotekų dumblą, susidariusį iš miesto nuotekų valymo, paverčiant jį atsinaujinančia energija ir aukštos kokybės trąšomis.

Plačiau
LIFE16 ENV/ES/000169
Projektas „LIFE CLEAN UP“ - pažangaus oksidacijos metodo naudojimas valant nuotekas

LIFE CLEAN UP tikslas yra sukurti naujovišką, veiksmingą ir aplinką tausojančią patogenų iš nuotekų šalinančią sistemą. Projekto metu bus ištirti įvairūs polimerai, siekiant sukurti optimizuotą adsorbcijos sistemą, kuria siekiama sulaikyti didelės koncentracijos skirtingus teršalus.

Plačiau
LIFE15 NAT/PL/000820
Projektas "LIFE CIETRZEW KARPATY PL" prisidės prie tetervinų populiacijos išsaugojimo vienoje didžiausių Lenkijos pelkių

Pagrindinis projekto „LIFE CIETRZEW KARPATY PL“ tikslas - sustabdyti į „Natura 2000“ tinklą įtrauktų Orawsko-Nowotarskie durpynų, kuriuose gyvena viena iš didžiausių tetervinų populiacijų šalyje, mažėjimą ir taip užtikrinti ilgalaikį šios rūšies išsaugojimą. Aktyvios tetervinų buveinių apsaugos priemonės prisidės prie vieno didžiausių pelkių komplekso išsaugojimo Lenkijoje.

Plačiau