Projektu „Trees Green Infra LIFE“ bus tobulinamas Europos medžių ekologinės infrastruktūros valdymas

LIFE15 GIE/PL/000959

Medžiai yra svarbi ekologinės infrastruktūros miesto ir kaimo vietovėse dalis. Jie padeda išlaikyti gyvenimo kokybę, išsaugo biologinę įvairovę ir yra svarbus prisitaikymo prie klimato kaitos veiksnys. Tačiau daugelyje Europos šalių medžiai prižiūrimi netinkamai: ypač pavieniai medžiai ir medžių alėjos miestuose ir kaimuose, medžiai išilgai vandens takų. Norint tai pakeisti būtina sukurti tinkamus medžių priežiūros standartus bei įtikinti atsakingas už ekologiškos infrastruktūros valdymą institucijas juos priimti.

Projekto metu Trees Green Infra LIFE bus vykdoma darni ir įvairialypė švietimo bei informavimo kampanija, skirta medžių išsaugojimui ir ekologiškos infrastruktūros plėtrai remti. Daugiausiai dėmesio bus skiriama medžių priežiūros standartų ir geros praktikos kūrimui bei sklaidai vietiniams planavimo departamentams (tiek miesto, tiek kaimo) ir kraštovaizdžio architektams. Tai pagerins teisinių reikalavimų, susijusių su medžių išsaugojimu ir ekologiškos infrastruktūros valdymu, įgyvendinimą, taip pat nurodys, kur įmanomas geresnis reglamentavimas. Projekto metu bus sukurtas savanorių tinklas „Medžių draugai“ (angl. „Friends of the Trees“). Šie savanoriai dalyvaus planuojant susitikimus, siekiant užtikrinti, kad medžių svarba būtų pripažįstama vietiniuose plėtros sprendimuose. Projektas taip pat skleis informaciją apie medžių svarbą tarp privačių žemės savininkų, tiek miesto, tiek kaimo vietovėse. Be to, projekto metu bus dalinamasi geriausia medžių priežiūros praktika su tarptautiniais partneriais, kuriami tinklai visoje ES.

Projekto metu bus siekiama parengti medžių priežiūros standartus ir sukurti gerąją praktiką, kuri yra svarbiausia ekologinės infrastruktūros dalis penkiose prioritetinėse srityse. Prieš skleidžiant šiuos pasiūlymus tikslinei auditorijai, jie bus peržiūrėti suinteresuotųjų šalių atstovų. Taip pat bus siekiama skatinti, kad ne mažiau kaip 20 Lenkijos institucijų įgyvendintų IT valdymo priemones medžių priežiūrai. Planuojama suorganizuoti ne mažiau kaip 100 žiniasklaidos renginių. Taip pat bus stengiamasi užtikrinti, kad ne mažiau kaip 10 nacionalinių / Europos reglamentų ar strateginių dokumentų pripažintų arba sustiprintų medžių svarbą ekologinei infrastruktūrai.

Projekto aprašas

LIFE13 ENV/ES/000665
LIFE AGROintegra - Tvarių ir alternatyvių cheminių produktų Europos augalų apsaugai demonstravimas

Projekto LIFEAGROINTEGRA tikslas buvo skatinti inovatyviausias integruotojo kenkėjų valdymo (IPM) priemones žemės ūkio sektoriuje, kaip perspektyvią cheminių pesticidų naudojimo alternatyvą. Šiuo tikslu projekto tikslas buvo parodyti esamų žemos rizikos fitosanitarinių alternatyvų veiksmingumą ir naudą aplinkai bei sukurti praktines priemones, kurios padėtų ūkininkams pereiti prie IPM.

Plačiau
LIFE17 IPC/SI/000007
LIFE IP CARE4CLIMATE - Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo skatinimas

Projektas „LIFE IP CARE4CLIMATE“ remia Slovėnijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų veiklos plano ir 2014–2020 m. Nacionalinio energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano įgyvendinimą. Projektas padės pašalinti įgyvendinimo spragas ir kliūtis, kad būtų galima greičiau ir kaip įmanoma ekonomiškiau įgyvendinti 2030 m. planuose numatytus tikslus.

Plačiau
LIFE12 NAT/IT/000807
WOLF IN THE ALPS - koordinuotas vilkų apsaugos įgyvendinimas

Projekto tikslas buvo įgyvendinti ir koordinuoti tarpvalstybinius vilkų išsaugojimo veiksmus Alpėse (Italijoje ir Slovėnijoje). Taip pat sumažinti vilkų apsinuodijimo galimybę, padidinti apsaugą nuo brakonierių bei apsaugoti gyvulius nuo neigiamo vilkų poveikio, padidinti medžiotojų, piemenų, vietos bendruomenių, studentų ir piliečių žinias apie vilkų išsaugojimą, kontroliuoti reprodukcinių vietų skaičių ir nustatyti galimą hibridizaciją su šunimis, pasiekti ilgalaikį vilkų genetinį gyvybingumą.

Plačiau