PREPAIR LIFE - integruotasis projektas oro kokybei gerinti Po regione

LIFE15 IPE/IT/000013

Po slėnyje šiaurinėje Italijoje yra išmetama daug kietųjų dalelių (toliau – KD), NO2 ir O3. Ši teritorija apima Šiaurės Italijos regionus ir keletą miestų aglomeratų, tokių kaip Milanas, Turinas, Venecija ir Bolonija. Ji yra tankiai apgyvendinta ir labai industrializuota. Į atmosferą kasmet čia išmetama apie 450 000 tonų NOx, 90 000 tonų KD ir 250 000 tonų NH3. Taršos šaltiniai čia įvairūs: transportas, pastatų šildymas, pramonės ir energijos gamybos sektoriai, taip pat trąšos. Meteorologines sąlygas ir teršalų transportavimą bei sklaidą stipriai įtakoja Po slėnio ir šiaurės Adrijos baseino morfologinės charakteristikos. Teršalų išsisklaidymą riboja Alpės, Apeninai ir Dinarijos Alpės. Teršalai keliauja per Adrijos jūrą, daro įtaką atmosferos cirkuliacijai, fotocheminiams procesams. Dėl meteorologinių sąlygų ir Po slėnio morfologinių savybių dažnai teršalų vidinė foninė koncentracija yra didelė, o daug kietųjų dalelių išskiriama iš gamybos įmonių.

Nors visi šie Šiaurės regionai per pastarąjį dešimtmetį pradėjo įgyvendinti oro kokybės planus, šiems planams nepavyko sumažinti KD, NO2 ir O3 koncentracijų tiek, kad jos būtų žemiau ES nustatytų ribų. Siekiant toliau mažinti foninės oro taršos lygį, Po slėnio srityje turėtų būti imamasi koordinuotų ir didelio masto veiksmų. Visi Po baseino regionai planuoja imtis veiksmų, kad per ateinančius metus būtų sumažintas išmetamų teršalų kiekis.

PREPAIR LIFE integruotojo projekto (toliau - IP) tikslas - įgyvendinti veiksmus Po slėnio ir Slovėnijos teritorijoje, siekiant pagerinti oro kokybę ir atitikti 2008/50/EB direktyvos ir Europos strategijos „Švarus oras Europai“ tikslus. PREPAIR taip pat prisidės prie nacionalinių išmetamų teršalų kiekio mažinimo įsipareigojimų laikymosi. Projekto tikslai: įgyvendinti Oro kokybės planuose (angl. AQP) ir Po Valley susitarime numatytas priemones, surenkant informaciją, reikalingą preliminariam jų poveikio oro kokybei vertinimui, didinti žinias ir stiprinti valdžios institucijų ir privačių operatorių gebėjimus, stiprinti Po baseino valdžios institucijų bendradarbiavimą oro kokybės srityje, sukurti nuolatinę tinklų struktūrą, į kurią būtų įtrauktos Po slėnio aplinkos agentūros ir rytiniai pasienio regionai bei Adrijos jūros baseinas, pvz., Slovėnija atsakinga už vienodų vertinimo ataskaitų apie konkrečius PREPAIR veiksmus, susijusių su oro kokybe Po slėnyje ir Šiaurės Adrijos baseine, parengimą, veiksmingumą ir išteklių įvertinimą, bendruomenės sukūrimą, kuri pripažįsta oro taršos keliamą riziką žmonių sveikatai ir aplinkai, nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios institucijų, socialinių ir ekonominių veikėjų, mokslinių tyrimų centrų ir kitų suinteresuotųjų šalių tinklo sukūrimą.

Projektas „PREPAIR LIFE“ orientuotas į keturias pagrindines sritis - biomasės deginimą, energijos vartojimo efektyvumą, transportą ir žemės ūkį - pagal Po baseino susitarimą ir Oro kokybės planus. Konkretūs projekto tikslai: sukurti Po baseino miestų dviračių stočių tinklą ir plėtoti dviračių infrastruktūrą, sukurti nuolatinę oro kokybės ir išmetamųjų teršalų duomenų dalijimosi infrastruktūrą, įskaitant prieinamą bendrą stebimų ir modeliuojamų oro kokybės duomenų bazę, mokyti valstybės pareigūnus ir patarėjus, siekiant didinti informuotumą ir teikti techninę informaciją vietos valdžios institucijoms, siekiant užtikrinti, kad jų planuose būtų atsižvelgiama į visų rūšių tvarų transportą, atlikti bent vieną demonstracinį projektą, siekiant pagerinti dviračių takų kokybę ir tinkamumą naudoti,  skatinti elektrinį judumą ir tvarų vairavimą, atlikti bent tris demonstracinius veiksmus, kuriais siekiama pagerinti trumpojo nuotolio krovinių vežimą, sukurti bendrą programą, skirtą skatinti viešojo transporto naudojimą Po baseine, sukurti naujoviškus krovinių transporto optimizavimo procesus, didinti informuotumą apie tinkamą biomasės naudojimą, skatinti vietinių šildymo biomasės krosnių pakeitimą didelio efektyvumo ir mažai teršalų išmetančiomis medžiagomis, apmokyti žmones, kaip tinkamai prižiūrėti biomasės šildymo įrenginius, ištirti medienos biomasės suvartojimą, siekiant pagerinti jo tiekimo logistiką Šiaurės Italijoje, skleisti geriausios praktikos pavyzdžius ir didinti buitinių šildymo prietaisų įrengimo ir priežiūros bei energijos vartojimo efektyvumo žinias, parengti mažiausiai vienas trąšų, turinčių didelį karbamido kiekį, naudojimo gaires (mažinant amoniako kiekį iki 18%) ir bent vieną priemonę, skirtą geriausioms turimoms technologijoms, taikomoms gyvulių auginimui, mažinti (išmetamų teršalų kiekio mažinimas iki 20 %), mokyti efektyviai naudoti energiją pramoninėse sistemose, spręsti dėl baseino lygio operatoriaus energijos taupymo civiliniame sektoriuje, parengti operatyvines priemones ir iniciatyvas, skirtas vietos valdžios institucijų gebėjimams didinti ir energijos vartojimo efektyvumo didinimui viešuosiuose pastatuose.

IP projekto biudžetas - 16,62 mln. eurų (ES finansavimas - 9,97 mln. eurų). Projektas padės koordinuotai naudoti 850,41 mln. eurų finansavimą iš EŽŪFKP, ERPF, regioninių (Veneto ir Emilijos Romanijos) bei Slovėnijos fondų.

Projekto aprašas