Projektas "LIFE CIETRZEW KARPATY PL" prisidės prie tetervinų populiacijos išsaugojimo vienoje didžiausių Lenkijos pelkių

LIFE15 NAT/PL/000820

Vasario 2 d. – pasaulinė pelkių diena. Ta proga pristatome dar vieną LIFE projektą, skirtą pelkių rūšių išsaugojimui. 

Pietinės Lenkijos Podhale mieste esantys Orawsko-Nowotarskie durpynai yra didelis aukštapelkių kompleksas, apsuptas pelkių ir intensyviai auginamų žemės ūkio paskirties žemių, daugiausia pievų ir ganyklų. Ši unikali 8 500 hektarų ekosistema išsiskiria naudingomis buveinėmis retoms augalų, gyvūnų ir grybų rūšims. Čia randama net 12 buveinių rūšių, išvardytų I priede, ir 14 gyvūnų rūšių, išvardytų ES buveinių direktyvos II priede. Projekto teritorijoje taip pat sutinkamos trys ypač retos ES Paukščių direktyvos I priede išvardytos rūšys: tetervinas (lot. Tetrao tetrix), kurtinys (lot. Tetrao urogallus) ir griežlė (lot. Crex crex).

Pagrindinis projekto „LIFE CIETRZEW KARPATY PL“ tikslas - sustabdyti į „Natura 2000“ tinklą įtrauktų Orawsko-Nowotarskie durpynų, kuriuose gyvena viena iš didžiausių tetervinų populiacijų šalyje, mažėjimą ir taip užtikrinti ilgalaikį šios rūšies išsaugojimą. Aktyvios tetervinų buveinių apsaugos priemonės prisidės prie vieno didžiausių pelkių komplekso išsaugojimo Lenkijoje.

Konkretūs projekto tikslai: atkurti tinkamą tetervinų buveinių struktūrą ir kokybę, t. y. durpynus, aktyvias aukštapelkes; užtikrinti, kad tetervinų poravimosi vietos būtų pakankamos kokybės ir dydžio (dauguma tokių vietų yra kalnuotose pievų buveinėse); riboti žmonių lankymasi jų poravimosi vietose; sumažinti rudųjų lapių (lot. Vulpes vulpes), kurių grobis tetervinai, populiaciją; didinti informuotumą apie tetervinų išsaugojimą ir durpių buveinių svarbą vietos bendruomenei.

Projekto aprašas

LIFE14 ENV/ES/000427
LIFE In-BRIEF - Integruotas verslo modelis biomasės ir nuotekų dumblo pavertimui atsinaujinančia energija ir žemės ūkio trąšomis

„LIFE In-BRIEF“ projekto tikslas - sukurti ir įgyvendinti naują verslo modelį, skirtą efektyviai valdyti tam tikras biologiškai skaidomas atliekas, didinant jų naudojimą bioenergijai ir bioproduktams. Tai bus daroma taikant integruotą valdymo modelį, skirtą perdirbti įvairias žemės ūkio maisto produktų įmonėse susidarančias biologines atliekas, ir nuotekų dumblą, susidariusį iš miesto nuotekų valymo, paverčiant jį atsinaujinančia energija ir aukštos kokybės trąšomis.

Plačiau
LIFE16 ENV/ES/000169
Projektas „LIFE CLEAN UP“ - pažangaus oksidacijos metodo naudojimas valant nuotekas

LIFE CLEAN UP tikslas yra sukurti naujovišką, veiksmingą ir aplinką tausojančią patogenų iš nuotekų šalinančią sistemą. Projekto metu bus ištirti įvairūs polimerai, siekiant sukurti optimizuotą adsorbcijos sistemą, kuria siekiama sulaikyti didelės koncentracijos skirtingus teršalus.

Plačiau
LIFE15 GIE/PL/000959
Projektu „Trees Green Infra LIFE“ bus tobulinamas Europos medžių ekologinės infrastruktūros valdymas

Projekto metu Trees Green Infra LIFE bus vykdoma darni ir įvairialypė švietimo bei informavimo kampanija, skirta medžių išsaugojimui ir ekologiškos infrastruktūros plėtrai remti. Daugiausiai dėmesio bus skiriama medžių priežiūros standartų ir geros praktikos kūrimui bei sklaidai vietiniams planavimo departamentams (tiek miesto, tiek kaimo) ir kraštovaizdžio architektams.

Plačiau