LIFE WASTE2BIOFUEL - Integruotųjų technologijų demonstravimas, išgaunant biodegalus iš biologinių atliekų

LIFE16 ENV/ES/000185

Europos Sąjungoje (toliau - ES) 2014 m. susidarė 240,9 mln. tonų atliekų. Nors perdirbtų komunalinių atliekų dalis išaugo iki 28 proc. lyginant su 11 proc. 1995 m., vis dėl to kai kuriuose ES šalių sąvartynuose ir toliau šalinamos 80 proc. komunalinių atliekų. Akivaizdu, kad reikia sumažinti atliekų susidarymą ir skatinti pakartotinį panaudojimą bei perdirbimą. Svarbu patobulinti atliekų technologijas taip, kad būtų iš jų išgaunama energija. Kai atliekos tampa ištekliais, tiesiogiai sumažinamas iš sąvartynų išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis ir užkertamas kelias neigiamam aplinkos poveikiui: kraštovaizdžio niokojimui, vandens ir oro taršai.

Bandomasis projektas LIFE WASTE2BIOFUEL siekia sumažinti neoptimalų atliekų tvarkymo neigiamą poveikį oro, vandens ir dirvožemio ekosistemoms. Šio projekto metu bus sukurtas komunalinių kietųjų atliekų biomasės frakcijos terminis apdorojimas. Didelės galios modulinė dujofikavimo sistema tinkamai paruoštas atliekas pavers didelės šiluminės vertės dujomis, kurios bus perdirbamos į skystą kurą. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas atliekų apdorojimo sistemoje bus sumažintas maždaug 19 %. Pagamintas biokuras bus naudojamas sąvartynų įrangoje ir atliekų surinkimo sunkvežimiuose.

Projektas LIFE WASTE2BIOFUEL prisidės prie ES atliekų politikos įgyvendinimo, sumažinant biologinių atliekų poveikį aplinkai ir įgyvendinant atsinaujinančios energijos politiką, didinant biodegalų gamybą siekiant prisidėti prie ES biodegalų naudojimo galutinio energijos vartojimo tikslo.

Projekto aprašas