LIFE WASTE2BIOFUEL - Integruotųjų technologijų demonstravimas, išgaunant biodegalus iš biologinių atliekų

LIFE16 ENV/ES/000185

Europos Sąjungoje (toliau - ES) 2014 m. susidarė 240,9 mln. tonų atliekų. Nors perdirbtų komunalinių atliekų dalis išaugo iki 28 proc. lyginant su 11 proc. 1995 m., vis dėl to kai kuriuose ES šalių sąvartynuose ir toliau šalinamos 80 proc. komunalinių atliekų. Akivaizdu, kad reikia sumažinti atliekų susidarymą ir skatinti pakartotinį panaudojimą bei perdirbimą. Svarbu patobulinti atliekų technologijas taip, kad būtų iš jų išgaunama energija. Kai atliekos tampa ištekliais, tiesiogiai sumažinamas iš sąvartynų išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis ir užkertamas kelias neigiamam aplinkos poveikiui: kraštovaizdžio niokojimui, vandens ir oro taršai.

Bandomasis projektas LIFE WASTE2BIOFUEL siekia sumažinti neoptimalų atliekų tvarkymo neigiamą poveikį oro, vandens ir dirvožemio ekosistemoms. Šio projekto metu bus sukurtas komunalinių kietųjų atliekų biomasės frakcijos terminis apdorojimas. Didelės galios modulinė dujofikavimo sistema tinkamai paruoštas atliekas pavers didelės šiluminės vertės dujomis, kurios bus perdirbamos į skystą kurą. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas atliekų apdorojimo sistemoje bus sumažintas maždaug 19 %. Pagamintas biokuras bus naudojamas sąvartynų įrangoje ir atliekų surinkimo sunkvežimiuose.

Projektas LIFE WASTE2BIOFUEL prisidės prie ES atliekų politikos įgyvendinimo, sumažinant biologinių atliekų poveikį aplinkai ir įgyvendinant atsinaujinančios energijos politiką, didinant biodegalų gamybą siekiant prisidėti prie ES biodegalų naudojimo galutinio energijos vartojimo tikslo.

Projekto aprašas

LIFE14 ENV/ES/000427
LIFE In-BRIEF - Integruotas verslo modelis biomasės ir nuotekų dumblo pavertimui atsinaujinančia energija ir žemės ūkio trąšomis

„LIFE In-BRIEF“ projekto tikslas - sukurti ir įgyvendinti naują verslo modelį, skirtą efektyviai valdyti tam tikras biologiškai skaidomas atliekas, didinant jų naudojimą bioenergijai ir bioproduktams. Tai bus daroma taikant integruotą valdymo modelį, skirtą perdirbti įvairias žemės ūkio maisto produktų įmonėse susidarančias biologines atliekas, ir nuotekų dumblą, susidariusį iš miesto nuotekų valymo, paverčiant jį atsinaujinančia energija ir aukštos kokybės trąšomis.

Plačiau
LIFE16 ENV/ES/000169
Projektas „LIFE CLEAN UP“ - pažangaus oksidacijos metodo naudojimas valant nuotekas

LIFE CLEAN UP tikslas yra sukurti naujovišką, veiksmingą ir aplinką tausojančią patogenų iš nuotekų šalinančią sistemą. Projekto metu bus ištirti įvairūs polimerai, siekiant sukurti optimizuotą adsorbcijos sistemą, kuria siekiama sulaikyti didelės koncentracijos skirtingus teršalus.

Plačiau
LIFE15 GIE/PL/000959
Projektu „Trees Green Infra LIFE“ bus tobulinamas Europos medžių ekologinės infrastruktūros valdymas

Projekto metu Trees Green Infra LIFE bus vykdoma darni ir įvairialypė švietimo bei informavimo kampanija, skirta medžių išsaugojimui ir ekologiškos infrastruktūros plėtrai remti. Daugiausiai dėmesio bus skiriama medžių priežiūros standartų ir geros praktikos kūrimui bei sklaidai vietiniams planavimo departamentams (tiek miesto, tiek kaimo) ir kraštovaizdžio architektams.

Plačiau