LIFE WASTE2BIOFUEL - Integruotųjų technologijų demonstravimas, išgaunant biodegalus iš biologinių atliekų

LIFE16 ENV/ES/000185

Europos Sąjungoje (toliau - ES) 2014 m. susidarė 240,9 mln. tonų atliekų. Nors perdirbtų komunalinių atliekų dalis išaugo iki 28 proc. lyginant su 11 proc. 1995 m., vis dėl to kai kuriuose ES šalių sąvartynuose ir toliau šalinamos 80 proc. komunalinių atliekų. Akivaizdu, kad reikia sumažinti atliekų susidarymą ir skatinti pakartotinį panaudojimą bei perdirbimą. Svarbu patobulinti atliekų technologijas taip, kad būtų iš jų išgaunama energija. Kai atliekos tampa ištekliais, tiesiogiai sumažinamas iš sąvartynų išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis ir užkertamas kelias neigiamam aplinkos poveikiui: kraštovaizdžio niokojimui, vandens ir oro taršai.

Bandomasis projektas LIFE WASTE2BIOFUEL siekia sumažinti neoptimalų atliekų tvarkymo neigiamą poveikį oro, vandens ir dirvožemio ekosistemoms. Šio projekto metu bus sukurtas komunalinių kietųjų atliekų biomasės frakcijos terminis apdorojimas. Didelės galios modulinė dujofikavimo sistema tinkamai paruoštas atliekas pavers didelės šiluminės vertės dujomis, kurios bus perdirbamos į skystą kurą. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas atliekų apdorojimo sistemoje bus sumažintas maždaug 19 %. Pagamintas biokuras bus naudojamas sąvartynų įrangoje ir atliekų surinkimo sunkvežimiuose.

Projektas LIFE WASTE2BIOFUEL prisidės prie ES atliekų politikos įgyvendinimo, sumažinant biologinių atliekų poveikį aplinkai ir įgyvendinant atsinaujinančios energijos politiką, didinant biodegalų gamybą siekiant prisidėti prie ES biodegalų naudojimo galutinio energijos vartojimo tikslo.

Projekto aprašas

LIFE13 ENV/ES/000665
LIFE AGROintegra - Tvarių ir alternatyvių cheminių produktų Europos augalų apsaugai demonstravimas

Projekto LIFEAGROINTEGRA tikslas buvo skatinti inovatyviausias integruotojo kenkėjų valdymo (IPM) priemones žemės ūkio sektoriuje, kaip perspektyvią cheminių pesticidų naudojimo alternatyvą. Šiuo tikslu projekto tikslas buvo parodyti esamų žemos rizikos fitosanitarinių alternatyvų veiksmingumą ir naudą aplinkai bei sukurti praktines priemones, kurios padėtų ūkininkams pereiti prie IPM.

Plačiau
LIFE17 IPC/SI/000007
LIFE IP CARE4CLIMATE - Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo skatinimas

Projektas „LIFE IP CARE4CLIMATE“ remia Slovėnijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų veiklos plano ir 2014–2020 m. Nacionalinio energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano įgyvendinimą. Projektas padės pašalinti įgyvendinimo spragas ir kliūtis, kad būtų galima greičiau ir kaip įmanoma ekonomiškiau įgyvendinti 2030 m. planuose numatytus tikslus.

Plačiau
LIFE12 NAT/IT/000807
WOLF IN THE ALPS - koordinuotas vilkų apsaugos įgyvendinimas

Projekto tikslas buvo įgyvendinti ir koordinuoti tarpvalstybinius vilkų išsaugojimo veiksmus Alpėse (Italijoje ir Slovėnijoje). Taip pat sumažinti vilkų apsinuodijimo galimybę, padidinti apsaugą nuo brakonierių bei apsaugoti gyvulius nuo neigiamo vilkų poveikio, padidinti medžiotojų, piemenų, vietos bendruomenių, studentų ir piliečių žinias apie vilkų išsaugojimą, kontroliuoti reprodukcinių vietų skaičių ir nustatyti galimą hibridizaciją su šunimis, pasiekti ilgalaikį vilkų genetinį gyvybingumą.

Plačiau