LIFE-CMCD - azoto ciklas Europos pieno galvijų auginimo sektoriuje

LIFE16 ENV/NL/000363

Amoniakas (NH3) yra bespalvės, aštraus kvapo, ėsdinančios dujos, susidarančios dėl organinių augalinių medžiagų skilimo iš žmonių bei gyvūnų ekskrementų. Patekęs į atmosferą, amoniakas padidina oro taršą, nes jis yra kietųjų dalelių (PM) pirmtakas. Patekęs į vandenį ir dirvožemį, gali sukelti dviejų pagrindinių tipų žalą aplinkai (rūgštinimą ir eutrofikaciją), kurios abi gali pakenkti jautrioms augmenijos sistemoms, biologinei įvairovei ir vandens kokybei. Pagal Giotenburgo protokolą yra reikalaujama, kad ES valstybės narės sumažintų savo NH3 ir PM 2,5 išmetimo lygius.

Žemės ūkis yra atsakingas už 94 proc. visų amoniako emisijų Europos Sąjungoje (Eurostatas ES-27, 2010 m.), t.y. 3364 kilotonos NH3 per metus. Pieninių galvijų auginimas sudaro 47 % žemės ūkio sektoriaus išmetamo amoniako kiekio (Eurostatas, 2016 m.). Norint sumažinti amoniako kiekį, būtini nauji sprendimai žemės ūkiui, ypač pieno sektoriuje.

LIFE CMCD projektas parodys amoniako išmetimo mažinimo sistemą ir azoto ciklo uždarymą pieno galvijų auginimo fermose.

Ureazė - fermentas, esantis karvės išmatose, reaguoja su šlapalo šlapimu, kad susidarytų amoniakas. Europoje daugiau nei 90 % pieninių galvijų yra laikomi aptvaruose, kurie leidžia jiems laisvai judėti, sudarant sąlygas išmatoms ir šlapimui maišytis, o tai sąlygoja amoniako laisvą išskyrimą. Naujoji sistema, vadinama Lely RFX, kuri atskiria išmatas ir šlapimą šaltinyje, naudojant robotus.

Projektas pademonstruos naują sistemą Nyderlanduose, Vokietijoje, Prancūzijoje ir Danijoje, siekiant įrodyti jos pakartojamumą. Šios sistemos pagalba tikimąsi sumažinti tvartuose išmetamą amoniaką daugiau kaip 60 %.

LIFE CMCD visiškai atitinka direktyvą dėl atmosferos teršalų mažinimo, kurioje nustatomi nacionaliniai įsipareigojimai amoniako sumažinimui. Projektas atitinka Pagrindų direktyvos dėl atliekų tikslus. Jo metu pieno galvijų organinės atliekos bus panaudojamos trąšoms ir galvijų pakratams. Projektas LIFE CMCD mažindamas pieno galvijų auginimo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį prisideda prie klimato kaitos ir energetikos paketo „Europa 2020“.

Projekto aprašas

LIFE14 ENV/ES/000427
LIFE In-BRIEF - Integruotas verslo modelis biomasės ir nuotekų dumblo pavertimui atsinaujinančia energija ir žemės ūkio trąšomis

„LIFE In-BRIEF“ projekto tikslas - sukurti ir įgyvendinti naują verslo modelį, skirtą efektyviai valdyti tam tikras biologiškai skaidomas atliekas, didinant jų naudojimą bioenergijai ir bioproduktams. Tai bus daroma taikant integruotą valdymo modelį, skirtą perdirbti įvairias žemės ūkio maisto produktų įmonėse susidarančias biologines atliekas, ir nuotekų dumblą, susidariusį iš miesto nuotekų valymo, paverčiant jį atsinaujinančia energija ir aukštos kokybės trąšomis.

Plačiau
LIFE16 ENV/ES/000169
Projektas „LIFE CLEAN UP“ - pažangaus oksidacijos metodo naudojimas valant nuotekas

LIFE CLEAN UP tikslas yra sukurti naujovišką, veiksmingą ir aplinką tausojančią patogenų iš nuotekų šalinančią sistemą. Projekto metu bus ištirti įvairūs polimerai, siekiant sukurti optimizuotą adsorbcijos sistemą, kuria siekiama sulaikyti didelės koncentracijos skirtingus teršalus.

Plačiau
LIFE15 GIE/PL/000959
Projektu „Trees Green Infra LIFE“ bus tobulinamas Europos medžių ekologinės infrastruktūros valdymas

Projekto metu Trees Green Infra LIFE bus vykdoma darni ir įvairialypė švietimo bei informavimo kampanija, skirta medžių išsaugojimui ir ekologiškos infrastruktūros plėtrai remti. Daugiausiai dėmesio bus skiriama medžių priežiūros standartų ir geros praktikos kūrimui bei sklaidai vietiniams planavimo departamentams (tiek miesto, tiek kaimo) ir kraštovaizdžio architektams.

Plačiau