LIFE IP NADAPTA-CC - Integruotos, nuoseklios klimato kaitos politikos įgyvendinimas Navaros regione

LIFE16 IPC/ES/000001

Klimato kaita Europos regionus veikia skirtingai. Regionų valdžios institucijos turi pasirinkti tinkamą strategiją, kad prisitaikyti prie klimato kaitos būtų lengviau.

Ispanijos nacionalinis prisitaikymo planas, priimtas 2006 m. liepos mėn., yra orientacinis pagrindas plėtojant adaptacijos prie klimato kaitos politiką Ispanijoje. Didžioji dauguma Ispanijos autonominių bendruomenių turi prisitaikymo strategijas, planus ar veiksmus. Navaros regione 2010 m. sausio mėn. buvo priimta 2010–2020 m. Navaros klimato kaitos strategija, tačiau jos įgyvendinimui iškilo problemų ir kliūčių dėl pasaulinės ekonomikos krizės, sumažintų biudžeto asignavimų klimato priemonėms ir nepakankamo pagrindinių suinteresuotųjų šalių įtraukimo. Navaros klimato kaitos planas ir persvarstyta klimato kaitos strategija (2018 m.) yra pagrindiniai elementai, skirti įveikti problemas ir kliūtis įgyvendinant prisitaikymo prie klimato pokyčių priemones.

Pagrindinis projekto LIFE-IP NAdapt-CC tikslas yra padidinti atsparumą klimato pokyčiams Ispanijos Navaros regione. Tai bus pasiekta partnerystės (įtraukiant visus pagrindinius suinteresuotuosius subjektus), tarpsektoriškumo (panaikinant padalijimą tarp sektorių), ilgalaikio tvarumo (regioninių gebėjimų stiprinimas), subsidiarumo (sprendimų priėmimas artimas piliečiams) ir bendradarbiavimo (užtikrinant sėkmingą rezultatų pakartojimą) tinklų kūrimo dėka.

Konkretūs tikslai yra šie: remti Navaros klimato kaitos strategijos (SCCN) 2010–2020 m. įgyvendinimą; prisidėti prie Navaros 2016 m. Klimato kaitos plano įgyvendinimo, kuris atnaujins įsipareigojimus 2017–2030 m. laikotarpiui pagal Paryžiaus COP21 susitarimą; sustiprinti gebėjimus, reikalingus visapusiškai įgyvendinti prisitaikymo prie klimato pokyčių priemones regionuose; įgyvendinti veiksmus šešiose apibrėžtose pagrindinėse srityse: klimato stebėsena bei vandens tiekimo, miškininkystės, žemės ūkio, sveikatos bei infrastruktūros ir teritorijų planavimo prisitaikymo valdymas.

Be paties IP biudžeto, projekto tikslas koordinuotai panaudoti 377 657 899 EUR iš kitų Europos programų, taip pat nacionalinių, vietinių ir privačių lėšų, siekiant įgyvendinti Navaros regiono 2030 m. prisitaikymo prie klimato pokyčių tikslus.

Laukiami rezultatai:

Stebėsena: nauja žemės naudojimo plėtros rodiklių sistema; daugiapakopė darbo grupės platforma, kurią sudaro Navaros vyriausybė ir vietos administracijos, skirtos kovai su klimato kaita ir stebėsenos komisijos su atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis įsteigimas.

Vanduo: išankstinio perspėjimo apie galimas ekologines situacijas, susijusias su nuotekų valymo įrenginiais, sistema; miestų kanalizacijos tinklų pritaikymas įgyvendinant tvarias kanalizacijos sistemas miestų teritorijose; naujas tvarių drenažo sistemų diegimo Navaroje reglamentas; vietinių potvynių valdymo planas; vietos subjektų, kuriems gresia potvynis, savisaugos planų skatinimas; įspėjimo apie upių potvynius sistema; ataskaita apie galimą žaliąją infrastruktūrą Navaroje.

Miškininkystė: pažeidžiamiausių Navaros biologinės įvairovės sričių žemėlapis, skirtas veiksmų prioritetams nustatyti; Viduržemio jūros buveinių tvarkymo gairės ir miškininkystės gairės.

Žemės ūkis: kenkėjų ir augalų ligų kontrolės, gyvūnų sveikatos ir pavojaus stebėjimo priemonės ir perspėjimo sistemos; dirvožemio kokybės ir tvaraus vandens valdymo patariamosios platformos; žiniatinklio GIS įrankis, skirtas tiesioginiam vandens užteršimo žemės ūkio veikla rizikai kontroliuoti, ir kitas - darniam vietinių ūkių valdymui.

Sveikata: rekomendacijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, kaip įgyvendinti adaptacines strategijas.

Infrastruktūra ir teritorijų planavimas: teminiai ir klimato pokyčių vadovai, atsižvelgiant į kraštovaizdžio prisitaikymo prie klimato kaitos valdymą, kartu su urbanizuota aplinka bei paveldu; adaptacinių strategijų įgyvendinimo miesto aplinkoje bandomasis projektas.

Projekto aprašas