SMART Waste PACA - Žiedinės ekonomikos link Provanso-Alpių-Žydrojo Kranto regione

LIFE16 IPE/FR/000005

Provanso Alpių (PACA) regionas susiduria su daugybe atliekų tvarkymo iššūkių. Jo gyventojai išmeta daugiau buitinių atliekų nei vidutiniškai tenka 1 šalies gyventojui. Remiantis 2014 m. duomenimis, šio regiono vienam gyventojui tenka 457 kg atliekų, tuo tarpu vienam Prancūzijos gyventojui tenka 344 kg. Atliekų kiekis, patenkantis į sąvartynus ar deginimui yra didžiulis - net  400 kg nuo kiekvieno gyventojo per metus. Pagal pakartotinį naudojimą ir perdirbimą PACA yra antras Prancūzijos regionas po Korsikos prasčiausiai išnaudojantis šias galimybes.

Regione atliekos mažai rūšiuojamos, atliekų perdirbimo centrų nėra. PACA regionas išanalizavo to priežastis ir išsiaiškino: departamentų tarybos, kurios anksčiau prižiūrėjo atliekų planavimą (2005–2015 m.), perdavė jų priežiūrą regionams, to pasekoje valstybinė atliekų tvarkymo įrangos kontrolė tapo nepakankama, išaugo nelegalių atliekų sąvartynų skaičius. Be to, trūko žinių apie netinkamo atliekų tvarkymo poveikį aplinkai. Taip pat reiktų paminėti, kad didelis demografinis ir turizmo išaugimas tik padidino problemos mastą.

Bendrieji projekto LIFE IP Smart Waste PACA tikslai: projektu siekiama įgyvendinti departamentų atliekų planus bei PACA regiono regioninį atliekų tvarkymo planą, laikantis Pagrindų direktyvos dėl atliekų (angl. Waste Framework Directive). Taip pat dedamos pastangos, kad visame regione būtų pereita prie inovatyvios, tvarios, įtraukiančios ir integruotos žiedinės ekonomikos.

Konkretūs tikslai: remti naujoves ir ekonominę plėtrą atliekų prevencijos bei tvarkymo sektoriuje, mažinti atliekų poveikį natūraliai regiono aplinkai, siekiant skatinti darnų vystymąsi; atliekų prevencijos ir tvarkymo žinių bei įgūdžių tobulinimo skatinimas;  valdymo ir komunikacijos sistemos, įtraukiančios viešąjį ir privatųjį sektorius bei piliečius, sukūrimas.

Laukiami rezultatai: nepavojingų atliekų saugojimo sąvartynuose sumažėjimas nuo 1800000 tonų per metus (2014 m.) iki 1200000 t per metus iki projekto pabaigos (2023 m.) ir iki 1000000 t per metus po trejų metų po projekto pabaigos. Metinis surinktų ir pašalintų iš saugyklų organinių atliekų masės padidėjimas nuo 517000 t per metus iki 600000 t per metus iki projekto pabaigos ir 700000 t per metus praėjus trejiems metams po projekto pabaigos. Vietinių suinteresuotųjų šalių dalyvavimo tinklo projekto veikloje aktyvumo padidėjimas nuo 150 dalyvių projekto pradžioje iki 400 projekto pabaigoje ir 500 praėjus trejiems metams po projekto pabaigos. Planuojama, kad šis projektas pradžioje palies 60 % regiono gyventojų, o iki projekto pabaigos prisijungs visi regiono gyventojai. Be to, iki 2026 m. bus sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimai iki 30 %.

Be paties IP biudžeto, projektas padės koordinuotai panaudoti papildomą finansavimo iš EŽŪFKP, ERPF, nacionalinio bei privačių fondų.

Projekto aprašas