LIFE CAT4HEAVY – nano katalizatoriai sunkvežimiams

LIFE17 ENV/GR/000352

Dauguma sunkiųjų transporto priemonių (HDV) varomos dyzeliniais varikliais, turinčiais katalizatoriaus išmetamųjų teršalų kontrolės sistemas (CECS), siekiant sumažinti išsiskiriančius iš sudegusių degalų teršalus, tokius kaip anglies monoksidas, angliavandeniliai, azoto oksidai (NOx) ir kietosios dalelės (KD). Dabartinis „Euro VI“ standartas buvo įvestas 2013 m. sausio mėn., pagal kurį reikalaujama, kad lyginant su „Euro II“ pradiniu scenarijumi, HDV išmetamų pirminių teršalų (KD2,5 ir NOx) emisija turėtų būti 95 proc. mažesnė. Būsimi išmetamųjų teršalų standartų žingsniai jau svarstomi ir tikimasi, kad jie sukels papildomų iššūkių esamiems HDV. Didelės galios transporto priemonių parko atnaujinimo, kad atitiktų oro kokybės reikalavimus, išlaidos valstybinėms institucijoms gali būti pernelyg didelės, o sprendimai, kurie sumažina reikalingas investicijas, yra labai reikalingi.

Projekto „LIFE CAT4HEAVY“ metu bus sukurta nauja katalizatoriaus išmetamųjų teršalų kontrolės sistema, kuri leis senesnes sunkiasvores transporto priemones pagerinti tiek, kad šios atitiktų „Euro VI“ standartą. Tai padės žymiai sumažinti oro teršalų ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus (bent 30% vienai transporto priemonei), taip pat iki 2027 m. sumažinti kritinių žaliavų (pvz., platinos grupės metalų) ir amoniako sunaudojimą HDV sektoriuje ir iki 2035 m. kitų transporto priemonių bei vandens transporto sektoriuje.

Konkretūs projekto veiksmai apims pilotinės CECS sistemos išbandymą didesniu masteliu HDV priemonėse Graikijos Galatsi savivaldybėje bei Italijos Mantua mieste ir laivuose Genujos uoste, siekiant įrodyti, kad „Euro VI“ standartą galima pasiekti su nedidelėmis išlaidomis. Palyginti su dabartinėmis komercinėmis technologijomis, naujasis CECS pašalins amoniako naudojimą atliekant antrinį apdorojimą ir perpus sumažins platinos grupės metalų naudojimą. Bus galima perdirbti iki 98% šių metalų iš modifikuotų HDV. Siekdamas skatinti naujos sistemos įsisavinimą, projektas bendradarbiaus su partneriais Bulgarijoje, Vokietijoje, Italijoje, Nyderlanduose ir Ispanijoje bei sukurs sprendimų priėmėjų, technologijų ekspertų ir kitų svarbių suinteresuotųjų šalių tinklą, formuojant politiką, skatindamas kurti ES išmetamų teršalų standartus sunkiasvorėms transporto priemonėms, kaip apibrėžta keliose motorinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų direktyvose nuo 1970 m.

Laukiami rezultatai: inovatyvios išmetamųjų teršalų kontrolės technologijos pritaikymas ir patvirtinimas, kad ji 10 proc. geriau atitinka išmetamųjų teršalų standartą negu "Euro VI", o išlaidas įmanoma sumažinti 50 proc. Bus siekiama įrodyti, kad galima modifikuoti visus esamus HDV, nepriklausomai nuo jų Euro klasės, variklio, svorio, HDV kategorijos. Bus atlikta gyvavimo ciklo analizė, skirta įvertinti poveikį aplinkai ir ekonominę riziką, įskaitant komercinio masto gamybos sąnaudas. Siekiant sukurti rinkos paklausą ir pagreitinti technologijos pritaikymą bus sukurta išorės suinteresuotųjų šalių grupė. Su naujosios technologijos pranašumais aplinkai ir sveikatai bus supažindinta visuomenė. Bus sukurtas politikos sprendimų priėmėjų ir suinteresuotųjų šalių tinklas, kuriame bus keičiamasi patirtimi, susijusia su išmetamųjų teršalų kontrolės technologijomis ir skatinamas ES išmetimų reglamentas HDV priemonėms.

Projekto aprašas