LIFE-ALFIO - nauja dažų formulė „Alina Life“

LIFE17 ENV/LV/000318

Dažų sudėtyje dažnai aptinkama lakiųjų organinių junginių (toliau - LOJ) ir biocidų, kurie sukelia aplinkosaugos problemas, turinčias žalingą poveikį aplinkai, biologinei įvairovei ir žmonių sveikatai. Oro kokybę galima pagerinti kontroliuojant LOJ, biocidų ir kitų medžiagų išmetimo šaltinius. Biocidinių produktų reglamente (Reglamentas (ES) Nr. 528/2012) reikalaujama, kad gamintojai pakeistų toksiškus biocidus alternatyviomis medžiagomis ir sugriežtinamos toksiškų cheminių medžiagų naudojimo ir ženklinimo taisykles.

Projekto „LIFE-ALFIO“ metu bus išbandyti netoksiški biocidų pakaitalai dažuose ir dangose. Bus sukurta 16 biocidų neturinčių dažų ir paviršių dengimo formulių, naudojant ALINA sukurtą organinę medžiagą. Šios ekologinio ženklo reikalavimus atitinkančios formulės sumažins LOJ kiekį gamybos procese nuo 50 gramų litre iki 10 gramų litre pagal ES tikslus.

Projekte bus sukurta bandomoji linijinių produktų gamybos linija, kuri galės būti padidinta iki pilno pramonės pajėgumo (120 tonų per metus). Taip pat bus sukurta internetinė platforma dažų ir dengimo pramonei, kad galėtų dalytis informacija apie formulę, dažų ir dangų komponentų skaidrumą ir atsekamumą produktų vertės grandinėse ir kitą svarbią informaciją, kuri padės pakeisti toksiškas chemines medžiagas.

ES švaraus oro programa (angl. EU Clean Air Programme) ir nacionalinė išmetamųjų teršalų kiekio ribojimo direktyva (angl. National Emission Ceiling Directive) siekia iki 2030 m. sumažinti LOJ kiekį 40 proc. dažų ir dangų pramonėje. „LIFE-ALFIO“ prisideda prie Europos iniciatyvų, skirtų tvariam pavojingų cheminių medžiagų pakeitimui.

Laukiami rezultatai: bus sukurta šešiolika naujų dažų ir dengimo formulių, sukurta prototipinė gamybos linija, kurios pajėgumas - 120 tonų per metus, kurios dėka bus pakeista 3,5 tonų biocidų bei lakiųjų organinių junginių kiekis sumažės 16,6 tonų.

Projekto aprašas

LIFE13 ENV/ES/000665
LIFE AGROintegra - Tvarių ir alternatyvių cheminių produktų Europos augalų apsaugai demonstravimas

Projekto LIFEAGROINTEGRA tikslas buvo skatinti inovatyviausias integruotojo kenkėjų valdymo (IPM) priemones žemės ūkio sektoriuje, kaip perspektyvią cheminių pesticidų naudojimo alternatyvą. Šiuo tikslu projekto tikslas buvo parodyti esamų žemos rizikos fitosanitarinių alternatyvų veiksmingumą ir naudą aplinkai bei sukurti praktines priemones, kurios padėtų ūkininkams pereiti prie IPM.

Plačiau
LIFE17 IPC/SI/000007
LIFE IP CARE4CLIMATE - Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo skatinimas

Projektas „LIFE IP CARE4CLIMATE“ remia Slovėnijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų veiklos plano ir 2014–2020 m. Nacionalinio energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano įgyvendinimą. Projektas padės pašalinti įgyvendinimo spragas ir kliūtis, kad būtų galima greičiau ir kaip įmanoma ekonomiškiau įgyvendinti 2030 m. planuose numatytus tikslus.

Plačiau
LIFE12 NAT/IT/000807
WOLF IN THE ALPS - koordinuotas vilkų apsaugos įgyvendinimas

Projekto tikslas buvo įgyvendinti ir koordinuoti tarpvalstybinius vilkų išsaugojimo veiksmus Alpėse (Italijoje ir Slovėnijoje). Taip pat sumažinti vilkų apsinuodijimo galimybę, padidinti apsaugą nuo brakonierių bei apsaugoti gyvulius nuo neigiamo vilkų poveikio, padidinti medžiotojų, piemenų, vietos bendruomenių, studentų ir piliečių žinias apie vilkų išsaugojimą, kontroliuoti reprodukcinių vietų skaičių ir nustatyti galimą hibridizaciją su šunimis, pasiekti ilgalaikį vilkų genetinį gyvybingumą.

Plačiau