LIFE-IP CANEMURE-FINLAND – Suomijos kelias anglies dioksido neutralumo link

LIFE17 IPC/FI/000002

Suomijos nacionalinės energetikos ir klimato strategijos (NECP) tikslas yra sumažinti šiltnamio efektą išskiriančių dujų emisijas, skatinant ekonomiškai efektyvų perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų, švarios ir atsinaujinančios energijos bei energijos efektyvumo gerinimo. Nors Suomija tikisi pasiekti Europos Sąjungos 2020 m. strategijos tikslus klimato ir energetikos srityje, bet remiantis NECP bus reikalingi nauji sprendimai, kad būtų pasiekti 2030 m. ES klimato ir energetikos sistemos tikslai ekonomikos sektoriams, nepriklausantiems ES išmetamųjų teršalų prekybos sistemai (ne ATLPS sektoriai). Tikslas yra sumažinti šiltnamio efektą išskiriančių dujų emisijas 39 % iki 2030 m. lyginant su 2005 m. ne ATLPS sektoriaus duomenimis.

Projekto LIFE-IP CANEMURE-FINLAND tikslas svariai prisidėti įgyvendinant Suomijos klimato kaitos politiką, kaip išdėstyta NECP ir Suomijos vidutinės trukmės klimato kaitos politikos plane 2018–2024. Projektas apims trečdalį Suomijos teritorijos ir daugiau nei du trečdalius šalies gyventojų, tai palies 7 Suomijos regionus (Ūsima, Pietvakarių Suomija, Satakunta, Tampere, Pietų Karelija, Šiaurės Pohjanma) ir 39 savivaldybes. Tarp jų net 12 HINKU savivaldybių, kurios įsipareigoja iki 2030 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą 80 proc. lyginant su 2007 m. Jos bus pavyzdžiu kitoms Suomijos ar kitos ES šalių savivaldybėms.

Konkretūs projekto tikslai: sukurti protingas mažai anglies išskiriančias priemones, šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų iš organinių dirvožemių ir miškų, mažinimas ir kita veikla, padidinti pastatų energetinį efektyvumą, skatinti decentralizuotą atsinaujinančios energijos gamybą ir lokalizuotus sprendimus, sukurti ir įgyvendinti klimato požiūriu tvarius miesto planavimo sprendimus (įskaitant anglies dvideginio išmetimą), sudaryti sąlygas naudoti švarius technologinius sprendimus ir klimatą tausojančius sprendimus gamybos bei vartojimo srityse, naujos informacijos apie klimato kaitos švelninimo veiksmus generavimas, naudojimas ir sklaida, siekiant klimato pokyčių.

Planuojami projekto rezultatai: sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, sutelkiant dėmesį į pajėgumų stiprinimą, infrastruktūrą, technologinius sprendimus ir elgesio modelius. Bus vykdomi ir kiti projektai, kurių rezultatus apjungs integruotasis projektas LIFE IP CANEMURE FINLAND. Tai suteiks papildomos informacijos ir duomenų klimato švelninimo darbams, sutelkiant dėmesį į visuomenės pertvarkos procesų mokslinius tyrimus ir plėtrą, naujas technologijas ir paskatins investicijas į energijos gamybą bei efektyvumą.

Projektas sudarys galimybę dalyvaujantiems regionams ir savivaldybėms pasiekti 2030 m. Suomijos Klimato kaitos švelninimo tikslus. Tikimasi, kad jie pasieks 60 % reikalaujamų sumažinimų sektoriams, kuriems netaikoma ATLPS. Projektas dalyvaujančiuose miestuose ir regionuose pasieks šių rezultatų: 20 % daugiau elektrinių ar biodujomis varomų transporto priemonių, 10% mažesnis gyvenamųjų pastatų šildymo ir energijos suvartojimo poreikis, 10% daugiau energijos iš vietinių atsinaujinančių šaltinių gyvenamuosiuose rajonuose, 15% daugiau saulės kolektorių ir šilumos siurblių, mažiausiai 20 naujų savivaldybių įsipareigos pažaboti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį viršijančius ES tikslus, bent 100 sprendimų, susijusių su klimato kaitos švelninimu.

Dėl projekto veiklos 15 proc. padidės viešosios investicijos į mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų sprendimus. Daugiau žemės savininkų įgyvendins novatorišką klimato kaitos švelninimo praktiką, dėl kurios sumažės organinių dirvožemių išmetamas anglies dioksido kiekis žemės ūkyje ir miškininkystėje. Be projekto biudžeto projektas koordinuotai panaudos apytiksliai 77 mln. papildomų lėšų iš ERPF, Horizontas 2020 ir nacionalinių fondų. Papildomi veiksmai toliau skatins sąveiką su atitinkamomis politikos sritimis, įskaitant ES ATPL ir žiedinę ekonomiką, kad būtų galima veiksmingai išnaudoti išmetamųjų teršalų mažinimą įgyvendinant papildomus projektus.

Projekto aprašas