LIFE projektai

LIFE programos prioritetai nurodyti 2013 m. gruodžio 11 d. Europos parlamento ir tarybos reglamente (ES) Nr. 1293/2013 dėl aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) įsteigimo (toliau – Reglamentas).

img
Aplinkos paprogramė
Prioritetinė sritis „aplinka ir efektyvus išteklių naudojimas“
img
vanduo

Su vandeniu, įskaitant jūrų aplinką, susiję teminiai prioritetai: veikla siekiant įgyvendinti konkrečius su vandeniu susijusius tikslus, nustatytus Efektyvaus išteklių naudojimo Europos plane ir 7-ojoje aplinkos veiksmų programoje, visų pirma:

 1. Integruoti principai Bendrosios vandens direktyvos 2000/60/EB įgyvendinimui;
 2. Potvynių direktyvos 2007/60/EB įgyvendinimas;
 3. Jūrų strategijos bendrosios direktyvos 2008/56/EB priemonių programa;
 4. Vandens išteklių naudojimas, vandentvarka, vandens kokybė.

Pirmumas bus teikiamas šiems projektams (plačiau skaitykite Reglamente*):

· Vanduo, potvyniai ir sausra

· Jūrų valdymas ir pakrančių tvarkymas

· Vandens pramonė

img
atliekos

Su atliekomis susiję teminiai prioritetai: veikla siekiant įgyvendinti konkrečius su atliekomis susijusius tikslus, nustatytus Efektyvaus išteklių naudojimo Europos plane ir 7-ojoje aplinkos veiksmų programoje, pirmiausia:

 1. Integruotų planų įgyvendinimas;
 2. Atliekų prevencija, pakartotinis naudojimas ir perdirbimas;
 3. Išteklių efektyvumas, produktų gyvavimo ciklo poveikis, vartojimo modeliai ir ekonomikos dematerializavimas.

Pirmumas bus teikiamas šiems projektams (plačiau skaitykite Reglamente*):

· Teisės aktų dėl atliekų įgyvendinimas

· Atliekos ir išteklių veiksmingumas

img
ištekliai

Su išteklių, įskaitant dirvožemį ir miškus, veiksmingumu, taip pat ekologiška ir antrinių žaliavų panaudojimu grindžiama ekonomika susiję teminiai prioritetai: veikla siekiant įgyvendinti Efektyvaus išteklių naudojimo Europos planą ir 7-ąją aplinkos veiksmų programą, kurios neapima kiti šiame priede nurodyti teminiai prioritetai, visų pirma:

 1. Pramonės simbiozė ir naujų modelių vystymas siekiant pereiti prie žiedinės ir žaliosios ekonomikos;
 2. Dirvožemio apsaugos teminės strategijos įgyvendinimas;
 3. Miškų stebėsenos ir informacinės sistemos bei miško gaisrų prevencija.

Pirmumas bus teikiamas šiems projektams (plačiau skaitykite Reglamente*):

· Efektyvus išteklių naudojimas, ekologiška ir antrinių žaliavų naudojimu grindžiama ekonomika

· Dirvožemis

· Miškai

img
aplinka ir sveikata

Su aplinka ir sveikata, įskaitant chemines medžiagas ir triukšmą, susiję teminiai prioritetai: veikla siekiant paremti pagal 7-ąją aplinkos veiksmų programą numatytų konkrečių su aplinka ir sveikatos apsauga susijusių tikslų įgyvendinimą, visų pirma:

 1. REACH 1907/2006 ir Biocidinių produktų reglamento 528/2012 įgyvendinimas;
 2. Triukšmo direktyvos 2002/49/EB įgyvendinimo palengvinimas;
 3. Didelių nelaimių išvengimas ir Seveso III direktyvos 2012/18/ES įgyvendinimas.

Pirmumas bus teikiamas šiems projektams (plačiau skaitykite Reglamente*):

· Cheminės medžiagos

· Triukšmas

· Pramoninės avarijos

img
oro kokybė

Su oro kokybe ir išlakomis, įskaitant miestų aplinkoje, susiję teminiai prioritetai: veikla siekiant paremti konkrečių su oru ir išlakomis susijusius Efektyvaus išteklių naudojimo Europos plano ir 7-osios aplinkos veiksmų programos tikslų įgyvendinimą, visų pirma:

 1. Integruoti principai oro kokybės teisės aktų įgyvendinimui;
 2. Atmosferos teršalų išmetimo nacionalinių ribų direktyvos 2001/81/EB ir kitų standartų laikymosi palengvinimas;
 3. Pramoninių išmetamų teršalų direktyvos 2010/75/ES priemonių programa.

Pirmumas bus teikiamas šiems projektams (plačiau skaitykite Reglamente*):

· Oro kokybės teisės aktai ir Atmosferos teršalų išmetimo nacionalinių ribų direktyva

· Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyva

· Miestų aplinka

 

Prioritetinė sritis „gamta ir biologinė įvairovė“
img
gamta

Su gamta susiję teminiai prioritetai: veikla siekiant įgyvendinti direktyvas 92/43/EEB ir 2009/147/EB, visų pirma (plačiau skaitykite Reglamente*):

i. veiklą, kurios tikslas – gerinti Sąjungai svarbių buveinių ir rūšių, įskaitant jūrų buveines ir rūšis ir paukščių rūšis, išsaugojimo padėtį;

ii. veikla siekiant paremti tinklo Natura 2000 biologijos ir geografijos seminarus;

iii. integruoti prioritetinių veiksmų programų įgyvendinimo principai.

img
biologinė įvairovė

Su biologine įvairove susiję teminiai prioritetai: veiksmai siekiant įgyvendinti Sąjungos biologinės įvairovės strategiją iki 2020 m., visų pirma (plačiau skaitykite Reglamente*):

i. veiksmai, kurių tikslas – prisidėti prie 2 užduoties įgyvendinimo;

ii. veiksmai, kurių tikslas – prisidėti prie 3, 4 ir 5 užduočių įgyvendinimo.

Prioritetinė sritis „aplinkos valdymas ir informavimas“
img

a) informavimo, komunikacijos ir informuotumo didinimo kampanijos vadovaujantis 7-osios aplinkos veiksmų programos prioritetais;

b) veikla siekiant paremti veiksmingos kontrolės procesą, atitikties skatinimo priemones, susijusias su Sąjungos aplinkos teisės aktais ir remti informavimo sistemas bei informavimo priemones, susijusias su Sąjungos aplinkos teisės aktų įgyvendinimu.

img
Klimato politikos paprogramė
Klimato politikos paprogramės prioritetinės sritys
img
klimato kaitos švelninimo

· Pramonės sektorius;

· Fluorintos dujos;

· Žemės naudojimo, keitimo ir miškininkystės sektorius.

img
prisitaikymo prie klimato kaitos

· Jautrios sritys: potvyniai, salos, sausros ir kt.;

· Žalioji infrastruktūra ir miestų prisitaikymas;

· Prisitaikymo prie klimato kaitos strategijų rengimas.

img
klimato valdymo ir informavimo
2018 m. rugsėjo 13 d.
Paskirtas bendrasis finansavimas klimato projektams

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymu paskirtas 2018 m. Lietuvos LIFE bendrasis finansavimas klimato projektams. Dėl galimybės gauti bendrąjį finansavimą (kurio lėšomis gali būti padengiama iki 25 proc. visų tinkamų projekto išlaidų) kreipėsi pareiškėjai, atstovaujantys tris Klimato paprogramės projektus. Du projektai atstovavo klimato kaitos švelninimo prioritetinę sritį, vienas - prisitaikymo prie klimato kaitos sritį. Dviejuose projektuose Lietuvos atstovai buvo pagrindiniai pareiškėjai, viename - tarptautinio projekto partneriai. Preliminarus finansavimas skirtas Aleksandro Stulginskio Universiteto vadovaujamam projektui "Klimatui sumanios pieno gamybos holistinis valdymas". Atkreipiame dėmesį, kad paskirtas finansavimas yra preliminarus, o galutinis sprendimas skirti bendrojo finansavimo lėšas bus priimtas ir galutinis lėšų dydis patvirtintas Europos Komisijai teigiamai įvertinus paraišką ir pakvietus pareiškėjus pasirašyti sutartį dėl atitinkamo LIFE projekto įgyvendinimo.

Plačiau
2018 m. rugsėjo 10 d.
XV KONFERENCIJA - DISKUSIJŲ FORUMAS "ATLIEKŲ TVARKYMAS 2018"

Konferencija - diskusijų forumas „Atliekų tvarkymas" yra vienintelis ilgalaikis tvarus renginys Lietuvoje. Jo tikslas – įkvėpti dalyvius orientuotis į sąmoningus verslo sprendimus, atsakingus tiekėjus, partnerių ir suinteresuotų grupių tinklo stiprinimą, visuomenės įsitraukimą, pozityvų pokytį ir tvarų veiklos tęstinumą.

Plačiau