NAUJIENOS

Atnaujintas LIFE Bendrojo finansavimo skyrimo tvarkos aprašas!

2018 m. birželio 4 d.

Primename, kad Lietuvoje planuojamų įgyvendinti LIFE projektų pareiškėjai, kaip ir kasmet, galės kreiptis į Aplinkos ministeriją dėl bendrojo finansavimo iš Lietuvos Valstybės biudžeto. 

Naujos redakcijos Bendrojo finansavimo lėšų skyrimo tvarkos aprašas patvirtintas 2018 m. gegužės 30 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-424.

Svarbiausias pakeitimas – atnaujinta LIFE bendrojo finansavimo paraiškos forma. Ji parengta remiantis LIFE paraiškos, teikiamos Europos Komisijai dėl ES lėšų, forma: punktai išdėlioti tuo pačiu eiliškumu, pateiktos nuorodos į atitinkamus EK paraiškos punktus. Tai palengvins pareiškėjams informacijos perkėlimą iš Europos Komisijai rengiamos paraiškos (ar koncepcijos) į bendrojo finansavimo paraišką. Kartu su paraiška nebereikia teikti prašymo, pakanka pateikti pačią bendrojo finansavimo paraišką.

Naujoje aprašo redakcijoje buvo patikslinti bendrojo finansavimo gavėjai - Bendrojo finansavimo lėšomis gali būti finansuojamos tik LIFE projektų veiklos, kurias įgyvendina Lietuvos Respublikoje registruoti LIFE projektų paramos gavėjai. Lieka galioti nuostata, kad iš Lietuvos biudžeto gali būti finansuojamos tik tos išlaidos, kurios yra tinkamos finansuoti iš ES lėšų pagal LIFE programos gaires pareiškėjams (angl. „eligible costs“).

Siekiant įvertinti bendrojo finansavimo paraiškas pagal Aplinkos ministerijos patvirtintus kriterijus, projekto esmę aprašantys 4. ir 5. punktai yra smulkiau aprašyti, prašant pateikti informaciją ir apie rezultatų tvarumą, inovatyvumą ir kt. Tačiau ši informacija turi būti pateikiama ir Europos Komisijai teikiamoje projekto koncepcijoje. Vienintelė papildomai prašoma informacija – projekto suderinamumas su nacionaliniais strateginiais dokumentais.

Tarptautinių projektų rengėjams primename, kad bendrojo finansavimo paraiškoje turi būti pateiktos dvi biudžeto lentelės: bendras projekto biudžetas ir Lietuvos Respublikoje registruotų paramos gavėjų biudžetas. Prie bendrojo finansavimo paraiškos prašoma pridėti pagrindinio paramos gavėjo pritarimą projektui, jei pagrindinis LIFE projekto vykdytojas bus iš kitos ES šalies.

Pakeistas bendrojo finansavimo paraiškų teikimo Aplinkos ministerijai laikas:

1) Aplinkos paprogramės projektams bendrojo finansavimo paraiškas reikės teikti tik tada, kai Europos Komisija įvertins projektų koncepcijas ir atrinktų koncepcijų pareiškėjus pakvies teikti pilnas paraiškas. EK planuoja pareiškėjus informuoti apie koncepcijų atrinkimą 2018 m. spalio mėn. Tada per 15 darbo dienų reikės pateikti bendrojo finansavimo paraiškas Aplinkos ministerijai.

2) Klimato paprogramės projektams (ir visiems integruotiesiems projektams) bendrojo finansavimo paraiškas reikia pateikti Aplinkos ministerijai iki 2018 m. liepos 16 d. Visas kvietimo tekstas skelbiamas Aplinkos ministerijos kvietime teikti paraiškas.  

Lietuvos nacionalinio bendrojo finansavimo lėšomis gali būti padengiama iki 25 proc. (išimtinais atvejais – iki 35 proc., o jei teikiamas integruotasis projektas - iki 40 proc.) visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Visais atvejais paramos gavėjai privalo prisidėti savo lėšomis.

LIFE finansavimas ES biudžeto lėšomis gamtos ir biologinės įvairovės projektams išlieka 60% (prioritetinėms buveinėms ir rūšims – 75%), tuo tarpu aplinkos ir išteklių efektyvumo bei aplinkos valdymo ir informavimo ir visiems klimato projektams gali būti skiriamas 55% finansavimas tinkamoms išlaidoms.