NAUJIENOS

Atnaujintas LIFE Bendrojo finansavimo skyrimo tvarkos aprašas!

2018 m. birželio 4 d.

Primename, kad Lietuvoje planuojamų įgyvendinti LIFE projektų pareiškėjai, kaip ir kasmet, galės kreiptis į Aplinkos ministeriją dėl bendrojo finansavimo iš Lietuvos Valstybės biudžeto. 

Naujos redakcijos Bendrojo finansavimo lėšų skyrimo tvarkos aprašas patvirtintas 2018 m. gegužės 30 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-424.

Svarbiausias pakeitimas – atnaujinta LIFE bendrojo finansavimo paraiškos forma. Ji parengta remiantis LIFE paraiškos, teikiamos Europos Komisijai dėl ES lėšų, forma: punktai išdėlioti tuo pačiu eiliškumu, pateiktos nuorodos į atitinkamus EK paraiškos punktus. Tai palengvins pareiškėjams informacijos perkėlimą iš Europos Komisijai rengiamos paraiškos (ar koncepcijos) į bendrojo finansavimo paraišką. Kartu su paraiška nebereikia teikti prašymo, pakanka pateikti pačią bendrojo finansavimo paraišką.

Naujoje aprašo redakcijoje buvo patikslinti bendrojo finansavimo gavėjai - Bendrojo finansavimo lėšomis gali būti finansuojamos tik LIFE projektų veiklos, kurias įgyvendina Lietuvos Respublikoje registruoti LIFE projektų paramos gavėjai. Lieka galioti nuostata, kad iš Lietuvos biudžeto gali būti finansuojamos tik tos išlaidos, kurios yra tinkamos finansuoti iš ES lėšų pagal LIFE programos gaires pareiškėjams (angl. „eligible costs“).

Siekiant įvertinti bendrojo finansavimo paraiškas pagal Aplinkos ministerijos patvirtintus kriterijus, projekto esmę aprašantys 4. ir 5. punktai yra smulkiau aprašyti, prašant pateikti informaciją ir apie rezultatų tvarumą, inovatyvumą ir kt. Tačiau ši informacija turi būti pateikiama ir Europos Komisijai teikiamoje projekto koncepcijoje. Vienintelė papildomai prašoma informacija – projekto suderinamumas su nacionaliniais strateginiais dokumentais.

Tarptautinių projektų rengėjams primename, kad bendrojo finansavimo paraiškoje turi būti pateiktos dvi biudžeto lentelės: bendras projekto biudžetas ir Lietuvos Respublikoje registruotų paramos gavėjų biudžetas. Prie bendrojo finansavimo paraiškos prašoma pridėti pagrindinio paramos gavėjo pritarimą projektui, jei pagrindinis LIFE projekto vykdytojas bus iš kitos ES šalies.

Pakeistas bendrojo finansavimo paraiškų teikimo Aplinkos ministerijai laikas:

1) Aplinkos paprogramės projektams bendrojo finansavimo paraiškas reikės teikti tik tada, kai Europos Komisija įvertins projektų koncepcijas ir atrinktų koncepcijų pareiškėjus pakvies teikti pilnas paraiškas. EK planuoja pareiškėjus informuoti apie koncepcijų atrinkimą 2018 m. spalio mėn. Tada per 15 darbo dienų reikės pateikti bendrojo finansavimo paraiškas Aplinkos ministerijai.

2) Klimato paprogramės projektams (ir visiems integruotiesiems projektams) bendrojo finansavimo paraiškas reikia pateikti Aplinkos ministerijai iki 2018 m. liepos 16 d. Visas kvietimo tekstas skelbiamas Aplinkos ministerijos kvietime teikti paraiškas.  

Lietuvos nacionalinio bendrojo finansavimo lėšomis gali būti padengiama iki 25 proc. (išimtinais atvejais – iki 35 proc., o jei teikiamas integruotasis projektas - iki 40 proc.) visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Visais atvejais paramos gavėjai privalo prisidėti savo lėšomis.

LIFE finansavimas ES biudžeto lėšomis gamtos ir biologinės įvairovės projektams išlieka 60% (prioritetinėms buveinėms ir rūšims – 75%), tuo tarpu aplinkos ir išteklių efektyvumo bei aplinkos valdymo ir informavimo ir visiems klimato projektams gali būti skiriamas 55% finansavimas tinkamoms išlaidoms.

2018 m. rugsėjo 13 d.
Paskirtas bendrasis finansavimas klimato projektams

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymu paskirtas 2018 m. Lietuvos LIFE bendrasis finansavimas klimato projektams. Dėl galimybės gauti bendrąjį finansavimą (kurio lėšomis gali būti padengiama iki 25 proc. visų tinkamų projekto išlaidų) kreipėsi pareiškėjai, atstovaujantys tris Klimato paprogramės projektus. Du projektai atstovavo klimato kaitos švelninimo prioritetinę sritį, vienas - prisitaikymo prie klimato kaitos sritį. Dviejuose projektuose Lietuvos atstovai buvo pagrindiniai pareiškėjai, viename - tarptautinio projekto partneriai. Preliminarus finansavimas skirtas Aleksandro Stulginskio Universiteto vadovaujamam projektui "Klimatui sumanios pieno gamybos holistinis valdymas". Atkreipiame dėmesį, kad paskirtas finansavimas yra preliminarus, o galutinis sprendimas skirti bendrojo finansavimo lėšas bus priimtas ir galutinis lėšų dydis patvirtintas Europos Komisijai teigiamai įvertinus paraišką ir pakvietus pareiškėjus pasirašyti sutartį dėl atitinkamo LIFE projekto įgyvendinimo.

Plačiau
2018 m. rugsėjo 10 d.
XV KONFERENCIJA - DISKUSIJŲ FORUMAS "ATLIEKŲ TVARKYMAS 2018"

Konferencija - diskusijų forumas „Atliekų tvarkymas" yra vienintelis ilgalaikis tvarus renginys Lietuvoje. Jo tikslas – įkvėpti dalyvius orientuotis į sąmoningus verslo sprendimus, atsakingus tiekėjus, partnerių ir suinteresuotų grupių tinklo stiprinimą, visuomenės įsitraukimą, pozityvų pokytį ir tvarų veiklos tęstinumą.

Plačiau
2018 m. rugpjūčio 28 d.
Eko-inovacijų finansavimo galimybės – vienoje vietoje

Be Europos Sąjungos LIFE programos, yra daug kitų programų ir galimybių verslo įmonėms gauti finansavimą eko-inovacijų idėjoms įgyvendinti. Nepaisant to, kartais šią informaciją būna sunku rasti, nes programas administruoja skirtingos institucijos ir informacija apie jas pateikiama skirtingose vietose, nesistemingai. Kad ši informacija būtų lengviau pasiekiama ir naudinga, surinkome ją į vieną vietą. Rasite kiekvienos programos tikslą, informaciją apie finansavimą ir terminus, administruojančiąją instituciją bei nuorodą į svetainę. Kviečiame naudotis ir įgyvendinti savo eko-inovacijų idėjas!

Plačiau