NAUJIENOS

Investicijos padės pagerinti Europos piliečių gyvenimo kokybę

2018 m. vasario 13 d.

Europos Komisija pagal 2016 metų LIFE integruotųjų projektų kvietimą patvirtino 98,2 mln. EUR investicinį paketą, kuris padės Europai pereiti prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančios žiedinės ekonomikos pagal LIFE aplinkos ir klimato politikos programą, kaip teigiama Europos Komisijos pranešime spaudai. Šis investicinis paketas padės pagerinti Europos piliečių gyvenimo kokybę penkiose srityse: gamtos, vandens, oro, atliekų ir klimato. Finansavimas skirtas dešimčiai Europos Sąjungos šalių (Belgija, Danija, Prancūzija, Graikija, Lietuva, Malta, Ispanija ir Švedija) projektų. ES lėšų dėka bus sutelktos papildomos 2 milijardų eurų investicijos, nes valstybės narės įgyvendindamos integruotuosius LIFE projektus gali naudoti ir kitus ES finansavimo šaltinius, tokius kaip žemės ūkio, struktūriniai, regioniniai ir mokslinių tyrimų fondai, taip pat nacionaliniai fondai bei privataus sektoriaus investicijos.

Karmenu Vella, Europos Komisijos narys, atsakingas už aplinką, jūrų reikalus ir žuvininkystę, teigė, kad „kiekvienas pagal programą LIFE skirtas euras pritraukia 20 eurų iš kitų finansavimo šaltinių. Be to, LIFE integruotieji projektai ne tik atlieka svarbų telkiamąjį vaidmenį, bet ir tiesiogiai atliepia piliečių susirūpinimą dėl oro bei vandens kokybės ir klimato kaitos poveikio. Valstybėms narėms šie projektai teikia galimybę koordinuotai naudoti išteklius sprendžiant kai kuriuos didžiausius su aplinka susijusius nūdienos uždavinius, pvz., oro taršos, vandens trūkumo, perėjimo prie žiedinės ekonomikos ar biologinės įvairovės nykimo. Tai puikus pavyzdys, kaip, naudojantis ES fondais, galima pasiekti apčiuopiamus rezultatus.“

Miguel Arias Cañete, Europos Komisijos narys, atsakingas už klimato politiką ir energetiką, sakė: „Naujieji projektai paskatins regionus prisitaikyti prie klimato kaitos ir sparčiau pereiti prie efektyviai energiją vartojančių būstų. Tokie projektai rodo, kad įtraukus, integruotas ir klimato atžvilgiu pažangus finansavimas gali skatinti investicijas ir gerinti piliečių gyvenimą visoje ES”.

Bendras dešimties integruotųjų LIFE projektų biudžetas yra 182,2 mln. EUR, įskaitant Europos Sąjungos lėšas - 98,2 mln. eurų. Aplinkos srityje bendras projektų biudžetas yra 152,7 mln. EUR, įskaitant Europos Sąjungos lėšas - 80,2 mln. eurų, taip pat numatyta naudoti papildomas lėšas - 886 mln. eurų: 

  • Gamta. Danijos, Prancūzijos, Graikijos, Lietuvos ir Švedijos projektai prisidės prie Europos gamtos išsaugojimo platesniu mastu. Pavyzdžiui, gerinant gamtosaugos teritorijų (Graikija) valdymo planų įgyvendinimą arba paskatinant ūkininkus tvarkyti savo žemę ekologiškesniu būdu. Danijoje vykdomas specialus projektas padės ūkininkams panaudoti natūraliose gamtinėse zonose susidarančią biomasę, iš kurios gaminami didelės vertės specialios paskirties produktai bus parduodami bent 25 proc. didesne kaina.
  • Vanduo. Maltoje ir Ispanijoje vykdomi projektai spręs vandens trūkumo problemas, siūlys tvaraus vandens valdymo sprendimus, pvz., investuos į vandens valymą ir pakartotinį vandens naudojimą.
  • Atliekų tvarkymas. Prancūzijos projektu bus siekiama patobulinti atliekų tvarkymą ir prevenciją Provence-Alpes-Côte d'Azur regione, skatinant žiedinę ekonomiką. Projektu siekiama apie 30 proc. padidinti organinių atliekų surinkimą ir smarkiai sumažinti namų ūkio atliekų šalinimą sąvartynuose.

Klimato kaitos srityje 29,4 mln. eurų biudžetas (iš kurių Europos Sąjungos lėšos - 17,9 mln. eurų) buvo skirtas dviem projektams. Šios veiklos pritrauks daugiau nei 1,16 mlrd. eurų papildomo energijos vartojimo efektyvumo ir prisitaikymo prie klimato kaitos politikos prioritetus remiančio finansavimo: 

  • Energijos vartojimo efektyvumas. Belgijos projektas padės atnaujinti daugiau kaip 8500 namų, pagerinant energijos vartojimo efektyvumą.
  • Pritaikymas prie klimato kaitos. Projektas, skirtas prisitaikyti prie klimato kaitos Ispanijoje, Navaros regione, įrengiant ankstyvojo įspėjimo sistemas apie upių potvynius ir ekstremalias situacijas, susijusias su nuotekų valymu.

Plačiau apie naujus integruotuosius projektus: http://ec.europa.eu/environment/life/projects/ip_16.htm