NAUJIENOS

NAUJI LIFE PROGRAMOS PRIORITETAI 2021-2027 m.

2019 m. sausio 9 d.

Svarstomame naujosios 2021–2027 m. LIFE programos pasiūlyme Europos Komisija siūlo projektams, kuriais remiami aplinkos ir klimato politikos veiksmai, skirti 5,450 mlrd. Eur. Tai 1,950 mlrd. Eur daugiau nei 2014–2020.

Naująja programa daugiausia bus siekiama kurti ir įgyvendinti novatoriškas aplinkos ir klimato problemų sprendimo priemones, spartinant politikos kūrimo, įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo pokyčius. Ji taip pat bus pakankamai lanksti sprendžiant naujus svarbiausius prioritetinius klausimus, atsiradusius programos laikotarpiu. Paramos prašytojams ir gavėjams bus lengviau laikytis programos reikalavimų, taip pat specialiomis priemonėmis bus siekiama tolygesnės teritorinės aprėpties.

Naujoje LIFE programoje išliks dvi paprogramės (aplinkos ir klimato politikos), tačiau pasikeis prioritetinės sritys:

  • Gamta ir biologinė įvairovė (2,150 mlrd. Eur): parama bus skiriama ne tik standartiniams veiksmų projektams, skirtiems gamtos ir biologinės įvairovės srities geriausiai praktikai kurti, taikyti ir populiarinti, bet ir strateginiams gamtos projektams. Pastarieji – tai nauji projektai, kuriais bus siekiama padėti ir skatinti įgyvendinti ES gamtos apsaugos taisykles ir biologinės įvairovės politikos tikslus.
  •  Žiedinė ekonomika ir gyvenimo kokybė (1,350 mlrd. Eur): bus remiami veiksmai, kurie padės siekti pagrindinių ES politikos tikslų, kaip antai perėjimo prie žiedinės ekonomikos ir ES oro bei vandens kokybės saugojimo bei gerinimo.
  •  Klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas prie jos (0,950 mlrd. Eur): remiami veiksmai padės įgyvendinti 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją ir įvykdyti pagal Paryžiaus klimato susitarimą prisiimtus Europos Sąjungos įsipareigojimus.
  •  Perėjimas prie švarios energijos (1 mrld. Eur): padės stiprinti gebėjimus, skatinti investicijas ir remti tokią politikos įgyvendinimo veiklą, kuri orientuojama į efektyvų energijos vartojimą ir nedidelės apimties atsinaujinančiųjų energijos išteklių technologijas, kuriomis prisidedama prie klimato kaitos švelninimo ir aplinkos tikslų.

LIFE programa bus dar labiau aktuali energetikos sektoriui dėl pastarosios srities „Perėjimas prie švarios energijos“, kurią į LIFE programą numatoma perkelti iš Horizonto 2020. Šios prioritetinės srities tikslai: tokių darbo vietų kūrimas ir jų skaičiaus augimas, kurios prisideda prie šiltnamio dujų išmetimų mažinimo ir efektyvaus energijos panaudojimo.