Pareiškėjams

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvoje planuojamų įgyvendinti LIFE projektų pareiškėjai, kaip ir kasmet, galės kreiptis dėl dalies bendrojo finansavimo iš Lietuvos Valstybės biudžeto. Planuojama, kad besikreipiantys dėl bendrojo finansavimo klimato paprogramės projektams, bendrojo finansavimo paraiškas turės pateikti Aplinkos ministerijai iki 2018 m. birželio 11 d., Pareiškėjai, besikreipiantys dėl bendrojo finansavimo Aplinkos paprogramės projektams, kurių atranką Europos Komisija vykdo dviem etapais, Bendrojo finansavimo paraiškas Aplinkos ministerijai turėtų pateikti ne vėliau nei per 15 darbo dienų nuo koncepcijų atrinkimo ir Europos Komisijos kvietimo teikti pilnas paraiškas dienos. Europos Komisija pranešimus pareiškėjams apie projektų koncepcijų patvirtinimą turi pateikti spalio mėn.

Šiuo metu yra baigiamas derinti Bendrojo finansavimo aprašo pakeitimas (aprašas buvo patvirtintas aplinkos ministro 2014 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. D1-542), kuriuo yra keičiama ir bendrojo finansavimo paraiškos forma, atsižvelgiant į Europos Komisijos kvietime teikiamą projekto koncepcijos formą. Planuojama, kad aprašo pakeitimas bus patvirtintas gegužės mėn. pradžioje.

 ______________________ 

Prie LIFE projekto veiklų įgyvendinimo Europos Komisija paprastai prisideda, skirdama iki 55 proc. reikalingų lėšų, nacionalinio bendrojo finansavimo lėšomis gali būti padengiama iki 25 proc. (išimtinais atvejais – iki 35 proc., o jei teikiamas integruotasis projektas - iki 40 proc.) visų projekto išlaidų pagal 2014 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. D1-542 patvirtintą Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) bendrojo finansavimo lėšų skyrimo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) projektams ir paraiškų projektams finansuoti Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) lėšomis teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašą*.

* Bendrojo finansavimo aprašas

Bendrojo finansavimo paraiškų teikėjais ir pagrindiniais naudos gavėjais gali būti visi Lietuvos Respublikoje registruoti viešieji ir privatieji subjektai. Nacionalinio bendrojo finansavimo lėšomis gali būti finansuojamos tik tos LIFE projektų veiklos, kurios įgyvendinamos Lietuvos Respublikoje, jos teritorinėje jūroje ir išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje.

Aplinkos ministerija 2017-05-05 paskelbė informaciją apie 2017 metų kvietimą teikti LIFE paraiškas. Kreiptis dėl Lietuvos nacionalinio bendrojo finansavimo lėšų rengiantiems LIFE paraiškas buvo galima iki 2017-06-02: http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=18322

Norintys gauti Lietuvos nacionalinio bendrojo finansavimo lėšas LIFE projektams įgyvendinti kartu su prašymu turi pateikti projekto santrauką ir finansavimo planą, parengtą pagal kartu su bendrojo finansavimo aprašu (toliau - patvirtintą koncepcijos formą):

Bendrojo finansavimo aprašo 1 priedas Bendrojo finansavimo koncepcijos forma

Lietuvos bendrojo finansavimo skyrimo preliminarūs sąrašai tvirtinami LR aplinkos ministro įsakymu. Susipažinti su šiais sąrašais pagal 2009-2017 metų kvietimus galite čia: 

2017 metų kvietimas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9153a470827211e7804fae56a3fa17a5

2016 metų kvietimas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1065319078e511e6b969d7ae07280e89

2015 metų kvietimas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3b5343c056da11e5825682aa0fc6b8d5

2014 metų kvietimas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8b57c800c8e511e583a295d9366c7ab3

2013 metų kvietimas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2ae739b05b7711e487eff7b424bd0f08

2012 metų kvietimas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e75a4c10987f11e3bdd0a9c9ad8ce1bf

2010 metų kvietimas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B50F497E9CA

2009 metų kvietimas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A70159ED40BE

 

Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos LIFE lėšomis finansuojamiems projektams bendrai finansuoti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programos „Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas“ priemonės, skirtos Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programai LIFE įgyvendinti, lėšomis, vertinimo kriterijai:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/021e79a0447a11e7b66ae890e1368363