Pareiškėjams

Primename, kad Lietuvoje planuojamų įgyvendinti LIFE projektų pareiškėjai, kaip ir kasmet, galės kreiptis dėl dalies bendrojo finansavimo iš Lietuvos Valstybės biudžeto. 

LIFE finansavimas ES biudžeto lėšomis gamtos ir biologinės įvairovės projektams išlieka 60% (prioritetinėms buveinėms ir rūšims – 75%) finansavimas, tuo tarpu aplinkos ir išteklių efektyvumo bei aplinkos valdymo ir informavimo ir visiems klimato projektams bus skiriamas 55% finansavimas tinkamoms išlaidoms.

Lietuvos nacionalinio bendrojo finansavimo lėšomis gali būti padengiama iki 25 proc. (išimtinais atvejais – iki 35 proc., o jei teikiamas integruotasis projektas - iki 40 proc.) visų projekto išlaidų. Bet kuriuo Bendrojo finansavimo atveju kiekvienas paramos gavėjas privalo savo lėšomis prisidėti prie LIFE projekto finansavimo.

2018 m. gegužės 30 d. patvirtintas LR aplinkos ministro įsakymo pakeitimas dėl LIFE bendrojo finansavimo skyrimo tvarkos

Pagal atnaujintą tvarkos aprašąbesikreipiantys dėl bendrojo finansavimo Aplinkos paprogramės projektams, kurių atranką Europos Komisija šiemet vykdo dviem etapais, išskyrus integruotuosius projektus, užpildytas bendrojo finansavimo paraiškos formas Aplinkos ministerijai turėtų pateikti per 15 darbo dienų nuo koncepcijų atrinkimo ir Europos Komisijos kvietimo teikti pilnas paraiškas dienos. Europos Komisija pranešimus pareiškėjams apie projektų koncepcijų atrinkimą planuoja pateikti spalio mėn.

Tuo tarpu, besikreipiantys dėl bendrojo finansavimo klimato paprogramės, integruotiesiems projektams, bendrojo finansavimo paraiškos formas turėjo pateikti Aplinkos ministerijai iki 2018 m. liepos 16 d. 

LIFE bendrojo finansavimo paraiškos forma

Besirenkantiems projekto partnerius ir besidomintiems kitų šalių LIFE nacionaliniu finansavimu

  • Latvijos nacionalinis LIFE finansavimas: kvietimas kreiptis dėl nacionalinio finansavimo kasmet skelbiamas pavasarį. 2018 m. terminas teikti paraiškas buvo birželio 20 d. Daugiau informacijos galima rasti Latvijos LIFE gebėjimų stiprinimo projekto svetainėje arba kreipiantis šiais kontaktais.
  • Estijos nacionalinis LIFE finansavimas: Estijoje LIFE projektams dalinį finansavimą yra skyręs Aplinkos investicijų centras (angl. Environmental Investement Cetre, est. Keskkonnainvesteeringute Keskus, taip pat žinomas trumpiniu KIK). Specialaus kvietimo LIFE projektų daliniam finansavimui iki 2019 m. nebuvo skelbiama. Informaciją apie aplinkos ir klimato projektų finansavimo kvietimus galite rasti Aplinkos investicijų centro puslapyje. Informaciją apie nacionalinius LIFE kontaktinius asmenis rasite LIFE programos svetainėje ir Estijos Aplinkos ministerijos svetainėje

 ______________________ 

Lietuvos bendrojo finansavimo skyrimo preliminarūs sąrašai tvirtinami LR aplinkos ministro įsakymu. Susipažinti su šiais sąrašais pagal 2009-2017 metų kvietimus galite čia: 

2017 metų kvietimas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9153a470827211e7804fae56a3fa17a5

2016 metų kvietimas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1065319078e511e6b969d7ae07280e89

2015 metų kvietimas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3b5343c056da11e5825682aa0fc6b8d5

2014 metų kvietimas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8b57c800c8e511e583a295d9366c7ab3

2013 metų kvietimas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2ae739b05b7711e487eff7b424bd0f08

2012 metų kvietimas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e75a4c10987f11e3bdd0a9c9ad8ce1bf

2010 metų kvietimas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B50F497E9CA

2009 metų kvietimas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A70159ED40BE

 

Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos LIFE lėšomis finansuojamiems projektams bendrai finansuoti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programos „Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas“ priemonės, skirtos Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programai LIFE įgyvendinti, lėšomis, vertinimo kriterijai:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/021e79a0447a11e7b66ae890e1368363

 

 

 

2018 m. rugsėjo 13 d.
Paskirtas bendrasis finansavimas klimato projektams

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymu paskirtas 2018 m. Lietuvos LIFE bendrasis finansavimas klimato projektams. Dėl galimybės gauti bendrąjį finansavimą (kurio lėšomis gali būti padengiama iki 25 proc. visų tinkamų projekto išlaidų) kreipėsi pareiškėjai, atstovaujantys tris Klimato paprogramės projektus. Du projektai atstovavo klimato kaitos švelninimo prioritetinę sritį, vienas - prisitaikymo prie klimato kaitos sritį. Dviejuose projektuose Lietuvos atstovai buvo pagrindiniai pareiškėjai, viename - tarptautinio projekto partneriai. Preliminarus finansavimas skirtas Aleksandro Stulginskio Universiteto vadovaujamam projektui "Klimatui sumanios pieno gamybos holistinis valdymas". Atkreipiame dėmesį, kad paskirtas finansavimas yra preliminarus, o galutinis sprendimas skirti bendrojo finansavimo lėšas bus priimtas ir galutinis lėšų dydis patvirtintas Europos Komisijai teigiamai įvertinus paraišką ir pakvietus pareiškėjus pasirašyti sutartį dėl atitinkamo LIFE projekto įgyvendinimo.

Plačiau
2018 m. rugsėjo 10 d.
XV KONFERENCIJA - DISKUSIJŲ FORUMAS "ATLIEKŲ TVARKYMAS 2018"

Konferencija - diskusijų forumas „Atliekų tvarkymas" yra vienintelis ilgalaikis tvarus renginys Lietuvoje. Jo tikslas – įkvėpti dalyvius orientuotis į sąmoningus verslo sprendimus, atsakingus tiekėjus, partnerių ir suinteresuotų grupių tinklo stiprinimą, visuomenės įsitraukimą, pozityvų pokytį ir tvarų veiklos tęstinumą.

Plačiau