Informacija apie asmens duomenų tvarkymą, vykdant projektą „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“

Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA), kaip asmens duomenų valdytojas, asmens duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

Duomenų valdytojas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, juridinio asmens kodas 288779560, adresas Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius, tel. (8 5) 272 57 58, el. paštas: apva@apva.lt.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: tel. (8 5) 278 72 48, el. paštas: dap@apva.lt, adresas Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius.

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą APVA skelbiama internetinėje svetainėje www.apva.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

 

Asmens duomenų tvarkymas organizuojant konsultacijas, seminarus, mokymus

 

Tvarkomi asmens duomenys: konsultacijų, seminarų, mokymų dalyvių asmens duomenys (juridinį asmenį atstovaujančio pareiškėjo vardas, pavardė, pareigos, el. paštas, parašas). Nepateikęs šių duomenų asmuo negali dalyvauti projekto „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ (toliau – Projektas) rengiamose konsultacijose, mokymuose ar gauti susijusią metodinę medžiagą.

Duomenų tvarkymo pagrindas: Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c ir e punktai.

Gautų asmens duomenų teikimas: nurodyti asmens duomenys bus teikiami Europos Komisijai bei jos įgaliotoms institucijoms teikiant Projekto ataskaitas ir atsiskaitant už įvykdytas veiklas. Taip pat gali būti teikiami teisėtvarkos bei audito institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka bei APVA pasitelktiems paslaugų teikėjams.

 

Asmens duomenų tvarkymas siunčiant naujienlaiškius

 

Tvarkomi asmens duomenys: naujienlaiškį užsiprenumeravusių asmenų el. paštas.

Duomenų tvarkymo pagrindas: Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas. Gavėjas gali bet kuriuo metu atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos.

Gautų asmens duomenų teikimas: el. pašto adresai gali būti teikiami APVA pasitelktiems paslaugų teikėjams.

 

Asmens duomenų tvarkymas užtikrinant visuomenės informavimą apie vykdomą projektą

 

Tvarkomi asmens duomenys: įgyvendinant projektą organizuojamuose renginiuose dalyvaujančių asmenų atvaizdas (renginių metu gali būti filmuojama ar fotografuojama, todėl renginių dalyviai gali būti matomi nuotraukose ar vaizdo įrašuose).

Duomenų tvarkymo pagrindas: Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c ir e punktai.

Gautų asmens duomenų teikimas: nurodyti asmens duomenys bus teikiami Europos Komisijai bei jos įgaliotoms institucijoms teikiant Projekto ataskaitas ir atsiskaitant už įvykdytas veiklas. Taip pat Projekto renginių nuotraukos bei vaizdo įrašai gali būti skelbiami projekto internetinėje svetainėje http://lifeprojektai.lt/, APVA internetinėje svetainėje https://www.apva.lt/, socialinių tinklų paskyrose bei platinami įvairiose žiniasklaidos priemonėse informuojant apie Projektą.

 

Asmens duomenų tvarkymo terminas

 

Vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, dokumentai saugojami 10 metų po projekto įgyvendinimo pabaigos (numatoma projekto pabaiga 2021 m. kovo 31 d.).

 

Duomenų subjektų teisės:

 

1.1. prašyti susipažinti su APVA tvarkomais savo asmens duomenimis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 15 straipsnio nustatyta tvarka;

1.2. reikalauti ištaisyti netikslius / papildyti neišsamius su juo susijusius asmens duomenis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 16 straipsnio nustatyta tvarka;

1.3. reikalauti ištrinti asmens duomenis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnio nustatyta tvarka;

1.4. apriboti savo asmens duomenų tvarkymą Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 18 straipsnio 1 dalyje nurodytais konkrečiais atvejais;

1.5. į duomenų perkeliamumą Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 20 straipsnyje nustatyta tvarka;

1.6. nesutikti su asmens duomenų tvarkymu Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 21 straipsnio nustatyta tvarka;

1.7. pateikti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, juridinio asmens kodas 188607912, adresas L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, tel. 8 5 271 2804, el. paštas: ada@ada.lt), jei su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi pažeidžiant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ar kitų teisės aktų nuostatas.