CIRCWASTE - LIFE IP on waste - žiedinės ekonomikos link

LIFE15 IPE/FI/000004

Suomijos nacionaliniu atliekų planu (NWP) siekiama spręsti aplinkos apsaugos problemas, susijusias su žaliavų suvartojimu, atliekų tvarkymo poveikiu klimatui, atliekose esančių pavojingų medžiagų tvarkymu ir sąvartynuose šalinamų atliekų kiekiu. Medžiagų sunaudojimas susijęs su kliūtimis maistinių medžiagų ciklui ar jų trūkumui, poveikiu žemės naudojimo būdams, vandens naudojimui, išmetimams į orą, vandenį ir žemę. Atliekų susidarymas tiesiogiai lemia emisijas į vandenį, orą ir žemę. Suomijoje NWP apima ir atliekų tvarkymo planus, kaip reikalaujama Pagrindų direktyvos dėl atliekų 2008/98/EB 28 straipsnyje, ir Atliekų prevencijos programas, kaip reikalaujama 29 straipsnyje. Aplinkos ministerija yra nacionalinė institucija, atsakinga už Suomijos NWP rengimą ir stebėjimą.

Projekto „LIFE IP CIRCWASTE-FINLAND“ tikslas yra įgyvendinti šiuo metu galiojantį Suomijos nacionalinį atliekų planą (NWP), optimizuoti kito NWP įgyvendinimą 2017–2022 m. taip, kad sukurtos medžiagos ekonomikoje cirkuliuotų kaip įmanoma ilgiau. Jis buvo sukurtas reaguoti į šiuo metu patiriamas kliūtis ir būsimus iššūkius atliekų tvarkymo versle ir susijusius su atliekų srities teisės aktais, tokiais kaip Efektyvaus išteklių naudojimo Europos planas (COM (2011) 571), žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinys (COM (2014) 398). Visų pirma, projektas inicijuos esminį pokytį žiedinės ekonomikos link.

Projektas „LIFE IP CIRCWASTE-FINLAND“ sustiprins specialistų žinias ir pagerins bendradarbiavimą atliekų tvarkymo sektoriuje. Jo metu bus pertvarkytos komunalinės / pramoninės sistemos, kurios sieks sumažinti atliekų srautus, ir skatins naudoti šalutinius produktus ir atliekas. IP apima penkis Suomijos regionus: Satakuntą, Pietvakarių Suomiją, Centrinę Suomiją, Šiaurės Karelijos regioną ir Pietų Karelijos regioną.

Konkretūs projekto tikslai yra šie: sumažinti komunalinių atliekų kiekį ir pasiekti užsibrėžtus perdirbimo tikslus; padidinti statybinių ir griovimo atliekų perdirbimą; gerinti medžiagų efektyvumą ir atliekų prevenciją gamyboje, pramonėje ir prekyboje; padidinti mineralinių atliekų ir pramoninių šalutinių produktų naudojimą; pagerinti pavojingų atliekų mažinimą ir naudojimą; generuoti naują informaciją apie galimus žiedinės ekonomikos veiksmus, prioritetinius sektorius, medžiagų srautus ir vertės grandines kiekviename atvejo tyrimo regione.

Be paties IP biudžeto, projektas padės koordinuotai panaudoti 9411355 EUR papildomų lėšų iš EŽŪFKP, ERPF, nacionalinių ir privačių lėšų.

Laukiami rezultatai: projektu „LIFE IP CIRCWASTE – FINLAND“ bus pasiekti NWP atliekų tvarkymo tikslai pasirinktuose regionuose, įskaitant numatomus ES tikslus, susijusius su komunalinių atliekų pakartotiniu naudojimu ir perdirbimu; perdirbamų plastikų, metalų, stiklo, popieriaus ir kartono, taip pat biologiškai skaidžių atliekų šalinimu sąvartynuose; fosforo perdirbimu ir aukštos kokybės antrinių žaliavų rinkų plėtra.  

Konkretūs rezultatai: projekto metu pramoninių atliekų perdirbimas regionuose padidės 5%, o pramoninių atliekų šalinimas sąvartynuose sumažės 10%; kompostavimas privačiuose namuose padidės 20%, atliekų rūšiavimas pagerintas - 10%; bus sukurtos naujos visuomenės informavimo priemonės, pagerinti piliečių įpročiai, susiję su atliekų prevencija ir rūšiavimu; iki 70% padidės statybinių ir griovimo atliekų perdirbimo procentas statybvietėse; numatyta verslo modelių, kurie būtų plačiai taikomi visoje Suomijoje, plėtra; iki 2019 m. sumažės maisto švaistymas projekte dalyvaujančiose valgyklose 10-20%, o švediško stalo bufetuose - 30% (padidinus aukojamo maisto kiekius iš projekte dalyvaujančių valgyklų); maždaug 5% žemės darbuose naudojamos neapdorotos medžiagos iki 2020 m. bus pakeistos perdirbtomis pramonės ir mineralų gavybos atliekomis (t.y. perdirbtu gruntu, nuosėdomis ir įvairių rūšių mineralinėmis atliekomis bei retaisiais metalais); dirvožemio perdirbimo procentas bus padidintas iki 30 %, o kitų masių - iki 80 % planuojamo dirvožemio perdirbimo parko dėka; maždaug 1000000 m3 prastos kokybės minkštų dirvožemių bus panaudoti pakartotinai, o ne sąvartynuose, ir tai leis sutaupyti 70% pirminių medžiagų; perdirbtos trąšos pakeis mineralines azoto trąšas pietvakarių Suomijos ūkiuose.

Projekto aprašas