LIFE C4R – efektyvios šaldymo technologijos demonstravimas

LIFE17 CCM/IT/000120

Skirtingai nuo pramoninių ir buitinių šaldytuvų, komerciniai šaldytuvai vis dar daugiausia gaminami iš sintetinių fluorintų šaltnešių, tokių kaip hidrochlorfluorangliavandeniliai (HCFC) ir hidrofluorangliavandeniliai (HFC). Šie šaltnešiai daro žalingą poveikį ozono sluoksniui ir visuotiniam atšilimui. Dėl šios priežasties Europos Sąjunga uždraudė HCFC naudoti 2009 m. pagal Monrealio protokolą dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir 2014 m. - HFC naudojimą reglamentuodama ŠESD. Šiame naujausiame reglamente reikalaujama laipsniškai nutraukti HFC naudojimą ir numatoma iki 2022 m. uždrausti visus sintetinius fluorintus šaltnešius naujose prekybos centrų šaldymo sistemose.

Projekto LIFE C4R metu komerciniame šaldymo sektoriuje pakeičiant sintetinius fluorintus šaltnešius (HFC) bus siekiama pademonstruoti novatorišką technologinį sprendimą, kuris žymiai sumažins šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus (ŠESD). Ši technologija, be kitų tikslų, galėtų būti pritaikyta transportui su šaldymo kameromis, namų ūkiams, pramoniniams pastatams. Tokiu būdu tai prisidės prie ŠESD ir energijos taupymo, taip pat HFC pašalinimo iš šaldymo prietaisų, pradedant komerciniais prietaisais.

Projekto metu bus surinkti ir išbandyti du skirtingi prototipai Italijoje, o įrodžius teigiamą jų našumą, Ispanijoje ir Rumunijoje bus sukurti keturi papildomi įrenginiai, siekiant pademonstruoti technologijos pagrįstumą esant skirtingoms klimato sąlygoms. Ši technologija taip pat visiškai pašalina sintetinius fluorintus šaltnešius iš komercinių šaldymo sistemų ir sukuria pramoninę vitriną, kuri padėtų ES politikos formuotojams siekti dažniau naudoti energiją taupančius prietaisus. Taigi projektas prisideda prie ES reglamento dėl fluorinto ŠESD įgyvendinimo bei siekiant tikslų, nustatytų 2030 m. Klimato ir energetikos sistemoje iki 2030 m. ŠESD išmetimą sumažinti 40 proc. (lyginant su 1990 m.).

Laukiami rezultatai: labai efektyvios technologijos demonstravimas esant bet kokiai temperatūrai ir ne tik žemesnėms nei 30° C temperatūroms; Didesnis komercinių šaldymo sistemų efektyvumas (ir atitinkamai sumažintas energijos suvartojimas) 9–14% per metus; Sumažintos įrangos ir valdymo sąnaudos, sutaupoma iki 30% palyginus su dabartinėmis sistemomis; Sumažintas ekologinis pėdsakas vertės grandinėje, remiantis gyvavimo ciklo klimato efektyvumo metodu; Praėjus penkeriems metams po projekto pabaigos sumažintas bendras ES išmetamų ŠESD kiekis, išreikštas CO2 ekvivalentu, bent 1,5%; Šešių pilotinių vietų įkūrimas trijose ES šalyse, siekiant paskatinti tolesnį technologijos pritaikymą visoje Europoje.

Projekto aprašas