LIFE IP CARE4CLIMATE - Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo skatinimas

LIFE17 IPC/SI/000007

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų veiklos planas Slovėnijoje buvo priimtas 2014 m. gruodžio mėn. Jame įvardinti orientaciniai visų sektorių išmetamųjų teršalų tikslai 2030 m. Po to, kai buvo patvirtintas planas, Slovėnijos vyriausybė priėmė kelis papildomus strateginius dokumentus, susijusius su 2020 m. Energetikos ir klimato tikslais, įgyvendindama ES direktyvas energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių energijos šaltinių srityje, kurių dauguma taip pat apima 2030 m. perspektyvą. Siekdama įvykdyti savo įsipareigojimus švelninti klimato pokyčius, Slovėnija turi skubiai sukurti ryšį tarp tvaraus transporto, energijos vartojimo efektyvumo, atsinaujinančių energijos šaltinių ir tvaraus, klimatą saugančio žemės naudojimo, stiprinančio biologinę įvairovę. Visų pirma, ji turi apibrėžti priemones, kad įvykdytų savo įsipareigojimą sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, laikydamasi ES politikos, ir pagreitinti priimtų priemonių įgyvendinimą, įtraukdama visą susijusį poveikį, kad būtų užtikrinta sinergija ir sutelktos visos įmanomos (ne LIFE) lėšos, reikalingos šiai įgyvendinimo spragai užpildyti.

Projektas „LIFE IP CARE4CLIMATE“ remia Slovėnijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų veiklos plano ir 2014–2020 m. Nacionalinio energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano įgyvendinimą. Projektas padės pašalinti įgyvendinimo spragas ir kliūtis, kad būtų galima greičiau ir kaip įmanoma ekonomiškiau įgyvendinti 2030 m. planuose numatytus tikslus. Projektas padidins išteklius ir kompetenciją, kad priemonės būtų gerai parengtos ir įgyvendinimas būtų geriau koordinuojamas. Bus įtrauktos visos suinteresuotos šalys, modernizuotos teisinių priemonių rengimo organizacinės procedūros. Taip pat sukurta veiksminga šiltnamio efektą sukeliančių dujų veiklos plane numatytų priemonių įgyvendinimo stebėsenos sistema, įskaitant anglies dioksido išmetimo šaltinių stebėseną, sistemingą informavimo ir mokymo veiklos efektyvumo stebėseną bei žaliuosius viešuosius pirkimus.

„LIFE IP CARE4CLIMATE“ taip pat mobilizuos papildomus finansavimo šaltinius, kad užtikrintų taršos mažinimą įvairiuose sektoriuose ir prisidėtų prie susijusių tikslų, įskaitant prisitaikymą prie klimato pokyčių, oro taršos mažinimo, teršalų išmetimo ir patikimo energijos tiekimo užtikrinimą.

Tikėtini rezultatai: bus dalyvaujama šešiose metinėse aktyvaus mobilumo kampanijose, 150 savivaldybių darnaus judumo projektai paskatins aktyvaus mobilumo padidėjimą 5 proc., o dalyvaujančiųjų skaičius Europos judumo savaitėje išaugs 40 proc., 350 000 žmonių bus informuoti apie tvarius judumo būdus ir jų vartojimas padidės 10%. Projekto metu planuojama  padidinti: atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą transporte 10 %,  naudojimąsi viešuoju keleiviniu transportu 3 % per metus, autobusų stotelių skaičių 10 %.

Tuo pačiu projektas sieks sumažinti Mariboro miesto centre motorizuotą asmeninį transportą 10 %, suorganizuoti mokymus ir tyrimų stovyklas, siekiant stiprinti gebėjimus pereinant prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančios visuomenės (pavyzdžiui, mokymo kursai, skirti 13 mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių visuomenių ir ekologiškų viešųjų pirkimų temų valstybės tarnautojams ir bendruomenės vadovams). 

Parengti išsamią viešųjų pastatų energijos renovacijos kokybės valdymo sistemą, pastatų renovacijos energijos vartojimo efektyvumo gaires, 3 vietinius energijos vartojimo efektyvumo bandomuosius projektus ir vietinės energijos koncepcijos seminarus. Sudaryti nacionalinį šilumos žemėlapį, šildymo ir vėsinimo veiksmų planą iki 2030 m. ir sukurti nacionalinę šildymo ir vėsinimo strategiją iki 2050 m., finansinį energijos vartojimo efektyvumo pastatų sektoriuje planą ir tvarios pastatų renovacijos planą 2020–2030 metams, parengti paramos gyvenamajam namui schemą su naujomis finansinėmis priemonėmis, kuri bus išbandoma įgyvendinant daugiabučio namo parodomąjį projektą.

Projekto metu bus atlikti klimato kaitos švelninimo priemonių gyvenamųjų namų sektoriuje tyrimai ir energijos vartojimo efektyvumo bei atsinaujinančių energijos šaltinių skatinimo mažose ir vidutinėse įmonėse bei pramonėje tyrimai, suorganizuotos konsultacijos dėl tvarių pastatų renovacijos finansavimo planavimo procesų, stebimas maisto švaistymas ir imamasi prevencinių veiksmų, didinant visuomenės informuotumą.

Bus atliekama anglies atsargų stebėsena žemės naudojimo, žemės paskirties keitimo ir miškininkystės sektoriuose, mažos apimties miškų atsodinimo ir atnaujinimo projektai bei pievų buveinių patobulinimai padidins anglies sekvestraciją (tai šiltnamio efektą sukeliančių dujų pašalinimas iš atmosferos fotosintezės būdu arba technologinėmis priemonėmis) Slovėnijoje.

Iš viso projekto veiksmai sumažins šiltnamio efektą sukeliančias dujas 13 kilotonų anglies dioksido per metus, o energijos suvartojimą - daugiau nei 1,6 milijono kWh per metus. Be paties IP biudžeto, projektas padės koordinuotai panaudoti maždaug 211 mln. papildomų lėšų iš ERPF, ESF ir Sanglaudos fondų, taip pat nacionalinių ir privačių fondų.