LIFE OrgBalt - klimato kaitos švelninimas Baltijos šalyse ir Suomijoje

LIFE18 CCM/LV/001158

Maistinių medžiagų turintis organinis dirvožemis yra vienas didžiausių šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimo šaltinių tiek borealinėje, tiek vidutinio klimato vėsioje ir drėgnoje klimato zonose Europoje. Tačiau moksliškai pagrįsti šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos metodai daugiausia prieinami borealinio klimato zonos organiniams dirvožemiams. Tai neleidžia matyti bendro vaizdo ir trukdo planuoti bei įgyvendinti su žemės naudojimu susijusias veiksmingas klimato kaitos švelninimo (CCM) priemones.

Projekto „LIFE OrgBalt“ tikslas - įgyvendinti novatoriškas klimato kaitos švelninimo priemones vidutiniškai vėsioje ir drėgnoje klimato zonoje, maistinių medžiagų turinčiuose organiniuose dirvožemiuose. Teoriškai šios priemonės gali sumažinti ŠESD išmetimą beveik 20 milijonų tonų CO2 ekvivalento per metus, įskaitant žemės ūkio sektoriuje, kuris 2015 m. sudarė 63 % organinių dirvožemių išmetamųjų teršalų. Projekte bus įvertinta, ar tai realu.

Konkretūs projekto tikslai: patobulinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos metodus ir įprastinėmis valdymo sąlygomis surinkti maistinių medžiagų turinčių organinių dirvožemių veiklos duomenis. Taip pat nustatyti ir pademonstruoti tvarias, atsparias ir ekonomiškas klimato kaitos švelninimo priemones, tinkamas organiniams dirvožemiams, kuriuose gausu maistinių medžiagų. Be to, pateikti priemones ir rekomendacijas, kaip parengti, įgyvendinti ir patikrinti klimato kaitos švelninimo priemones.

Sumažindamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą iš pasėlių, pievų ir miško žemės, kurioje yra daug maistinių medžiagų turinčių organinių dirvožemių, projektas „LIFE OrgBalt“ prisidės prie Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (JTBKKK) Paryžiaus susitarimo, ES politikos (pvz., Reglamento (ES) 2018/841) ir nacionalinių klimato politikos tikslų laikotarpiui po 2020 m. Projektas taip pat padės įgyvendinti ES kovos su klimato kaita tikslus žemės ūkio ir LULUCF (žemės naudojimo, žemės naudojimo pokyčių ir miškininkystės) sektoriuose po 2020 m. Tai apima šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo sumažinimą 40 proc. iki 2030 m., 80–95 proc. – iki 2050 m. lyginant su 1990 m. duomenimis.

Laukiami rezultatai: apželdintų plotų sukūrimas organiniame dirvožemyje, tvarus miškų valdymas, tvarus miškų ir žemės ūkio naudmenų tvarkymas organinėse dirvose. Bus sukurta su ŠESD susijusių durpių savybių apibūdinimo metodika, naudojant infraraudonųjų spindulių atrankos metodą ir pasiūlyti patobulinimai nacionaliniams LULUCF veiksmų planams, išmetamųjų teršalų prognozėse, miškų apskaitos planuose ir ŠESD aprašuose Baltijos šalyse, Vokietijoje ir Suomijoje. Sukurtas modeliavimo modelis vienoje srityje ar regioninėse ŠESD emisijų projekcijose, atsižvelgiant į įprastą verslo scenarijų ir skirtingas valdymo galimybes (remiantis klimato kaitos švelninimo priemonių ir išsamių išmetamųjų teršalų faktorių katalogu) bus lengvai atkartojamas ir perkeliamas. Panaudota metodika naudos aukštos skiriamosios gebos reljefo duomenis ir palydovinius vaizdus, siekiant įvertinti drėgmės režimą ir ŠESD išmetimo iš dirvožemio tikimybę.

Šio projekto vienas iš partnerių yra Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (LAMMC). Kitus partnerius rasite mūsų duombazėje: http://db.lifeprojektai.lt/#project/LIFE18-CCM-LV-001158.

Projekto aprašas