„LIFE LANDFILL BIOFUEL“ – ekologiškesnis kelių transportas

LIFE18 ENV/ES/000256

Transportas, išskiriantis beveik ketvirtadalį Europos išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD), yra pagrindinė oro taršos miestuose priežastis. Kituose sektoriuose buvo pastebėtas laipsniškas išmetamųjų teršalų mažėjimas, tuo tarpu transporto išmetamųjų teršalų kiekis pradėjo mažėti tik 2007 m., tačiau vis dar išlieka didesnis nei 1990 m. Daugiausiai teršalų išmeta kelių transportas, t.y. daugiau kaip 70 proc. šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Kadangi pasaulis pereina prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančios žiedinės ekonomikos, Europos Komisijos mažataršio judumo strategija (COM (2016) 501) siekia užtikrinti, kad ES išliktų konkurencinga ir galėtų reaguoti į didėjančius žmonių ir prekių mobilumo poreikius. Siekiama, kad šimtmečio viduryje transporto išmetamų ŠESD kiekis būtų bent 60% mažesnis nei 1990 m. ir mažėtų tol, kol pasiektų nulį. FCC - tarptautinė įmonė suteikianti atliekų tvarkymo bei vandentvarkos paslaugas 30 šalių - surenka dujas iš sąvartynų atliekų, kad gautų biometaną, kuris vėliau naudojamas kaip energijos ar šilumos šaltinis. Biometano gamyba iš sąvartynų nėra iki galo išplėtota ir naudojama kaip standartizuotas biokuras transportui.

Projekto „LIFE LANDFILL BIOFUEL“ metu bus gaminamas biometanas naudojant naują metodą biodujoms išgauti iš sąvartynų. Gautas kuras atitiks kokybės standartus, naudojamus lengvosiose ir sunkiasvorėse transporto priemonėse. Projekto metu planuojama pademonstruoti ekonomiškai efektyvų sprendimą, kaip pagerinti biodujų gamybą iš sąvartynų. Tai pagrįsta naujais atliekų elementų panaudojimo būdais ir naujoviška biodujų atnaujinimo technologija (vakuuminio slėgio svyravimo adsorbcija). „LIFE LANDFILL“ biodegalų sistema iš sąvartynų gamins alternatyvų biokurą (beveik 1600 mln. m3/metus biometano), kuris yra novatoriškas tvarus šaltinis, gerinantis oro kokybę.

Projektas prisidės prie pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos „Europa 2020“ ir ES tikslo iki 2050 m. 60% sumažinti transporto išmetamo anglies dvideginio (CO2) kiekį. Be to, LIFE LANDFILL BIOFUEL padės patenkinti ES oro kokybę ir leis neviršyti išmetamųjų teršalų normų pagal Nacionalinę išmetamųjų teršalų lubų (NEC) direktyvą (2016/2284/ES).

Laukiami rezultatai: 99,9% azoto oksidų, 99,4% lakiųjų organinių junginių ir 99,8% sieros dioksido sumažinimas lyginant su dyzelinėmis transporto priemonėmis. Bus sumažintas kelių transporto poveikis aplinkai tiekiant alternatyvų kurą gamtinių dujų transporto priemonėms, kuris beveik 15% iš sunkiųjų transporto priemonių ir daugiau kaip 15% iš lengvųjų transporto priemonių lyginant su dyzelinu varomomis transporto priemonėmis sumažins CO2 išmetimus. Bus padidintas biometano, išgauto iš sąvartynų biodujų, sodrumas beveik iki 97%, naudojant novatorišką sprendimą, pagrįstą vakuuminio slėgio svyravimo adsorbcija, kuris bus naudojamas kaip biokuras ir įpurškimas į tinklą. Bus pagerintas atliekų perdirbimo sektoriaus konkurencingumas pateikiant papildomą verslo modelį, kad biometanas būtų parduodamas kaip lengvųjų ir sunkiųjų transporto priemonių kuras. Biodujų gavyba iš sąvartynų bus geresnė (7 proc. padidėjimas) modeliuojant biodujų gamybos mechanizmus ir optimizuojant atliekų šulinių naudojimą. Planuojama per du metus po projekto pabaigos šį modelį atkartoti dviejuose kituose Europos sąvartynuose. FCC valdo atliekų sąvartynus visoje Europoje, tai palengvins projekto rezultatų pakartojimą (Austrijoje ir Jungtinėje Karalystėje). Projektas skleis rezultatus suinteresuotosioms šalims ir plačiajai visuomenei, siekiant skatinti įgyvendinti projekto metodą vietiniu ir ES lygiu.

Projekto aprašas