LIFE-IP URBAN KLIMA 2050 - sisteminis klimato kaitos veiksmų įgyvendinimas Baskų krašte

LIFE18 IPC/ES/000001

Visi Europos regionai yra jautrūs klimato pokyčiams, nors jų padariniai atskiruose regionuose gali pasireikšti skirtingai. Remiantis skaičiavimais, Europos pietines ir pietrytines sritis, tarp kurių yra Baskų kraštas (šiaurinė Ispanija), klimato kaita paveiks nepalankiai. Ispanijoje yra keletas regionų, kurie pasirengė prisitaikymo prie klimato pokyčių strategijas, planus ar programas. Tačiau tik nedaugelis regionų efektyviai įgyvendina ir atnaujina savo planus, vienas iš jų yra Baskų kraštas. Baskų kraštas sukūrė „KLIMA 2050“ strategiją, apimančią ir prisitaikymo, ir švelninimo veiksmus, siekiant radikaliai pagerinti Baskų krašto atsparumą klimato pokyčiams.

Pagrindinis „LIFE-IP URBAN KLIMA 2050“ tikslas yra prisidėti prie KLIMA strategijos 2050 įgyvendinimo Baskų krašte Ispanijoje. Ši strategija turi 9 tikslus ir 24 intervencijos kryptis. Projektas padės užbaigti parengti dabartinį veiksmų planą (2015–2020 m.) ir rems kitus „Klima 2050“ strategijos veiksmų planus (2021–2025 ir 2026–2030), skatins „KLIMA 2050“ strategijos integraciją į teritorijų ir sektorių planavimo veiklą ir išanalizuos jos integracijos padarinius, integruos klimato kaitos politiką į kitų sektorių politiką (t. y. sveikatos, vandens ir energijos). Projekto metu trijose bandomosiose teritorijose (miesto/priemiesčio, upės baseino ir pakrančių) bus įgyvendinta keletas veiksmų (geriausios praktikos, demonstravimo ir bandymų), kuriais siekiama ištirti miesto ir kaimo priemonių (pvz., gamtos pagrįstais sprendimais, žaliosios infrastruktūros, tvariu mobilumu ir atsinaujinančių energijos šaltinių integracija) sinergiją. Bus pasinaudota upės baseino metodu, siekiant sprendimų tęstinumo (pvz., upių potvynių mažinimas ir vandens tiekimas), analizuojant pakrančių aplinkas (pakrančių miesto gyvenviečių, uostai ir gamtinė aplinka), siekiant patobulinti piliečių ir administruojančių įstaigų darbuotojų gebėjimus (struktūra, žinios, įrankiai, tinklai, finansavimo prieiga ir kt.), reikalingus įgyvendinti „KLIMA 2050“ strategiją. Projekto metu bus gerinamas valdymas klimato kaitos srityje visais administraciniais lygmenimis, padidintas projekto sprendimų poveikis bei susitelkimas platesniam pritaikymui (didinti informuotumą, mokyti ir skleisti).

Be paties IP biudžeto, projektas koordinuotai panaudos 625 mln. EUR papildomo finansavimo iš ERPF, kitų Europos programų (t.y. H2020), regioninių, nacionalinių ir privačių lėšų panaudojimą.

Laukiami rezultatai: bus parengtos planavimo gairės (strategijos „Klima 2050“ 2021–2025 ir 2026–2030 veiksmų planuose ir 2021–2025 metų prioritetų nustatymo priemonių ataskaita), klimato kaita bus integruota į teritorinį ir miesto planavimą: bus parengtos gairės, kaip integruoti klimato pokyčius į žemės ir miesto planavimą bei atsižvelgti į skirtingo masto klimato pokyčių pritaikymą. Bus parengtos Punta Zorrotza specialiojo plano rekomendacijos dėl urbanizacijos ir prisitaikymo prie klimato pokyčių bei ekstremaliųjų situacijų valdymo planų pritaikymo esamai ir būsimai rizikai, kylančiai dėl klimato kaitos. Rengiant atsinaujinančios energetikos planą bus atsižvelgta į klimato kaitą.

Klimato kaita bus integruota į sektorių (sveikatos, vandens ir energetikos) politiką: aplinkos stebėjimo sistemų įgyvendinimas, įskaitant biotopų ir rizikos grupių gyventojus. Bus parengtas vektorių / patogenų ciklų ir susijusių sveikatos rizikos veiksnių dinamikos aprašymas ir standartizuotos jų identifikavimo bei aptikimo procedūros. Bus parengti Baskų krašto veiksmų ir kontrolės planai. Bus sukurta priemonė stebėti, kaip integruoti sveikatos ir klimato pokyčių aspektus įtraukiant į savivaldybių miestų planavimą. Bus patobulintos žinios ir valdymas integruojant klimato kaitos politiką į Baskų krašto energetikos strategiją.

Numatytos intervencijos vietiniuose rajonuose, upių baseinuose ir pakrančių zonose (potvynių, vandens išteklių, sausrų ir paklausos-išteklių pusiausvyros ataskaitos). Planuojama iki 70 proc. padidinti Baskų krašto gyventojų, kurie klimato pokyčius aiškiai sieja su žmogaus veikla, ir iki 70 proc. gyventojų, norinčių pakeisti savo įpročius palaikant klimato kaitos veiksmus. Bus siekiama sukurti ir išbandyti priemones piliečiams pritaikant mokslines žinias.

Bus įgalinti administracijos pokyčiai (specialūs mokymai apie klimato pokyčius skirtingiems Baskų vyriausybės departamentams, viešieji konkursai su „klimato“ kriterijais, potvarkių ir (arba) fiskalinių priemonių dislokavimas penkiose savivaldybėse).

Klimato kaitos valdymo struktūrų sukūrimas: 15 dokumentais pagrįstų geriausios prisitaikymo prie klimato pokyčių praktikos skleidimas vietos lygiu, 21 Baskų krašto savivaldybė paskelbs Merų paktus dėl klimato ir energetikos. Bus sukurta informacijos ir centralizacijos platforma bei parengta ataskaita apie klimato pokyčių stebėjimo rezultatus.

Projekto aprašas