LIFE-IP SK AQ Improvement - oro kokybės valdymo planų įgyvendinimas Slovakijoje

LIFE18 IPE/SK/000010

Slovakijos Respublika ir jos kaimyninės šalys, ypač Čekija ir Lenkija, susiduria su oro kokybės problemomis, kurios daro neigiamą poveikį visuomenės sveikatai ir aplinkai. Joms taikoma pažeidimo procedūra dėl to, kad nesilaikoma Aplinkos oro kokybės direktyvos (AAQD) reikalavimų. Pagrindines oro kokybės problemas Slovakijoje sukelia per didelės kietųjų dalelių (PM10 ir PM2,5) koncentracijos, daugiausiai susidarančios deginant kietąjį kurą namų ūkio šildymui, o benzopireną (80% BaP gaunama iš namų šildymo) ir azoto oksidus (NO2) daugiausiai išmeta transportas. Taip pat reikia atsižvelgti į žemės ūkio veiklos (pagrindinio amoniako išmetimo šaltinio) indėlį kuriant antrines kietąsias daleles. Kai kuriose vietovėse oro taršą vis dar sukelia vietiniai pramoniniai šaltiniai.

Pagrindinis projekto „LIFE-IP SK AQ Improvement“ tikslas yra remti efektyvų oro kokybės valdymą, siekiant pagerinti oro kokybę ir sumažinti Slovakijos gyventojų kenksmingą oro teršalų poveikį. Konkretūs projekto tikslai yra šie: įgyvendinti oro kokybės valdymo planus (AQMP), skatinti oro kokybės priemones ir didinti supratimą apie geros oro kokybės svarbą, paspartinti priemonių, skirtų sumažinti neigiamą namų ūkio šildymo ir transporto poveikį oro kokybei, įgyvendinimą, remti neefektyvių šildymo šaltinių (katilų) keitimą namų ūkiuose bei oro kokybės ataskaitų gerinimas regioniniu ir vietos lygiu.Tikslai

Projektas tiesiogiai prisideda įgyvendinant Aplinkos oro kokybės direktyvą (AAQD) ir nacionalinę oro taršos kontrolės programą, susijusią su Nacionalinių išmetamųjų lubų (NEC) direktyva. Ji prisideda prie nacionalinės oro kokybės strategijos rengimo ir sustiprina į oro kokybės valdymo planus įtrauktų priemonių vykdymą. Projektas taip pat susijęs su ES atsinaujinančios energijos skatinimo politika.

Be paties IP biudžeto, projektas koordinuotai panaudos daugiau kaip 1 000 milijonų papildomo finansavimo iš ES ir vidaus fondų bei programų, daugiausiai iš Aplinkos kokybės programos (OP QE), Integruotos regioninės veiksmų programos (IROP), Veiksmų programos integruotos infrastruktūros (OP II) ir Tarpvalstybinės programos (AT-SK).

Laukiami rezultatai: projekto „LIFE-IP SK AQ Improvement“ metu bus sustiprinti savivaldos regionų ir savivaldybių gebėjimai bei kompetencijos efektyviam užduočių, susijusių su AQMP priemonėmis. Bus sukurtos naujos oro kokybės vadybininko pareigos 6 savivaldos regionuose. Slovakijos aplinkos agentūra sieks pagerinti regioninių ir vietos oro kokybės institucijų valdymą ir koordinavimą nacionaliniu lygmeniu (AQ koordinavimo skyrius). Sprendimų priėmėjai (savivaldos regionų ir savivaldybių lygmeniu) bus geriau informuoti apie oro kokybės gerinimo, oro kokybės planavimo ir ataskaitų teikimo priemonių svarbą. Projekto metu išaugs visuomenės supratimas apie oro kokybę ir jos poveikį sveikatai, taip pat keisis piliečių elgesys, siekiant pagerinti oro kokybę (namų šildymas, ekologiškas transportas). Bus organizuojamos oro kokybės informacinės kampanijos ir švietimo programos. Bus rengiamos regioninės ir vietos oro kokybės ataskaitos. Taip pat bus renkami statistiniai duomenys, susiję su namų šildymu. Bus patobulintas oro kokybės modeliavimas ir ataskaitų teikimas regioniniu ir vietos lygiu (analitinė AKVP dalis), įskaitant priemonių poveikio oro kokybei vertinimą. Bus atlikta vietos oro taršos poveikio, tiesiogiai susijusio su poveikiu sveikatai ir numanomomis sąnaudomis, analizė.

Su projektu susijusios papildomos veiklos: senų kietojo kuro katilų keitimas. Įgyvendinus projektą sumažės energijos poreikis namų ūkiuose 10% (17,7 kWh/m2/metus), padidėjęs energijos vartojimo efektyvumas. Atsinaujinantys energijos šaltiniai bus naudojami dažniau. Bus pagerintos transporto sistemos ir eismo situacijos miestuose. Bus skatinamas viešojo ir tvaraus transporto (dviračių maršrutai ir kt.) dažnesnis naudojamas. Įgyvendinus projektą namų ūkiuose sumažės PM2,5 emisija 3 515 tonų per metus (25%), o išaugusi lėšų (tiek ES, tiek nacionalinių) suma, skirta oro kokybės priemonėms.

Projekto aprašas