Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje (LIFE Terns)

LIFE17 NAT/LT/000545

https://www.lifeterns.lt/

Projekto vykdytojas: „Lietuvos ornitologų draugija“.

Projekto partneriai:

Pagrindiniai projekto tikslai: pagerinti buveinių kokybę bei tikslinėms rūšims būtinas apsaugos sąlygas visose mažosios ir upinės žuvėdrų apsaugai svarbiose teritorijose įtraukiant suinteresuotas institucijas į šias veiklas bei išnaudojant jų pajėgumus.

Planuojama veikla ir rezultatai: Pagrindinis projekto tikslas yra pagerinti buveinių kokybę bei tikslinėms rūšims būtinas apsaugos sąlygas visose mažosios ir upinės žuvėdrų apsaugai svarbiose teritorijose, įtraukiant suinteresuotas institucijas į šias veiklas bei išnaudojant jų pajėgumus. Projekto metu įsteigtose PAST, bus įgyvendintas mažosios ir upinės žuvėdrų apsaugai palankios būklės atkūrimas bei tolimesnis palaikymas. Taip pat projekto įgyvendinimo metu bus vykdomas visuomenės informavimas ir švietimas žuvėdrų apsaugos klausimais, minėtų rūšių perinčios populiacijos gausos pokyčių ir produktyvumo stebėsena, buveinių pokyčių stebėsena.

Projektas numato vykdyti esamų mažosios ir upinės žuvėdrų perimviečių atkuriamuosius bei jų vėlesnio palaikymo darbus, formuoti naujas žuvėdrų perėjimo vietas. Numatoma atkurti tinkamas sąlygas ir jas palaikyti aštuoniose PAST, tęsti buveinių palaikymo darbus PAST – Kretuone. Stacionarios salos bus pilamos trijose PAST - Nemuno upės pakrantėse ir salose tarp Kulautuvos ir Smalininkų, Kalvių karjere bei Nemuno deltoje. Bendrai numatoma supilti 13 salų viso iki 5 ha plote. Vienoje – Sartų PAST – numatomas trijų plaustų upinės žuvėdros perėjimui įrengimas. Aštuoniose PAST per keturis metus numatoma išdėlioti iki 600 vnt. „stogelio“ tipo slėptuvių žuvėdrų jaunikliams, išdėlioti lankytojus perspėjančius ženklus, jog čia peri žuvėdros. Numatoma projekto trukmė – 2018-2022 metai.

Projekto aprašymas