LIFE projektai

LIFE „l'instrument financier pour l'environnement“ (liet. – finansinis instrumentas aplinkai) ­– tai Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos finansavimo priemonė. Pagal LIFE programą finansuojami projektai, kuriuos vykdo viešos ir privačios įstaigos.

LIFE bendrasis tikslas – prisidėti prie ES aplinkos ir klimato politikos ir teisės aktų įgyvendinimo, atnaujinimo ir plėtros kuriant pridėtinę vertę Europai.

LIFE programą koordinuoja Europos Komisijos Aplinkos ir Klimato politikos generaliniai direktoratai. Projektų administravimą vykdo Europos Komisijos įgaliota Mažų ir vidutinių įmonių vykdomoji agentūra EASME. Lietuvos bendrojo finansavimo lėšas projektams skiria Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

Kas gali dalyvauti LIFE programoje? Programoje LIFE, kaip koordinuojantysis arba asocijuotasis paramos gavėjas, gali dalyvauti bet kokia ES įsteigta vieša arba privati įstaiga.  

Video apie LIFE programą

 

LIFE projektų tipai:

1) tradiciniai (bandomieji, parodomieji, geriausios praktikos bei informavimo, informuotumo didinimo ir sklaidos projektai),

2) parengiamieji,

3) integruotieji,

4) techninės pagalbos,

5) gebėjimų ugdymo.

Bandomieji projektai – projektai, kuriuos įgyvendinant taikoma dar netaikyta arba neišbandyta technika ar metodas arba jie nebuvo taikyti ar išbandyti kitur, taip pat kuriuos įgyvendinant gali būti užtikrinta nauda aplinkos ar klimato srityje, palyginti su esama geriausia praktika, ir kuriuos vėliau didesniu mastu galima taikyti panašiose situacijose.

Parodomieji projektai – projektai, kuriuos įgyvendinant praktiškai vykdomi, bandomi, vertinami ir skleidžiami nauji arba įgyvendinant konkretų projektą (pvz., geografinėmis, ekologinėmis ar socialinėmis arba ekonominėmis aplinkybėmis) nežinomi veiksmai, metodika ar principai ir kurie galėtų būti taikomi kitais atvejais panašiomis aplinkybėmis.

Geriausios praktikos projektai (NAT, CCM, CCA) – projektai, kuriuos įgyvendinant taikoma tinkama, ekonomiškai efektyvi ir pažangiausia technika, metodai ir principai, atsižvelgiant į konkrečias projekto aplinkybes.

Informavimo, informuotumo didinimo ir sklaidos projektai (GIE, GIC) – projektai, kuriais siekiama palaikyti ryšius, skleisti informaciją ir didinti informuotumą aplinkos ir klimato politikos paprogramių srityse.

Parengiamieji projektai yra susiję su konkrečiais Sąjungos aplinkos ir klimato politikos ir teisės aktų rengimo ir įgyvendinimo poreikiais.

Integruotieji projektai – tai projektai skirti įgyvendinti dideliu teritoriniu mastu (regioniniu, keleto regionų, nacionaliniu ar tarptautiniu mastu) aplinkos ar klimato kaitos strategijas ar veiksmų planus, kurių reikalaujama pagal konkrečius Europos Sąjungos aplinkos teisės aktus arba valstybių narių valdžios institucijų teisės aktus, visų pirma gamtos (įskaitant Natura 2000 tinklo valdymo), vandens, atliekų, oro ir klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo srityse, užtikrinant suinteresuotųjų šalių įtraukimą ir skatinant koordinavimą ir bent vieno susijusio Sąjungos, nacionalinių ir privačių lėšų šaltinio įtraukimą.

Techninės pagalbos projektai skirti suteikti techninę pagalbą tiems pareiškėjams, kurie ketina įgyvendinti integruotuosius projektus.

Gebėjimų ugdymo projektai – projektai, veiklos dotacijų būdu teikiantys finansinę paramą veiksmams, būtiniems ugdyti valstybių narių gebėjimus, įskaitant LIFE nacionalinius ar regioninius kontaktinius punktus, siekiant užtikrinti, kad valstybės narės galėtų veiksmingiau dalyvauti įgyvendinant LIFE programą;

Parengiamieji projektai – tai projektai, kuriuos vykdant remiami specialūs Sąjungos aplinkos ar klimato politikos ar teisės aktų įgyvendinimo ir plėtros poreikiai.