LIFE projektai

LIFE „l'instrument financier pour l'environnement“ (liet. – finansinis instrumentas aplinkai) ­– tai Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programa. LIFE programą nustato ES reglamentas 2021/783. LIFE programos sritys: aplinka, įskaitant gamtą ir biologinę įvairovę, bei klimato politika, įskaitant perėjimą prie atsinaujinančiosios energijos ir didesnio energijos vartojimo efektyvumo. 2021-2024 m. daugiametę LIFE programą rasite čia.

LIFE bendrasis tikslas – prisidėti prie ES aplinkos ir klimato politikos ir teisės aktų įgyvendinimo, atnaujinimo ir plėtros kuriant pridėtinę vertę Europai. LIFE programos konkretūs tikslai:

  • plėtoti, demonstruoti ir skatinti naujoviškus būdus, metodus ir požiūrius, kad būtų pasiekti tikslai, nustatyti Sąjungos teisės aktuose ir politikoje, ir padėti didinti žinių bazę ir taikyti geriausią praktiką, ypač susijusią su gamta ir biologine įvairove, be kita ko, remiant tinklą „Natura 2000“;
  • padėti plėtoti, įgyvendinti atitinkamus Sąjungos teisės aktus ir politiką, vykdyti jų stebėseną ir užtikrinti jų vykdymą, be kita ko, gerinant valdymą visais lygmenimis, visų pirma didinant viešųjų ir privačiųjų subjektų pajėgumus ir įtraukiant pilietinę visuomenę;
  • būti varikliu sėkmingų techninių ir su politika susijusių sprendimų, kaip įgyvendinti atitinkamus Sąjungos teisės aktus ir politiką dideliu mastu, atkartojant rezultatus, integruojant susijusius tikslus į kitų sričių politiką ir viešojo bei privačiojo sektorių praktiką, telkiant investicijas ir gerinant galimybes gauti finansavimą.

LIFE programą koordinuoja Europos Komisijos Aplinkos ir Klimato politikos generaliniai direktoratai. Projektų administravimą vykdo Europos Komisijos įgaliota Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga CINEA. Lietuvos bendrojo finansavimo lėšas projektams skiria Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

Kas gali dalyvauti LIFE programoje? Programoje LIFE, kaip koordinuojantysis arba asocijuotasis paramos gavėjas, gali dalyvauti bet kokia ES įsteigta vieša arba privati įstaiga.  

Video apie LIFE programą anglų kalba

LIFE projektų tipai:

Standartiniai veiksmų projektai (angl. Standard Action Projects - SAP) – taip nuo šiol vadinsis iki tol buvę „tradiciniai“ parodomieji, bandomieji ir informuotumo didinimo projektai bei veiklos dotacijos ne pelno subjektams.

Strateginiai gamtos projektai (angl. Strategic Nature Projects – SNAP projektai, kuriuos vykdant remiamas Sąjungos gamtos ir biologinės įvairovės tikslų siekimas, valstybėse narėse įgyvendinant nuoseklias veiksmų programas, kuriais tie tikslai ir prioritetai integruojami į kitų sričių politiką ir finansines priemones, be kita ko, koordinuotai įgyvendinant pagal Direktyvą 92/43/EEB priimtas prioritetinių veiksmų programas.

Strateginiai integruotieji projektai (angl. Strategic Integrated Projects – SIP projektai, kuriuos vykdant regioniniu, kelių regionų, nacionaliniu arba tarptautiniu mastu įgyvendinamos valstybių narių institucijų parengtos aplinkos arba klimato strategijos ar veiksmų planai, kurių reikalaujama pagal konkrečius Sąjungos aplinkos, klimato arba atitinkamus energetikos teisės aktus arba politiką, kartu užtikrinant suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą ir skatinant koordinavimą su bent vienu kitu Sąjungos, nacionaliniu arba privačiu finansavimo šaltiniu ir to šaltinio sutelkimą.

Techninės pagalbos projektai (angl. Technical Assistance Projects – TA projektai, kuriais remiamas gebėjimų dalyvauti SAP projektuose plėtojimas, SNAP ir SIP projektų rengimas, pasirengimas naudotis kitomis Sąjungos finansinėmis priemonėmis arba kitomis priemonėmis, būtinomis rengiantis įgyvendinti didesniu mastu ir atkartoti kitų pagal programą LIFE, ankstesnes programas arba kitas Sąjungos programas finansuotų projektų rezultatus, siekiant programos LIFE tikslų; tokie projektai taip pat gali apimti gebėjimų stiprinimą, susijusį su valstybių narių institucijų veikla siekiant veiksmingai dalyvauti programoje LIFE.