NAUJIENOS

Dar neišnaudota galimybė – LIFE programos integruotieji projektai

2019 m. liepos 30 d.

Siekiant tolygesnio LIFE programos ES biudžeto paskirstymo, kiekvienai šaliai yra numatyta finansuoti bent 3 integruotuosius projektus (IP). Lietuva iki šiol turi patvirtintą tik vieną IP, tad 2019 ir 2020 m. kvietimai – paskutiniai, kada galima pasinaudoti šia „kvota“.

ES LIFE programa finansuoja integruotuosius projektus, nes jie skirti įgyvendinti nacionalinę ar regioninę aplinkos ar klimato srities strategiją ar programą, kurios reikalaujama pagal ES teisės aktus:

  • Klimato kaitos švelninimo strategijas ar veiksmų planus;
  • Atliekų tvarkymo planą ar atliekų prevencijos programą;
  • Oro kokybės valdymo programas (apimant bent 5 miestus), prisidedant prie Nacionalinio oro taršos mažinimo plano;
  • Upių baseinų rajonų valdymo planus;
  • Prioritetinę veiksmų programą Natura 2000 teritorijoms;
  • Prisitaikymo prie klimato kaitos strategijas ar planus, nukreiptus į jautriausias teritorijas (pvz., pakrantes) arba sektorius (pvz., vandens, žemės ūkio ar miškininkystės, sveikatos);
  • Miestų veiksmų planus, siekiančius mažo anglies kiekio ir klimatui atsparios visuomenės, pvz., pagal Merų paktą dėl klimato kaitos ir energetikos.

 Integruotųjų projektų finansuojamos veiklos:

  •  geriausios praktikos diegimas – t. y. strategijoje numatytų veiklų ir priemonių įgyvendinimas;
  • strategiją įgyvendinančių institucijų pajėgumų stiprinimas (personalo įdarbinimas, partnerių mokymai), techninių sąlygų sudarymas (monitoringo diegimas), koordinuojančių struktūrų ar instrumentų kūrimas ir palaikymas;
  • taip pat parodomosios ir pilotinės (technologinės) veiklos.

ES LIFE programa integruotiesiems projektams skiria 60% finansavimą (iki 10 mln. € vienam projektui), likusi dalis gali būti finansuojama nacionalinėmis lėšomis, kurios numatytos IP įgyvendinamos programos vykdymui, arba LIFE bendrojo finansavimo lėšomis.

Integruotųjų projektų koncepcijų teikimo terminai: 2019 m. rugsėjo 5 d. arba 2020 m. rugsėjis. Trukmė: 6–10 metų.

Skelbiame trumpą  pranešimą klimato srities integruotojo projekto rengėjams ir išsamesnę informaciją apie atliekų srities integruotojo projekto galimybes Lietuvoje.