NAUJIENOS

Gamta išlieka svarbiausiu LIFE prioritetu

2021 m. liepos 14 d.

2021­–2024 m. daugiametėje LIFE programoje didžiausią lėšų dalį – 1,1 mlrd. eurų – planuojama skirti Gamtos ir biologinės įvairovės paprogramei, kuri nuo pat LIFE programos įsteigimo 1992 m. svariai prisideda prie Buveinių ir Paukščių direktyvų įgyvendinimo ir ypač prie Natura 2000 tinklo sukūrimo ir plėtros, o dabar kviečiama prisidėti prie ES biologinės įvairovės strategijos 2030 m. tikslų įgyvendinimo.

Šia paprograme siekiama apsaugoti, tausoti ir puoselėti ES gamtinį potencialą jūrų, gėlo vandens ir sausumos ekosistemose.

Standartiniai veiksmų projektai (angl. Standard Action Projects – SAP) – tai tradicinio principo „iš apačios į viršų“ tęsinys, kurio tikslas – įgyvendinti praktiškas ir veiksmingas rūšių ir buveinių apsaugos būklės, ekosistemų sveikatos ir susijusių paslaugų gerinimo priemones. Kiekvienas SAP turėtų būti suplanuotas taip, kad jį įgyvendinant būtų pasiekta apčiuopiamo rūšių, buveinių ar ekosistemų bei susijusių paslaugų pagerėjimo, kuris turi būti apibrėžtas remiantis konkrečiais ir išmatuojamais (SMART) tikslais.

Kiekvienas SAP projektas turi atliepti bent vieną iš šių principų:

(1) „erdvė gamtai“ (angl. „space for nature“) – taikomos teritorija pagrįstos apsaugos ir atkūrimo priemonės,  

(2) „mūsų rūšių ir buveinių apsauga/išsaugojimas“, (angl. „protecting/safeguarding our species and habitats“) – taikomos specifinės priemonės, skirtos rūšims ir ekosistemoms ar buveinėms (įskaitant invazines rūšis).

Daugumai standartinių veiksmų projektų LIFE programa numato 60% finansavimą, tačiau Gamtos ir biologinės įvairovės paprogramėje planuojama 75% finansavimo išimtis nuo šių metų dar labiau išplečiama ir bus taikoma:

(1) prioritetinėms rūšims ir buveinėms, nustatytoms Buveinių direktyvos 92/43/EEB prieduose,  

(2) prioritetinėms paukščių rūšims, nustatytoms ORNIS komiteto, (naujausią – 2021 m. balandžio sąrašą galite rasti čia),

(3) buveinių tipams ir rūšims, įrašytiems į Buveinių direktyvos priedus, kurių būklė yra įvertinta kaip nepakankama bloga (angl. „unfavorable-bad“) ir pasižymi blogėjimo tendencija (U2-) naujausiame ES bei nacionaliniame biogeografinio regiono įvertinime,

(4) buveinių tipams ar rūšims (išskyrus paukščių rūšis), kurių ES lygio būklė buvo įvertinta kaip „nykstanti“ (angl. „endangered“) arba blogesnė naujausioje paskelbtoje Europos Rūšių ar Buveinių raudonosios knygos versijoje.