NAUJIENOS

Po LIFE info dienos: išmoktos pamokos Briuselyje

2019 m. gegužės 6 d.

Balandžio 30 d. Briuselyje vyko LIFE info diena. Renginyje dalyvavo virš 500 dalyvių. Julien Guerrier, Mažųjų ir vidutinių įmonių vykdomosios agentūros (EASME) direktorius kaip sėkmingą LIFE projektą paminėjo SOL BRINE, kuris yra puikus žiedinės ekonomikos pavyzdys. Sinergija tarp programų yra labai skatinama, o šis projektas yra Horizon 2020 tęsinys.

EK Klimato politikos gen. direktorato A.2 skyriaus vedėjas Philip Owen pabrėžė, kad Klimato srityje Europa turi ambicingus tikslus iki 2050 metų. Siekiant sumažinti ŠESD išmetimus ir pereiti prie švarios energijos, būtini radikalūs pokyčiai energetikos sistemoje, transporte, pramonėje, žemės ūkyje. Teikiant tradicinių LIFE projektų paraiškas pagal Klimato paprogramę vertėtų siekti, kad projektas atitiktų klimato politikos sritis (angl. policy areas) ir veiklos sritis (angl. work areas). Už kiekvieną iš šių atitikimų galima gauti po 5 balus.

Naujos veiklos sritys klimato paprogramėje:

  • Prioritetinė sritis - Klimato kaitos švelninimas

Politikos sritis

Veiklos sritis

Fluorintos dujos ir ozono sluoksnį ardančios medžiagos, Monrealio protokolo įgyvendinimas ir jo Kigali pakeitimas ir ES reglamentas dėl fluorintų dujų

Regeneravimas ir perdirbimas

  •  Prioritetinė sritis – Prisitaikymas prie klimato kaitos

Politikos sritis

Veiklos sritis

Infrastruktūros atsparumas, žalioji ir vandens infrastruktūra, ekosistemomis grindžiami metodai

 

Viešosios infrastruktūros pažeidžiamumo įvertinimas ir atsparumo padidinimas (pvz., transporto tinklai, saugumas, sveikatos infrastruktūra, vandens ir atliekų tvarkymas).

Vanduo: sausros paplitimas, potvynių ir pakrančių valdymas

  • Miesto ir kaimo drenažo sistemos tobulinimas;
  • Sūraus vandens įsibrovimo ir gėlo vandens praradimo prevencija pakrančių zonose;
  • Lietaus vandens valdymo ir atsparumo sausrai gerinimas

Žemės ūkis, miškininkystė ir turizmas (įskaitant salų ir kalnų regionus)

  • Žemės ūkio pritaikymas prie klimato kaitos
  • Su klimato kaita susijusių invazinių rūšių plitimo prevencija ir apribojimas

Atokiausių regionų pasirengimas ekstremalioms oro sąlygoms

Ekosistemų atsparumo klimato kaitai didinimas, ypač dėl kritulių įvairovės ir sausros

  •  Prioritetinė sritis - Klimato valdymas ir informavimas

Politikos sritis

Veiklos sritis

Geriausios praktikos ir informuotumo didinimo veikla, skirta prisitaikymo poreikiams

  • Gerinti prisitaikymo žinių bazę žemės naudojimui ir planavimui, ypač atokiuose ar izoliuotuose regionuose;
  • Klimato kaitos vertinimų taikymas įvairiuose infrastruktūros gyvavimo ciklo etapuose

Angelo Salsi, LIFE ir eko-inovacijų skyriaus vadovas iš EASME pastebėjo, kad LIFE projektų valdymas yra kasmet vis paprastesnis. Buvo sumažintas ataskaitų, monitoringo, auditų skaičius, nebeprašoma PVM sertifikato, paraiškos pagal Aplinkos paprogramę teikiamos 2 etapais. Taip pat atkreipė dėmesį, kad rengiant paraišką svarbu parodyti, koks bus projekto indėlis. Gamtos ir biologinės įvairovės srityje laukiami projektai: privačios žemės ir bestuburių išsaugojimo projektai.

Maja Mikosinska, LIFE ir eko-inovacijų sektoriaus padalinio vadovė iš EASME pasidžiaugė, kad 2 etapų paraiškų teikimas pasiteisino. Koncepcijų pagal LIFE programos kvietimą buvo gauta beveik 2 kartus daugiau nei paraiškų ankstesniais metais. Taip pat pasidalino, kokios dažniausiai pasitaikančios LIFE paraiškas rengiančių klaidos. Rengiant prioritetinės srities „Gamta ir biologinė įvairovė“ paraiškas, aprašant veiklas į klausimą „Ar ne mažiau kaip 25 % reikalavimus atitinkančių projekto išlaidų skiriama konkrečioms apsaugos veikloms?“ Arba  „Ar jūsų projektas patenka į vieną iš 25 % taisyklės išimčių? (angl. „Is at least 25 % of the eligible project costs dedicated to concrete conservation actions? Or alternatively does your project fall under one of the exceptions to the 25 % rule”), būtina pasirinkti atsakymą „taip“. Be to, pabrėžė, kad koncepciją turi sudaryti 10 puslapių plius 1 biudžeto lapas. Atsižvelgiant į tai, kad 70 procentų kocepcijų biudžetai buvo sudaryti klaidingai, biudžeto forma buvo patobulinta. Bendra biudžeto kaina (angl. Total cost) gali būti didesnė arba lygi reikalavimus atitinkančioms išlaidoms (angl. eligible cost). Iš ES reikalaujamas įnašas (angl. EU requested contribution) susijęs su visomis tinkamomis finansuoti išlaidomis (angl. Total eligible cost). Tuo tarpu bendra procentinė (angl. % of total) reikšmė apskaičiuojama nuo bendros biudžeto kainos (angl. Total cost). Sėkmingai pateikę koncepcijas spalio mėnesio pabaigoje gauna prieigą prie savo koncepcijos, kurios informacija būna integruota į pilną paraišką. Galutinio projekto biudžetas negali keistis daugiau nei 10 procentų lyginant su koncepcija.

Fabio Leone, LIFE ir eko-inovacijų sektoriaus padalinio vadovas iš EASME paragino prieš teikiant LIFE paraišką, gerai perskaityti pagrindinės taisykles: LIFE reglamentą (angl. LIFE regulation), daugiametę LIFE darbo programą (angl. multi-annual work programme), gaires ir jas lydinčius dokumentus (angl. application packages), vertinimo vadovą (angl. guides for evaluation). Taip pat susipažinti su anksčiau įvertintų paraiškų komentarais. Labai svarbu aiškiai nusakyti, kokia problema bus išspręsta projekto metu. Rengiant koncepciją užtenka paminėti tik pagrindines veiklas ir trumpai jas aprašyti. Numatant 5 metus į priekį po projekto užbaigimo reiktų žiūrėti realiau, nenusimatyti per didelių rodiklių, kurių vėliau nebus įmanoma pasiekti. Partneriai turi papildyti vieni kitų veiklas. Teikiant paraišką reiktų numatyti, kas kurias veiklas atliks. Netgi galima suteikti partneriams numeraciją (pavyzdžiui, partneris Nr. 1 ir t.t.).

Anne Vermaelen, Finansų skyriaus sektoriaus vadovė iš EASME paminėjo, kad atnaujinta sutartis (angl. Grant agreement) bus paskelbta netrukus. Tačiau pastebėjo, kad iš esmės ji liko ta pati, kaip ir pernai, pasikeitė tik internetinės nuorodos. Taip pat palinkėjo pradėti rengti LIFE koncepcijas kuo anksčiau.