NAUJIENOS

Jau paskelbti LIFE 2022 kvietimai teikti paraiškas!

2022 m. gegužės 24 d.

Gegužės 17 d. Europos Komisija paskelbė programos LIFE 2022 kvietimą teikti projektų pasiūlymus. Šiemet gamtos ir biologinės įvairovės (242 mln. eurų), žiedinės ekonomikos ir gyvenimo kokybės (158 mln. eurų), klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos (99 mln. eurų) ir perėjimo prie švarios energijos projektams (98 mln. eurų) skirta 598 mln. eurų.

Gamta ir biologinė įvairovė išlieka LIFE programos pagrindiniu prioritetu, tačiau bus finansuojami visų šiuo metu Europai aktualių aplinkosaugos, klimato ir net švariosios energetikos iššūkių sprendimai. Gamtos ir biologinės įvairovės projektai labai prisideda prie Natura2000 tinklo plėtros, prie Buveinių, Paukščių direktyvų bei ES biologinės įvairovės strategijos tikslų įgyvendinimo.

LIFE programa yra vienintelė ES programa skirta tik aplinkai, gamtos išsaugojimui, klimato veiksmams ir švariosios energetikos iššūkių sprendimams. LIFE paraiškas gali pateikti bet kuris Europos Sąjungoje registruotas juridinis asmuo.

Bendrasis programos LIFE tikslas – padėti pereiti prie tvarios, žiedinės, energiją efektyviai vartojančios, atsinaujinančiąja energija grindžiamos, neutralaus poveikio klimatui ir klimato kaitos poveikiui atsparios ekonomikos, kad būtų saugoma, atkuriama ir gerinama aplinkos, įskaitant orą, vandenį ir dirvožemį, kokybė, ir sustabdyti biologinės įvairovės nykimą bei tą įvairovę didinti, taip pat spręsti ekosistemų nykimo klausimus, be kita ko, remiant tinklo „Natura 2000“ įgyvendinimą ir valdymą, ir taip prisidėti prie darnaus vystymosi.

Paraiškos teikiamos per paraiškų pateikimo sistemą (angl. funding & tender opportunities portal), kurioje rasite informacijos apie LIFE 2022 kvietimus ir tolesnes instrukcijas, kaip pateikti paraišką. Taip pat pagrindinius paraiškos dokumentus rasite ir šiuo adresu: https://lifeprojektai.lt/pareiskejams/gaires/.

Šiais metais visos standartinių veiksmų projektų paraiškos bus vertinamos vienu etapu, t. y. pareiškėjai iš karto pateiks išsamias paraiškas. Žiedinės ekonomikos ir gyvenimo kokybės, gamtos ir biologinės įvairovės, klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos paprogramių standartiniai veiksmų projektų paraiškų pateikimo terminas – 2022 m. spalio 4 d.

Pateiktos paraiškos bus įvertintos nepriklausomų ekspertų. Apie vertinimo rezultatus Europos Komisija informuos pareiškėjus 2023 m. kovo mėn. Planuojamas sutarčių pasirašymas 2023 metų vasara, naujų projektų startas planuojamas 2023-07-01 d.

LIFE Bendrojo finansavimo paraiškos

Lietuvoje planuojamų įgyvendinti LIFE projektų pareiškėjai, kaip ir kasmet, galės kreiptis dėl dalies bendrojo finansavimo iš Lietuvos Valstybės biudžeto. Paraiškos dėl bendrojo finansavimo skyrimo turi būti pateiktos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai iki 2022 m. rugpjūčio 2 d.

Bendrojo finansavimo paraiškos turi būti pateiktos užpildant bendrojo finansavimo paraiškos formą, kuri yra pateikiama kartu su Bendrojo finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. D1-696 „Dėl  Bendrojo finansavimo lėšų skyrimo aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) projektams tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Didžiausias galimas bendrasis finansavimas standartiniams veiksmų projektams yra iki 40 procentų, o pagal paprogramę „Gamta ir biologinė įvairovė“ iki 33 procentų.

Išsamesnę informaciją teikia nacionaliniai LIFE kontaktiniai asmenys – Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir ekonominių priemonių departamento Europos Sąjungos investicinių priemonių įgyvendinimo skyriaus vyriausioji specialistė Sigita Alčauskienė (tel. 8 620 31405, el. p. sigita.alcauskiene@am.lt). Kontaktinis asmuo klimato kaitos klausimais yra Aplinkos ministerijos Klimato politikos grupės patarėja Lina Čeičytė (tel. 8 682 23663, el. p. lina.ceicyte@am.lt).