NAUJIENOS

LIFE programa ir energetikos projektai

2021 m. birželio 25 d.

LIFE programa skirta mažinti ES energijos ir technologijų neigiamą poveikį, taip pat padeda įgyvendinti ES energetikos politiką. Ši politika gali duoti didelę naudą vartotojams ir aplinkai. Ji taip pat gali padėti ES pasiekti anglies dvideginio neutralumą iki 2050 m.

LIFE finansuoja energetikos projektus, kurie paprastai palengvina perėjimą prie efektyviai energiją naudojančios, atsinaujinančia energija pagrįstos, klimatui neutralios ir atsparios ekonomikos. Šie projektai taip pat gali padėti pašalinti rinkos kliūtis, trukdančias socialiniam ir ekonominiam perėjimui prie tvarios energetikos.

Dvidešimties LIFE+ energetikos projektų įgyvendintų 2013–2017 m. 12 ES valstybių narių apžvalga

Šiuose projektuose pagrindinis dėmesys buvo skiriamas pirminės energijos poreikio mažinimui įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo priemones arba gaminant energiją iš atsinaujinančių šaltinių. Jas galima sugrupuoti į šešias temas, kaip parodyta žemiau esančioje skritulinėje diagramoje:

Rezultatai. Lentelėje Nr. 1 pateikti 20 projektų pirminės energijos sutaupymai ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų sumažinimo rodikliai.

1 lentelė. Pagrindiniai veiklos rodikliai (KPI).

Sutaupymai

Projekto pabaigoje

5 metai po projekto

Pirminė energija (MWh/metus)

58 000

903 000

ŠESD emisija (tonos iš CO2 ekv./metus)

27 000

143 000

 

Pirminės energijos sutaupymai praėjus penkeriems metams po projektų pabaigos yra lygūs 88 000 ES namų ūkių metinei šildymo normai. Be to, šie sutaupymai prilygsta maždaug 36 000 lengvųjų automobilių metiniams šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimams.

Tvarumas. 15 iš 20 projektų padarė ilgalaikį poveikį klimatui ir aplinkai, nes dauguma įgyvendintų priemonių ar sukurtų technologijų vis dar yra naudojamos, o tai padeda apriboti pirminį ES energijos suvartojimą.

Tęstinumas, atkartojimas ar technologijų perdavimas gerai matomas tokiuose projektuose kaip „H-REII demo“ ir „LIFE Sustainable Mission“. Projekto „H-REII demo“ metu išbandyta panaudotos šilumos technologija jau buvo įdiegta 19 intensyviai energiją naudojančių pramonės gamyklų.

Keli LIFE projektai pasinaudojo kitais ES finansavimo šaltiniais. Jų rezultatai įkvėpė konkurentus daugiau naujovių arba atvėrė kelią panaikinti kliūtis teisės aktuose („AETHER“ ir „ZERO-HYTECHPARK“).

Keli projektai pabrėžė LIFE finansavimo svarbą, be kurio dalis technologijų nebūtų realizuotos.

Poreikis rinkai. Daugiau nei pusė artimų rinkai (C2M) projektų tiesiogiai ar netiesiogiai suteikė ekonominės naudos. Pavyzdžiui: RENEW BUILDING, H-REII demo ir GREEN CITY. Kai kuriais atvejais projektai pristatė naujoves, kurios generavo pajamų kitose srityse nei buvo numatyta iš pradžių. Pavyzdžiui, projekto LIFE HEO metu sukurta energiją taupanti namų krosnis šiuo metu yra pasiekiama rinkoje.

Inovacijos. Maždaug pusė iš 20 apžvelgtų projektų jų įgyvendinimo metu buvo laikomi novatoriškais. Inovacijų lygis buvo ypač aukštas saugojimo sistemų energetikos projektuose (ZERO-HYTECHPARK, SAFR). Keli pramonės projektai, tokie kaip ECOTRANSFLUX ir ENERGEO, naudojo esamas technologijas, tačiau tik šių projektų dėka pokyčiai tapo priimtini pramonei. Dėl šios priežasties jie taip pat buvo vertinami kaip novatoriški projektai.

Politikos poveikis. Trečdalis projektų prisidėjo ar turėjo įtakos politikos atnaujinimui, tuo pačiu skatinant atitinkamų reglamentų peržiūrą:

  • projektas „ZERO-HYTECHPARK“ padėjo parengti Ispanijos reglamentą dėl vandenilio, kaip energijos vektoriaus, naudojimo.
  • Kipre projekto „SmartPV“ metu buvo apibrėžti politikos pagrindai paskirstytai gamybai, atsinaujinantiems energijos šaltiniams ir energijos kaupimui.
  • projektas „H-REII demo“ prisidėjo prie perteklinės šilumos panaudojimo Italijos teisės aktų atnaujinimo, kuriuose šiandien yra numatytos skatinamosios sistemos energijai imliai pramonei, kuri siekia perteklinę šilumą paversti energija.

Išmoktos pamokos:

  • LIFE projektai veiksmingai prisidėjo prie ES teisės aktų kūrimo bei klimato ir energetikos tikslų įgyvendinimo.
  • kai kurios technologijos nebūtų sukurtos be LIFE finansavimo.
  • LIFE programa buvo naujų idėjų katalizatorius, kuris atnešė naudos aplinkai ir ekonomikai.

Parengta pagal straipsnį „The LIFE programme and energy“: https://cinea.ec.europa.eu/publications/life-programme-and-energy_en.