NAUJIENOS

Nauji LIFE projektai

2023 m. gruodžio 13 d.

2023 m. lapkričio 14 d. Europos Komisija paskelbė, kad patvirtino 171 projektą visoje Europoje ir jiems skyrė 396 mln. eurų Aplinkos ir klimato politikos programos LIFE lėšų. Visų projektų santraukas galite rasti čia.

29 gamtos ir biologinės įvairovės projektais bus atkuriamos gėlo vandens, jūrų bei pakrančių ekosistemos ir buveinės, gerinama paukščių, vabzdžių, roplių, varliagyvių ir žinduolių išsaugojimo būklė, stiprinamas valdymas ir remiamas Paukščių ir Buveinių direktyvų ir 2030 m. ES biologinės įvairovės strategijos įgyvendinimas ir laikymasis. Tokiu būdu jie taip pat padės ES įgyvendinti Kunmingo ir Monrealio pasaulinį biologinės įvairovės susitarimą. Lietuvos gamtos fondas vykdys projektą LIFE Osmo Baltic - Senųjų ąžuolų kelias auksavabaliui Lietuvoje ir Latvijoje.

36 projektai bus orientuoti į tokius klausimus kaip vandens naudojimas, elektros atliekos, cheminės medžiagos, oro ir akustinė tarša, siekiant padėti gerinti ES piliečių gyvenimo kokybę ir kurti technologijas, kuriomis būtų remiamas Žiedinės ekonomikos veiksmų planas. Be to, penkiais projektais bus gerinamas aplinkos valdymas ir informavimas, siekiant suteikti vartotojams galimybę gyventi be toksinių medžiagų ir priimti tvarius maisto sprendimus, taip pat remiant savivaldybių pastangas perimti geriausią atliekų tvarkymo praktiką ir įgyvendinti Žaliojo miesto susitarimą. Pastarąjį susitarimą praktikoje diegs Vilniaus miesto savivaldybė, prisijungusi prie projekto GreenMe5. Kartu su kaimyninėmis šalimis Lietuvoje bus tęsiamas LIFE FitforREACH-2 projektas siekiant sukurti išsamią cheminių medžiagų rizikos valdymo sistemą, kuri bus pritaikyta specifiniams mišinių gamintojų ir galutinių cheminių medžiagų naudotojų poreikiams.

34 klimato srities projektais bus siekiama mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, didinti anglies dioksido absorbavimą žemės ūkio paskirties žemėje ir miško žemėje, kurti tvarias maisto sistemas, daugiau naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją ir didinti energijos vartojimo efektyvumą, fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas keisti klimatui nekenkiančiomis alternatyvomis, gerinti prisitaikymą prie klimato kaitos miesto ir kaimo vietovėse, taip pat geriau pasirengti ekstremaliems meteorologiniams reiškiniams, pavyzdžiui, karščio bangoms ir potvyniams. Išimtinai vien Lietuvos partnerių konsorciumas projektu GREEN FARM vystys holistinį žemės ir miškų sektorių ekosistemos modelį patikimai ŠESD ir anglies stebėsenai.

67 projektai pagerins rinkos ir reguliavimo sąlygas, kad ES galėtų pereiti prie švarios energijos, visų pirma skatinti ir diegti energijos vartojimo efektyvumo technologijas ir nedidelio masto atsinaujinančiosios energijos sprendimus. Lietuvos partnerių įsitraukimas numatytas šiuose projektuose: COSME RENO – Nauji bendradarbiavimo modeliai, skirti MVĮ, kad jos galėtų išplėsti energiškai efektyvios renovacijos mastą; Low2HighDH – Žemos kokybės energijos šaltinių integravimo į aukštos temperatūros centralizuoto šilumos tiekimo tinklus metodikų kūrimas; ComActivate – Bendruomenės veiksmų, kuriais siekiama energijos pakankamumo, skatinimas.