NAUJIENOS

Naujienos integruotųjų projektų rengėjams

2021 m. birželio 9 d.

Nuo 2021 m. LIFE programoje integruotieji projektai bus 2 tipų:

 • strateginiai gamtos projektai (angl. Strategic Nature ProjectsSNAP);
 • strateginiai integruotieji projektai (angl. Strategic Integrated ProjectsSIP).      

Kvietimas teikti paraiškas planuojamas liepos viduryje.

SNAP bei SIP koncepcijas planuojama priimti iki spalio, išsamias paraiškas iki 2022 m. balandžio (datos bus paskelbtos kartu su kvietimu).

CINEA įstaigoje yra paskirti darbuotojai, kurie yra pasirengę patarti SNAP ar SIP projektų rengėjams iki tol, kol pateikiama koncepcija.

Paprogramė „Gamta ir biologinė įvairovė“

Strateginiai gamtos projektai turėtų įgyvendinti Prioritetinę veiksmų programą arba (nauja nuo 2021 m.!) kitą strateginį dokumentą, patvirtintą tarptautiniu ar nacionaliniu lygiu, įgyvendinantį ES biologinės įvairovės politiką.

Strateginiai integruotieji projektai galimi keliose srityse ir turėtų būti skirti įgyvendinti atitinkamą patvirtintą strateginį dokumentą:

Paprogramė „Žiedinė ekonomika ir gyvenimo kokybė“

 • Žiedinė ekonomika: Žiedinės ekonomikos veiksmų planą ar kelrodį;
 • Atliekos: Nacionalinį atliekų tvarkymo ir prevencijos planą;
 • Vanduo: Upių baseinų valdymo planą, Potvynių rizikos valdymo planą ar Jūrų strategiją;
 • Oras: Nacionalinį ar regioninius oro kokybės planus ar Nacionalinę oro taršos kontrolės programą.

Paprogramė „Klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas prie jos“

 • Nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą;
 • Nacionalinį energijos efektyvumo veiksmų planą;
 • Nacionalinę prisitaikymo prie klimato kaitos strateginį dokumentą;
 • Novatorišką veiksmų planą, kuriuo siekiama pereiti prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančios ir (arba) klimato poveikiui atsparios visuomenės;
 • Nacionalinę arba pramonės sektoriaus šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo strategiją arba mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančios ekonomikos veiksmų planą.

LIFE programoje bus nustatytos orientacinės finansavimo sumos priklausomai nuo šalies dydžio: Lietuvai galėtų būti skirta iki 20 mln. eurų SNAP projektams (jie prašomi vieno ar dviejų projektų finansavimui). Europos Komisija stengsis užtikrinti maksimalią geografinę SIP aprėptį: kiekvienai valstybei bent vieną projektą pagal paprogramę „Žiedinė ekonomika ir gyvenimo kokybė“ ir bent vieną projektą pagal paprogramę „Klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas prie jos“.

     Techninės pagalbos projektai SNAP ir SIP parengimui (TA-PP). Pasikeitimai nuo 2021 m.:

 • didžiausia galima ES lėšų suma – 70 tūkst. eurų (finansavimo intensyvumas – 60%);
 • išlaidos deklaruojamos pagal fiksuotą normą;
 • paraiškas planuojama priimti iki rugsėjo (data bus paskelbta kartu su kvietimu).