NAUJIENOS

Naujos LIFE paprogramės 2021-2027 m.

2021 m. gegužės 17 d.

Nuo 1992 m. LIFE programa finansavo apie 5 500 projektų visoje ES ir trečiosiose šalyse. Siekdama reaguoti į klimato krizę ir padėti apsaugoti unikalias Europos ekosistemas ir biologinę įvairovę, ES pradėjo keletą ambicingų politikos krypčių. Viena iš jų yra Europos žaliasis kursas (angl. European Green Deal), kuriuo siekiama pereiti prie švarios, žiedinės ekonomikos, kartu atkuriant biologinę įvairovę ir mažinant taršą. Naujoji LIFE programa papildys Europos žaliojo kurso tikslus remdama ES biologinės įvairovės strategiją iki 2030 m. (angl. EU Biodiversity Strategy for 2030), Žiedinės ekonomikos veiksmų planą (angl. Circular Economy Action Plan) ir Renovacijos bangos strategiją (angl. Renovation Wave Strategy). Tai taip pat prisidės prie ekologiško atsigavimo po Covid-19 pandemijos.

Europos Komisija ateinančiam laikotarpiui padidina LIFE programos finansavimą beveik 60 proc. LIFE finansavimas padidės iki 5,4 mlrd. EUR, iš jų 3,5 milijardo eurų bus skirta aplinkosaugos projektams, o likę 1,9 milijardo eurų bus skirta klimato veiksmams. LIFE bus išplėsta į keturias naujas paprogrames: gamta ir biologinė įvairovė, žiedinė ekonomika ir gyvenimo kokybė, klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas prie jos bei perėjimas prie švarios energijos.

Gamta ir biologinė įvairovė. Bus daugiau LIFE projektų, kurie padės apsaugoti Europos gamtą ir taip prisidėti prie tvaraus vystymosi. Taip pat numatomi nauji strateginiai gamtos projektai. Tai padės integruoti gamtos ir biologinės įvairovės politiką į kitas sritis, pavyzdžiui, žemės ūkį ir kaimo plėtrą.

Ši paprogramė remia ES paukščių ir buveinių direktyvų (angl. EU’s Birds and Habitats Directives), taip pat ES biologinės įvairovės strategijos 2030 m. įgyvendinimą. Ji taip pat padės plėtoti „Natura 2000“ tinklą ir prisidės prie invazinių svetimų rūšių reglamento (angl. Invasive Alien Species (IAS) Regulation).

Klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas. Svarbiausi prioritetai: mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, didinti atsparumą klimato pokyčiams ir didinti informuotumą apie klimato kaitos švelninimą.

Ši paprogramė padeda pereiti prie tvarios, efektyviai energiją naudojančios, atsinaujinančia energija pagrįstos, klimato atžvilgiu neutralios ir atsparios ekonomikos.

Šiuo tikslu LIFE projektai rems Komisijos tikslinį klimato planą (angl. Climate Target Plan) ir sieks klimato neutralumo.

Žiedinė ekonomika ir gyvenimo kokybė. LIFE projektuose bus kuriamos technologijos ir sprendimai žiedinei ekonomikai stiprinti. Projektai apima išteklių panaudojimą iš atliekų ir kitus vandens, oro, triukšmo, dirvožemio ir cheminių medžiagų tvarkymo, taip pat aplinkos valdymo klausimus. Jie remia ES žiedinės ekonomikos veiksmų planą (angl. EU’s Circular Economy Action Plan).

Be to, šia paprograme siekiama apsaugoti, atkurti ir gerinti aplinkos kokybę vykdant tiesiogines intervencijas arba vykdant kitas politikos kryptis.

Ir toliau įgyvendins, stebės ir vertins ES aplinkos politiką ir teisę įgyvendindama strateginius integruotus projektus (SIP).

Perėjimas prie švarios energijos. Bus finansuojami LIFE projektai, skirti energijos vartojimo efektyvumui ir nedidelio masto atsinaujinantiems energijos šaltiniams, siekiant paremti Švarios energijos visiems europiečiams paketą (angl. Clean energy for all Europeans package).

Tai palengvins perėjimą prie efektyviai energiją naudojančios, atsinaujinančia energija pagrįstos, klimato atžvilgiu neutralios ir atsparios ekonomikos. Ir juo siekiama pašalinti rinkos kliūtis, kurios gali trukdyti socialiniam ir ekonominiam perėjimui prie tvarios energijos.

Pasak Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomosios agentūros (CINEA) LIFE Aplinkos skyriaus vadovo Angelo Salsi, „Visos šios priemonės reiškia, kad nauja ir patobulinta LIFE programa skatins ekologiškesnę ir atsparesnę Europą mums visiems ir ateinančioms kartoms“.

Išsami informacija apie būsimą LIFE reglamentą, daugiametę darbo programą ir susiję kvietimai teikti paraiškas vis dar svarstomi ir bus paskelbti artimiausiu laiku.