NAUJIENOS

NVO kvietimas teikti paraiškas dėl Europos žaliojo kurso

2020 m. lapkričio 30 d.

NVO kvietimą teikti paraiškas dėl Europos žaliojo kurso (angl. LIFE NGO Call for proposals on European Green Deal) planuojama paskelbti 2020 m. gruodžio mėn. viduryje. Paraiškų pateikimas – iki 2021.03.31 d. 18 val. Lietuvos laiku.

Pagal LIFE programą bus paskelbtas specialus kvietimas teikti paraiškas nevyriausybinėms organizacijoms, siekiant sustiprinti valstybių narių lygiu veikiančių NVO gebėjimus sutelkti ir sustiprinti pilietinės visuomenės dalyvavimą ir indėlį įgyvendinant Europos žaliąjį kursą. Planuojamas biudžetas - 12 mln. EUR, didžiausias ES įnašas - iki 300 000 EUR, kuris neviršys 60% visų reikalavimus atitinkančių projektų išlaidų. Kiek įmanoma, šiuo kvietimu bus siekiama finansuoti projektus visose ES valstybėse narėse.

LIFE programa laukia ne pelno siekiančių nevyriausybinių organizacijų, įsteigtų ES valstybėje narėje ir daugiausia veikiančių aplinkos ir (arba) klimato srityje, pasiūlymų. Pareiškėjai turi būti įregistruoti Europos Sąjungoje iki 2018 m. sausio 1 d., taip pat galintys veikti nacionaliniu lygmeniu arba, kai jie yra įsisteigę didesnėse šalyse, subnacionaliniu lygiu skirtinguose regionuose. Partnerystės nebus leidžiamos, o kiekvienas pareiškėjas galės pateikti tik vieną pasiūlymą. Pagal šį kvietimą negalės dalyvauti organizacijos jau gavusios LIFE nevyriausybinių organizacijų veiklos dotaciją (angl. LIFE NGO Operating Grants). Visa išsami informacija apie tinkamumo kriterijus bus pateikta kvietimo dokumentuose.