NAUJIENOS

Pirkimų aprašo įmonėms nauja redakcija jau įsigaliojo!

2019 m. sausio 22 d.

Verslo įmonės ir kitos įstaigos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal Viešųjų pirkimų įstatymą[1], ir įgyvendina projektus, finansuojamus LIFE programos bendrojo finansavimo lėšomis, pirkimus turi vykdyti vadovaudamosi Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašu.

Šio pirkimų aprašo aktuali redakcija nuo 2019 m. sausio 9 d. skelbiama čia.

Pagrindiniai reikalavimai pirkimų vykdymui priklauso nuo pirkimo vertės:

Pirkdamas apklausos būdu, už pirkimą atsakingas asmuo turi užpildyti tiekėjų apklausos pažymą. Jei pirkimo vertė neviršija 10 000 eurų, apklausos pažyma gali būti nepildoma, tačiau pirkimas turi būti registruojamas pirkimų žurnale, nurodant pirkimo objektą, apklaustus tiekėjus, pasiūlytas kainas, pirkimo laimėtoją bei už pirkimą atsakingą asmenį. Kai pirkimo vertė neviršija 3 000 eurų, nebūtina raštu sudaryti pirkimo sutarties.

Jei prekių ir paslaugų pirkimo vertė yra lygi ar didesnė negu 58 000 eurų arba darbų pirkimo vertė yra lygi ar didesnė negu 145 000 eurų, būtina pirkti konkurso būdu. Tada pranešimas apie pirkimą skelbiamas nacionaliniame dienraštyje (leidžiamame ne rečiau kaip 5 kartus per savaitę ir platinamame visos Lietuvos Respublikos teritorijoje) arba įmonės svetainėje (internetiniame portale), kad būtų užtikrintas potencialių tiekėjų informavimas. Pirkimo dokumentuose turi būti tikslūs ir aiškūs minimalūs techniniai ir (arba) funkciniai perkamų prekių, paslaugų ir darbų reikalavimai (techninė specifikacija), pasiūlymo pateikimo terminas, gali būti minimalūs tiekėjų kvalifikacijos ar pajėgumų reikalavimai.

Rekomenduojama vykdyti žaliuosius pirkimus, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu.

 [1] Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 25 punktas. Perkančioji organizacija:

1) valstybės ar savivaldybės institucija;

2) viešasis ar privatusis juridinis asmuo, jeigu visa ar tam tikra jo veiklos dalis yra skirta specialiai nekomercinio ir nepramoninio pobūdžio viešiesiems interesams (...) tenkinti ir jei jis atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

a) jo veikla yra daugiau kaip 50 % finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžetų (...);

b) yra kontroliuojamas (valdomas) valstybės ar savivaldybių institucijų (...);

c) turi administraciją, valdymo ar priežiūros organą, kurio daugiau kaip pusė narių yra skiriami valstybės ar savivaldybių institucijų (...);

3) šios dalies 1 ir (arba) 2 punktuose nurodytų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų asociacija.