Pareiškėjams

2023 m. LIFE programos kvietimas paskelbtas 2023 m. balandžio 18 d. Standartinių veiksmų projektų paraiškų pateikimo terminas Gamtos ir biologinės įvairovės bei Žiedinės ekonomikos ir gyvenimo kokybės srityse 2023-09-06 d., Klimato srityje - 2023-09-21 d. Strateginiai integruotieji projektai Aplinkos ir Klimato srityse bus rengiami 2 etapais: koncepcijos iki 2023-09-05 d., pilnos paraiškos iki 2024-03-05 d. (strateginiai gamtos projektai 2023 m. kvietime nepriimami). Perėjimo prie švarios energijos projektų paraiškos priimamos iki 2023-11-16 d.

LIFE programos projektų paraiškos teikiamos Europos Komisijai per paraiškų pateikimo sistemą (angl. Funding & tender opportunities portal).
 
Europos Komisija kvietimą teikti paraiškas pagal ES aplinkos ir klimato politikos programą LIFE skelbia kiekvienais metais. Oficiali LIFE kvietimo svetainė anglų kalba: https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en.
 

2021-2024 m. LIFE programoje (LT/EN) rasite kiekvienos srities tikslus ir prioritetus (2 skyrius), finansuojamų projektų tipus (4.1 skyrius) ir projektų vertinimo kriterijus (4.2 skyrius).

LIFE programos prioritetų sąraše išsamiai aprašytos visos finansuojamos temos.

                                                                                     ***

Standartiniai veiksmų projektai (angl. Standard Action ProjectsSAP)

Gamta ir biologinė įvairovė 

 • LIFE-2023-SAP-NAT-NATURE Gamta ir biologinė įvairovė (angl. Nature and Biodiversity). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2023-SAP-NAT-GOV Gamtos valdysenos projektai (angl. Nature Governance). Teikti paraišką čia.

Dokumentai pareiškėjams:     

Sutarties forma                                                                              
 

Žiedinė ekonomika ir gyvenimo kokybė

 • LIFE-2023-SAP-ENV-ENVIRONMENT Žiedinės ekonomikos, atliekų, oro, vandens, dirvožemio, triukšmo, cheminių medžiagų, „Bauhaus“ iniciatyvos projektai (angl. Circular Economy, resources from Waste, Air, Water, Soil, Noise, Chemicals, Bauhaus). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2023-SAP-ENV-GOV Aplinkos valdysenos projektai (angl. Environment governance). Teikti paraišką čia.

Dokumentai pareiškėjams (anglų kalba):

 

Klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas

 • LIFE-2023-SAP-CLIMA-CCA prisitaikymo prie klimato kaitos projektai (angl. Climate Change Adaptation). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2023-SAP-CLIMA-CCM klimato kaitos švelninimo projektai (angl. Climate Change Mitigation). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2023-SAP-CLIMA-GOV klimato valdymo ir informavimo projektai (angl. Climate Governance and Information). Teikti paraišką čia.

Dokumentai pareiškėjams (anglų kalba):

Projektai skirti ad hoc teisėkūros ir politikos prioritetams (PLP)

 • LIFE-2023-PLP-Bauhaus-Phoenix-Emerald. Teikti paraišką čia. Šio kvietimo projektai skirti:
 • Remti Paukščių bei Buveinių direktyvų ir Natura 2000 įgyvendinimą Ukrainoje ir Moldovoje, remiantis jų dabartiniu Emerald teritorijų tinklu pagal Berno konvenciją;
 • Phoenix: Projektai skirti holistinei orientacijai į naują atliekų ir vandens infrastruktūrą Ukrainos miestuose;
 • Naujasis Europos Bauhaus – LIFE statybų sektoriuje.

Dokumentai pareiškėjams (anglų kalba):

Sutarties forma     

LIFE projektų rengimo grafikas 2023 m.:

                                                                                     ***

Perėjimas prie švarios energijos 

 • LIFE-2023-CET-LOCAL - Techninė parama perėjimo prie švarios energijos savivaldybių ir regionų planams ir strategijoms parengti (angl. Technical support to clean energy transition plans and strategies in municipalities and regions). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2023-CET-POLICY - Veiksmingas pagrindinių teisės aktų įgyvendinimas tvarios energetikos srityje (angl. Towards an effective implementation of key legislation in the field of sustainable energy). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2023-CET-EPREL - Maksimalus EPREL duomenų panaudojimas ir pritaikymas inovatyviose aplikacijose (angl. Maximising use of and valorising EPREL data through innovative applications). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2023-CET-BETTERRENO - Pastatų energinis naudingumas – sąlygų sukūrimas, kad renovacija būtų greitesnė, gilesnė, išmanesnė, paremta paslaugomis ir duomenimis (angl. Energy performance of Buildings – Creating the conditions to make renovation faster, deeper, smarter, service- and data-driven). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2023-CET-BUSINESS - Pagalba Europos verslo perėjimui prie švarios energijos (angl. Supporting the clean energy transition of European business). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2023-CET-BUILDSKILLS - BUILD UP įgūdžiai - kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo intervencijos, leidžiančios dekarbonizuoti pastatus ir integruoti energijos sistemas (angl. BUILD UP Skills – Upskilling and reskilling interventions enabling a decarbonised building stock and energy system integration). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2023-CET-HEATPUMPS - Šilumos siurblių diegimo skatinimas naudojant alternatyvius modelius ir kvalifikuotus montuotojus (angl. Boosting heat pump deployment through alternative models and skilled installers). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2023-CET-DHC - Centralizuotas šildymas ir vėsinimas. Modernizavimo ir kuro keitimo įgalinimas teikiant pagalbą investicijų planams ir įgūdžių ugdymui (angl. District heating and cooling: Enabling modernisation and fuel switch through support for investment plans and skills development). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2023-CET-PRIVAFIN - Sutelktinis privatus finansavimas (angl. Crowding in private finance). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2023-CET-OSS - Integruotos paslaugos, skirtos perėjimui prie švarios energijos pastatuose ir įmonėse (angl. Integrated services for clean energy transition in buildings and businesses). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2023-CET-PDA - Projektų vystymo pagalba investicijoms į tvarią energiją (angl. Project Development Assistance for sustainable energy investments). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2023-CET-ENERPOV - Namų ūkių energijos nepritekliaus ir pažeidžiamumo mažinimas Europoje (angl. Alleviating household energy poverty and vulnerability in Europe). Teikti paraišką čia.
 • LIFE-2023-CET-ENERCOMFACILITY - Europos energijos bendrijų priemonė (angl. European Energy Communities Facility). Teikti paraišką čia.

Bendri dokumentai LIFE CET pareiškėjams:

 

Ankstesnių metų gairės ir dokumentai:

2022 m.2021 m.2020 m.

2017 m.2018 m.2019 m.